Uchwała Nr 20 / 2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 06.08.2012 r.

w sprawie: podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2011 rok oraz nadwyżki na pozostałej działalności eksploatacyjnej.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Wynik na pozostałej działalności Spółdzielni (Uchwała Zebrania Przedstawicieli Nr 8 / 2012 z dnia 25.06.2012 r.) w kwocie 27.082,78 zł, nadwyżkę na pozostałej działalności eksploatacyjnej osiedla w kwocie 13.793,39 zł oraz pożytki wspólne osiedla w kwocie 1.894,89 zł (łącznie 42.771,06 zł) przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości wg m2 powierzchni użytkowej mieszkań, lokali i garaży.

§ 2

Szczegółowy podział nadwyżki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Uchwałę podjęto 11 głosami za, 3 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok

Elżbieta Siwek

Data opublikowania: 08:59, 9 maja 2016

Kategorie: 2012