Uchwała Nr 12/2019

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 13.05.2019 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 05 ul. Szmaragdowa 4.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości ul. Szmaragdowa 4 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” wyraża zgodę na zwiększenie zakresu robót przy ul. Szmaragdowej 4:
– mwymiana 9 sztuk grzejników centralnego ogrzewania z żeliwnych na płytowe na klatkach schodowych – szacunkowy koszt 6.000- zł brutto.

Stan funduszu remontowego nieruchomości pozwala na realizację przedmiotowego zakresu prac.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 18 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 14:14, 14 maja 2019

Kategorie: 2019