UCHWAŁA NR 8/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.05.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia do czynszu poz. sprzątanie klatek schodowych w budynku ul. Bursztynowa 25.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, § 19 pkt. 2 Regulaminu porządku domowego uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek mieszkańców wprowadza się do czynszu poz. sprzątanie klatek schodowych w budynku ul. Bursztynowa 25 w klatce schodowej : nr IV– mieszkania od nr 25-36.

§ 2

Zakres sprzątania klatki obejmuje :
– mycie podestów, posadzek i schodów, wycieranie kurzy………………… ………………………………..– 1 raz w tygodniu
– zabezpieczenie posadzek emulsją samopołyskową ………………………………………………………… – 1 raz na kwartał
– mycie drzwi wejściowych na klatkę schodową …………………………………………………………….. – 1 raz w miesiącu
– mycie lamperii ……………………………………………………………………………………………………….– 1 raz na kwartał
– mycie okien otwierających się do wewnątrz budynku na klatkach schodowych i korytarzach …..– 2 razy w roku
– omiatanie pajęczyn, mycie grzejników, skrzynek pocztowych
oraz inne prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości.

§ 3

Koszt sprzątania 9,23 zł brutto / miesięcznie / lokal.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 16 głosami za , 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Roman Ciseł

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Elżbieta Siwek

Data opublikowania: 20:28, 8 maja 2016

Kategorie: 2013