Uchwała Nr 15/2019

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 10.06.2019 r.

 

w sprawie: rozwiązania umowy o dzierżawę terenu przy ulicy Szmaragdowej 16.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” w Lublinie , działając na podstawie § 103 b ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” postanawia:
– Rozwiązać umowę z dnia 29 lutego 2016 roku o dzierżawę terenu na działce nr 15/3 przynależnej do Nieruchomości Szmaragdowa 16 z Pan/i (dane osobowe) z dniem 1 sierpnia 2019 r.
– Zgodnie z § 9 umowy wydzierżawiający żąda usunięcia obiektu i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego z uporządkowaniem terenu.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 15 głosami za, 1 głosem przeciw, 1 głosem wstrzymującym/.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Data opublikowania: 08:53, 12 czerwca 2019

Kategorie: 2019