Uchwała Nr 21 / 2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.09.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie rzeczowo-finansowym funduszu remontowego na 2017 rok w nieruchomości EW 01 – ul. Szmaragdowa 46

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie , działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości ul. Szmaragdowa 46 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” wyraża zgodę na zwiększenie zakresu robót przy
ul. Szmaragdowej 46 :

  • montaż lamp z czujnikiem ruchu – 45 szt – na kwotę 5.175 ,- zł
  • montaż rynienek na wiatrołapach – 9 kpl – na kwotę 2.700,- zł

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.
/Uchwałę podjęto 18 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 12:31, 24 września 2017

Kategorie: 2017