Uchwała Nr 14 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.05.2011 r.

w sprawie: dofinansowania z funduszu społeczno-wychowawczego w 2011 roku.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Sfinansować z funduszu społeczno-wychowawczego w 2011 roku działalność związaną z organizacją w dniach 3 – 4 czerwca 2011 r. Wigilii Noc Kultury do kwoty 4.000,- zł .

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/Uchwałę podjęto 14 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Z-ca Przewodniczącego
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Ryszard Szawłowski

Data opublikowania: 09:25, 9 maja 2016

Kategorie: 2011