Uchwała Nr 10/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 22.07.2013 r.

w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla „Widok”na 2014 rok.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” Lublinie działając na podstawie
§ 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić plan gospodarczo-finansowy osiedla „Widok” na 2014 rok – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Uchwałę podjęto 14 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Elżbieta Siwek

Data opublikowania: 20:29, 8 maja 2016

Kategorie: 2013