Uchwała Nr 16 / 2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 17.07.2017 r.

w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla „WIDOK” na 2018 rok.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić plan gospodarczo- finansowy Osiedla „WIDOK” na 2018 rok – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 styczna 2018 roku i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 18 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 11:52, 25 lipca 2017

Kategorie: 2017