Uchwała Nr 14 / 2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 14.05.2012 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać korekty planu rzeczowo-finansowego w nieruchomości:

1. Z uchwalonego planu na 2012 rok skreślić:

Nr nier.

Adres

Roboty

EW 25

Bursztynowa 31

wymiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy garażach – 52.500,00 zł

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/Uchwałę podjęto 14 głosami za, 3 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym/.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok

Elżbieta Siwek

Data opublikowania: 08:55, 9 maja 2016

Kategorie: 2012