Uchwała Nr 4 / 2016

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 22.02.2016 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 24 – ul. Bursztynowa 37.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwal co następuje:

§ 1

Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości Bursztynowa 37 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” postanawia dokonać korekty stawki funduszu remontowego w nieruchomości Bursztynowa 37 – z 5,00 zł/m2 na 0,20 zł/m2 powierzchni użytkowej garaży.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2016 r.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

/Uchwałę podjęto 14 głosami za, 0 głosami przeciw, 4 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 11:26, 24 lipca 2017

Kategorie: 2016