Uchwała Nr 13 /2016

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 18.07.2016 r.

w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla „Widok” na 2017 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie , działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić plan gospodarczo – finansowy Osiedla „Widok” na 2017 rok – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r. i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 16 głosami za , 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 12:42, 24 lipca 2017

Kategorie: 2016