Uchwała Nr 10 / 2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 22.05.2017 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 24 ul. Bursztynowa 37.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości ul. Bursztynowa 37 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” postanawia :
wprowadzić do planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego na 2017 rok wymianę oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych – 40 szt szacunkowy koszt 4.400,- zł.

Stan funduszu remontowego nieruchomości pozwala na realizację przedmiotowego zakresu prac.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 18 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 11:38, 25 lipca 2017

Kategorie: 2017