Uchwała Nr 12/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 09.06.2014 r.

w sprawie: robót brukarskich od strony ulicy Bursztynowa 24.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, uchwala co następuje:

 

§ 1

W związku z wymianą nawierzchni w pasie drogowym Gminy Lublin przy ul. Bursztynowej 24 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” postanawia:

§ 2

Wprowadzić do planu remontów na 2014 rok wymianę nawierzchni brukowej na terenie nieruchomości EW 10 ul. Bursztynowa 24 od strony balkonów.

§ 3

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” do zlecenia wykonania robót na terenie nieruchomości EW 10 ul. Bursztynowa 24 wykonawcy wybranemu w drodze przetargu przez Urząd Miasta Lublin, który będzie wykonywał roboty w pasie drogowym.

§ 4

Roboty wykonane na terenie nieruchomości EW 10 ul. Bursztynowa 24 będą zafakturowane wg stawek wynikających z przetargu rozstrzygniętego przez Urząd Miasta.

§ 5

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Data opublikowania: 20:06, 8 maja 2016

Kategorie: 2014