Uchwała Nr 4/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 23.03.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia do czynszu poz. sprzątanie klatek schodowych w budynku Topazowa 6 i ul. Bursztynowa 23.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”,
§ 19 pkt. 2 Regulaminu porządku domowego uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wnioski mieszkańców wprowadza się do czynszu poz. sprzątanie klatek schodowych przez firmę zewnętrzną w budynku:
– Topazowa 6 kl. I(mieszkania od nr1 – 12) od miesiąca kwietnia 2015 r.
– Topazowa 6 kl. IV (mieszkania od nr 29 – 40)od miesiąca kwietnia 2015 r.
– Bursztynowa 23 kl. IV (mieszkania od nr 25 – 32)od miesiąca kwietnia 2015 r..

§ 2

Zakres sprzątania klatki obejmuje :

– mycie podestów, posadzek i schodów, wycieranie kurzy 1 raz w tygodniu
– zabezpieczenie posadzek raz na kwartał emulsją samopołyskową
– mycie drzwi wejściowych na klatkę schodową 1 raz w miesiącu
– mycie lamperii 1 raz na kwartał
– mycie okien otwierających się do wewnątrz budynku na klatkach schodowych i korytarzach 2 razy w roku
– omiatanie pajęczyn, mycie grzejników, skrzynek pocztowych oraz inne prace porządkowe związane utrzymaniem czystości.

§ 3

Koszt sprzątania 6,90 zł brutto / miesięcznie / lokal.

§ 4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 18 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi /.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Edward Jasiński

Data opublikowania: 17:58, 8 maja 2016

Kategorie: 2015