Uchwała Nr 04 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.02.2011 r.

w sprawie: budowy miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Szmaragdowa 4.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do deklaracji zgłaszanych w trakcie kampanii wyborczej Prezydenta m. Lublina o budowie dodatkowych miejsc postojowych w pasach drogowych RPN zwraca się z prośbą do Urzędu Miasta Lublina o wybudowanie dodatkowych miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Szmaragdowej od strony północnej na wysokości budynku ul. Szmaragdowa 4.

Uzasadnienie:

Ulica Szmaragdowa obsługuje: osiedle Widok – 608 mieszkań, Wspólnota ADREM – 55 mieszkań, SM „Klakson” – 42 mieszkania, SM „Dźwig” – 120 mieszkań, SM „Kwatera” – 50 mieszkań, Przedszkole nr 63 i Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Karent” – łącznie 875 mieszkań i wiele lokali usługowych.

Stale zwiększająca się ilość samochodów na osiedlu – powoduje parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych i utrudniających ruch innym użytkownikom stwarzając duże zagrożenie.

Teren, o którym mowa znajduje się pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Jana Pawła II jest niezagospodarowany, plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje budowy obiektów kubaturowych, w związku z tym może być wykorzystany do budowy dodatkowych miejsc postojowych.

Przedstawiając powyższą prośbę wraz z uzasadnieniem prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku – co zwiększy liczbę miejsc postojowych, których ciągle jest za mało.

§ 2

Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.
(Uchwałę podjęto 17 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi).

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Elżbieta Siwek

Do wiadomości:
1. Rada Czuby Południowe
2. Radni Rady Miasta z dzielnicy Czuby
3. a/a

Data opublikowania: 09:31, 9 maja 2016

Kategorie: 2011