Uchwała Nr 13 / 2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 14.05.2012 r.

w sprawie: przeprowadzenia referendum w nieruchomości EW 06 – ul. Bursztynowa 34.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” oraz Uchwały nr 31/1/2008 z dnia 08.04.2008 r. Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1

Przeprowadzić w nieruchomości EW 06 Bursztynowa 34 referendum w sprawie docieplenia budynku:
1) referendum zostanie przeprowadzone w dniach 11- 13 czerwca 2012 roku.
2) pytania referendum oraz wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1.
3) Źródłem finansowania jest fundusz remontowy nieruchomości.

§ 2

Powołuje się Komisję do spraw referendum:
1. Ciseł Roman
2. Cichosz Andrzej
3. Szawłowski Ryszard
4. Wójcik Teresa
5. Kukis Stanisław

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.
/Uchwałę podjęto 17 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym/.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok

Elżbieta Siwek

Data opublikowania: 08:55, 9 maja 2016

Kategorie: 2012