Uchwała Nr 19/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 09.06.2014 r.

w sprawie: informowania mieszkańców osiedla „Widok” o decyzjach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” podejmowanych w formie uchwał.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, § 4 ust.13 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Mając na celu informowanie mieszkańców osiedla „Widok” o swoich decyzjach podejmowanych w formie uchwał – postanawia o dodatkowym umieszczaniu na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” treści uchwał podjętych na posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 2

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” nie wyraża zgody na umieszczanie na stronie internetowej spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie protokołów z posiedzeń Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 14 głosami za, 1 głosem przeciw, 4 głosami wstrzymującymi/.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Data opublikowania: 20:11, 8 maja 2016

Kategorie: 2014