Uchwała Nr 23/2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 23.10.2017 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego na 2017 rok w nieruchomości EW 07 – ul. Bursztynowa 32 b.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie , działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek mieszkańców i Przedstawiciela Nieruchomości ul. Bursztynowa 34 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” wyraża zgodę na zwiększenie zakresu robót przy
ul. Bursztynowej 32 b :

– EW 07 – ul. Bursztynowa 32 b – malowanie ścian szczytowych ok. 50 m2 x 93,- zł/m2.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 09:25, 6 listopada 2017

Kategorie: 2017