Uchwała Nr 21/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 15.10.2018 r.

w sprawie: zakupu wiaty blaszanej dla potrzeb Administracji Osiedla „WIDOK”

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” postanawia zakupić wiatę blaszaną magazynową o powierzchni ok. 10 m2 na piach i sól do zimowego utrzymania osiedla.
Wiata zostanie usytuowana między altaną śmietnikową ul. Bursztynowa 19 a ogrodzeniem parkingu.
Szacunkowy koszt zakupu z montażem 4.000,- zł (brutto) zostanie pokryty z kosztów eksploatacji Osiedla.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.
/Uchwałę podjęto 17 głosami za, 1 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi /.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

 

Data opublikowania: 08:39, 17 października 2018

Kategorie: 2018