Uchwała Nr 6 / 2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 20.02.2012 r.

w sprawie: zaprzestania naliczeń stawki 1,60 zł/m2 na fundusz dociepleniowy w nieruchomościach objętych harmonogramem dociepleń z dniem 01.10.2012 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

  1. Zaprzestać naliczeń stawki 1,60 zł/m2 na fundusz dociepleniowy w nieruchomościach objętych harmonogramem dociepleń z dniem 01.10.2012 r.
  2. Brakującą kwotę 14.019,72 zł do pełnego sfinansowania robót dociepleniowych pokryć z funduszu remontowego nieruchomości objętych harmonogramem dociepleń – załącznik nr 1.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 15 głosami za, 1 głosem przeciw, 1 głosem wstrzymującym/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok

Elżbieta Siwek

Data opublikowania: 08:49, 9 maja 2016

Kategorie: 2012