Uchwała Nr 21 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 12.07.2011 r.

w sprawie: dzierżawy terenu ul. Bursztynowa 24.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” wyraża zgodę na dzierżawę terenu – 10 m2 potrzebną pod automat wendingowy (mlekomat).

W tym miejscu umieszczono adres najemcy.

§ 2

Stawka dzierżawy terenu – 5 zł /m2 + VAT.

§ 3

Umowa winna być zawarta od czasu uruchomienia działalności – na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia 2-miesięcy.

§ 4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/Uchwałę podjęto 14 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Elżbieta Siwek

Data opublikowania: 09:19, 9 maja 2016

Kategorie: 2011