Uchwała Nr 16/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 09.06.2014 r.

w sprawie: opracowania projektu na wykonanie chodnika wzdłuż sięgacza ul. Szmaragdowa 16 na terenie miejskim.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, uchwala co następuje:

§ 1

Zlecić opracowanie projektu na wykonanie chodnika wzdłuż sięgacza ul. Szmaragdowa 16 na terenie miejskim.

§ 2

Koszt opracowania dokumentacji poniesie nieruchomość EW 04 Szmaragdowa 16 bez względu na etap realizacji. Szacunkowy koszt robót wyniesie ok. 1.600,- zł.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 18 głosami za, 1 głosem przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Data opublikowania: 20:09, 8 maja 2016

Kategorie: 2014