Uchwała Nr 31 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 08.12.2011 r.

 

w sprawie: zawieszenie poboru wpłat na fundusz społeczno-wychowawczy.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Zawiesić naliczenia na fundusz społeczno-wychowawczy do czasu wykorzystania zgromadzonej kwoty na wyżej wymienionym funduszu.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2012 r.
/Uchwałę podjęto 9 głosami za , 6 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok
Roman Ciseł

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok
Elżbieta Siwek

Data opublikowania: 09:13, 9 maja 2016

Kategorie: 2011