Uchwała Nr 19/2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.09.2017 r.

w sprawie: wymiany podzielników wyparkowych na podzielniki elektroniczne w nieruchomości EW 13 – ul. Bursztynowa 29.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie , działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY uchwala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela Nieruchomości EW 13 ul. Bursztynowa 29 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” postanawia – przy dokonywaniu odczytu podzielników wyparkowych za sezon grzewczy 2017 rok zdemontować podzielniki wyparkowe i zamontować podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.
/Uchwałę podjęto 17 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 12:29, 24 września 2017

Kategorie: 2017