Uchwała Nr 6/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 25.05.2015 r.

w sprawie: korekty planu funduszu remontowego na 2015 rok.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” postanawia wprowadzić do planu remontów na 2015 rok w nieruchomości:
EW 02 ul. Szmaragdowa 30, 34 – remont hydroforni – koszt około 7.000,- zł

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Uchwałę podjęto 9 głosami za, 2 głosami przeciw, 8 głosami wstrzymującym/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Data opublikowania: 17:59, 8 maja 2016

Kategorie: 2015