Uchwała Nr 15 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.05.2011 r.

w sprawie: wymiany oświetlenia ul. Bursztynowa 30.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Wymienić w nieruchomości ul. Bursztynowa 30 oświetlenie na klatce schodowej, korytarzach i wejściu do budynku na energooszczędne oświetlenie z czujnikami ruchu.

§ 2

Koszty w/w prac poniesie nieruchomość ul. Bursztynowa 30, płatne z funduszu remontowego nieruchomości.

§ 3

Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.
/Uchwałę podjęto 14 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Z-ca Przewodniczącego
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Ryszard Szawłowski

Data opublikowania: 09:24, 9 maja 2016

Kategorie: 2011