Uchwała Nr 26 / 2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

z dnia 23.10.2017 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, § 17 pkt. 2 Regulaminu porządku domowego uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wnioski mieszkańców wprowadza się z dniem 01 listopada 2017 r. do czynszu poz. sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku :
ul. Szmaragdowa 16/ VI kl. schodowa mieszkania od nr – 51 – 60 .

§ 2

Zakres sprzątania klatki obejmuje :

  • mycie podestów, posadzek i schodów, poręczy, balustrad wycieranie kurzy 1 raz w tygodniu

  • zabezpieczenie posadzek raz na kwartał emulsją samopołyskową

  • mycie drzwi wejściowych na klatkę schodową 1 raz w miesiącu

  • mycie lamperii 1 raz na kwartał

  • mycie okien otwierających się do wewnątrz budynku na klatkach schodowych i korytarzach 2 razy w roku

  • omiatanie pajęczyn, mycie grzejników, skrzynek pocztowych oraz inne prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości.

§ 3

Koszt sprzątania 8,92 zł brutto / miesięcznie / lokal.

§ 4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 09:42, 6 listopada 2017

Kategorie: 2017