Uchwała Nr 30 / 2011

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 08.12.2011 r.

 

w sprawie: wprowadzenia do czynszu poz. sprzątanie klatek schodowych w budynku ul. Bursztynowa 19.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” oraz § 8 pkt. 3 Regulaminu Porządku Domowego w Lublinie uchwala co następuje :

§ 1

Realizując wniosek mieszkańców wprowadza się z dniem 01.04.2012 r. do czynszu poz. sprzątanie klatek schodowych w budynku ul. Bursztynowa 19.

§ 2

Koszt sprzątania 9,84 zł brutto / miesięcznie / lokal.

§ 3

Sprzątanie klatek budynku Bursztynowa 19 powierzyć firmie „INPROF” wybranym w drodze przetargu poprzez sporządzenie aneksu do umowy EW/12/2009 z dnia 14.12.2009 r.
Uzasadnienie:
Firmą „INPROF” od 01.01.2010 r. sprząta klatki schodowe w budynkach ul. Szmaragdowa 30,
ul. Bursztynowa 41 ze stawką 9,84 zł brutto / miesięcznie / lokal, zaś od dnia 01.09.2010 r. ul. Bursztynową 35. Dotychczas nikt z mieszkańców w/w budynków nie zgłaszał uwag co do jakości świadczonych usług.

§ 4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2012 r.
/Uchwałę podjęto 17 głosami za , 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok
Roman Ciseł

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok
Elżbieta Siwek

Data opublikowania: 09:14, 9 maja 2016

Kategorie: 2011