Uchwała Nr 8/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 23.04.2018 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 05 ul. Szmaragdowa 4.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” w Lublinie , działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości ul. Szmaragdowa 4 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” wyraża zgodę na wprowadzenie do planu remontów na 2018 rok montaż turbowentów – 53 szt x 702 zł = 37.206,- zł (brutto)

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 18 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 08:17, 25 kwietnia 2018

Kategorie: 2018