Uchwała Nr 20/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 17.09.2018 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 15 ul. Bursztynowa 19

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Na podstawie protokołu konieczności spisanego w dniu 04.09.2018 r. zachodzi konieczność wykonania dodatkowych fragmentów ścian oraz zwiększenie zakresu prac o wyrównanie styropianem balustrad betonowych i czułek płyt balkonowych budynku mieszkalnego przy ul. Bursztynowej 19.

Zwiększenie zakresu pozwoli na wzmocnienie istniejącej elewacji poprzez wykonanie warstwy zbrojącej oraz poprawę estetyki obiektu
.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok wyraża zgodę na zwiększenie w/w zakresu prac.
Szacunkowy koszt prac 40.000,- zł (brutto).

Stan funduszu remontowego nieruchomości pozwala na realizację przedmiotowego zakresu prac.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 20 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi /.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 09:28, 20 września 2018

Kategorie: 2018