Uchwała Nr 24 / 2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 24.09.2012 r.

w sprawie: umieszczenia ogłoszeń na drzwiach wejściowych budynków.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Umieścić ogłoszenia na drzwiach wejściowych do budynku (wiatrołapu) „zakaz umieszczania ulotek reklamowych” oraz ogłoszeń w skrzynkach pocztowych – zgodnie z art.63 a kodeksu wykroczeń, ulotki reklamowe należy umieszczać w skrzynkach na reklamę.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Administracji Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.
/Uchwałę podjęto 14 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok

Elżbieta Siwek

Data opublikowania: 09:02, 9 maja 2016

Kategorie: 2012