Uchwała Nr 1/2018

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 19.02.2018 r.

 

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, § 17 pkt. 2 Regulaminu porządku domowego uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wnioski mieszkańców wprowadza się z dniem 01 marca 2018 r. do czynszu poz. sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku: ul. Bursztynowa 29 / II kl. schodowa mieszkania od nr – 9 – 16 .

§ 2

Zakres sprzątania klatki obejmuje:
– mycie podestów, posadzek i schodów, poręczy, balustrad wycieranie kurzy 1 raz w tygodniu
– zabezpieczenie posadzek raz na kwartał emulsją samopołyskową
– mycie drzwi wejściowych na klatkę schodową 1 raz w miesiącu
– mycie lamperii 1 raz na kwartał
– mycie okien otwierających się do wewnątrz budynku na klatkach schodowych i korytarzach 2 razy w roku
– omiatanie pajęczyn, mycie grzejników, skrzynek pocztowych oraz inne prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości.

§ 3

Koszt sprzątania 8,92 zł brutto / miesięcznie / lokal.

§ 4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 09:06, 22 lutego 2018

Kategorie: 2018