Uchwała Nr 2/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 28.01.2013 r.

w sprawie: korekty stawki naliczeń funduszu remontowego w nieruchomości ul. Bursztynowa 41.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Zgodnie z wynikiem referendum w sprawie monitoringu oraz protokółem z zebrania mieszkańców EW 11 ul. Bursztynowa 41 w dniu 19.01.2013 roku postanowiono zmniejszyć odpis na fundusz remontowy z 1,30 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkań na 0,60 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2013 r.

§3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

/Uchwałę podjęto 17 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującym/.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Elżbieta Siwek

Data opublikowania: 20:23, 8 maja 2016

Kategorie: 2013