Uchwała Nr 5 / 2016

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 22.02.2016 r.

w sprawie: wprowadzenia do czynszu poz. sprzątanie klatek schodowych w budynku Bursztynowa 32 kl. VI.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, § 19 pkt. 2 Regulaminu porządku domowego uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wnioski mieszkańców wprowadza się do czynszu poz. sprzątanie klatek schodowych przez firmę zewnętrzną w budynku :
– Bursztynowa 32 kl. VI (mieszkania od nr 51 –60 ) od miesiąca marca 2016 r..

§ 2

Zakres sprzątania klatki obejmuje :
– mycie podestów, posadzek i schodów, wycieranie kurzy 1 raz w tygodniu
– zabezpieczenie posadzek raz na kwartał emulsją samopołyskową
– mycie drzwi wejściowych na klatkę schodową 1 raz w miesiącu
– mycie lamperii 1 raz na kwartał
– mycie okien otwierających się do wewnątrz budynku na klatkach schodowych i korytarzach 2 razy w roku
– omiatanie pajęczyn, mycie grzejników, skrzynek pocztowych oraz inne prace porządkowe związane utrzymaniem czystości.

§ 3

Koszt sprzątania 8,00 zł brutto / miesięcznie / lokal.

§ 4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 18 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 11:34, 24 lipca 2017

Kategorie: 2016