Uchwała Nr 1 / 2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 23.01.2012 r.

w sprawie: dofinansowania z funduszu społeczno-wychowawczego w 2012 roku.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Sfinansować z funduszu społeczno-wychowawczego w 2012 roku organizację zabawy karnawałowej z programem artystycznym dla dzieci do lat 12 w wysokości 4.000,- zł.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Administracji Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 5 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz RPN
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący RPN
Osiedla „Widok”

Elżbieta Siwek

Data opublikowania: 08:46, 9 maja 2016

Kategorie: 2012