Uchwała Nr 12 / 2018

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 09.07.2018 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 08 ul. Bursztynowa 32.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości ul. Bursztynowa 32 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” postanawia wprowadzić dodatkowo do planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego na 2018 rok:

– likwidację glonów oraz zabrudzeń powierzchniowych na elewacji północnej wraz z malowaniem kl. I i II budynku Bursztynowa 32 – szacunkowy koszt 11.081,35,- zł.

– montaż opraw z czujnikiem ruchu w piwnicach – 40 szt x 123,- zł = 4.920,- zł brutto.

Stan funduszu remontowego nieruchomości pozwala na realizację przedmiotowego zakresu prac.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 18 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym/.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

 

Data opublikowania: 12:52, 30 lipca 2018

Kategorie: 2018