Uchwała Nr 18 / 2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 06.08.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na 2013 rok Osiedla „Widok”.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Zatwierdzić plan gospodarczo-finansowy osiedla „Widok” na 2013 rok – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r..

/Uchwałę podjęto 14 głosami za, 1 głosem przeciw, 1 głosem wstrzymującym/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok

Elżbieta Siwek

Data opublikowania: 08:58, 9 maja 2016

Kategorie: 2012