Protokół NR 11/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 20.12.2021 r. i 28.12.2021 r.

 

Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Zbigniew Gontarz, Jerzy Kaczmarski,
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Ewa Kosiak, Edward Dudek, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda, Bogumiła Baran, Waldemar Żak, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Stanisław Tanikowski, Zbigniew Ławniczak, Elżbieta Szabała.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
St. specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Prezydium, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, aktualne przepisy oraz możliwości techniczne i organizacyjne po przeprowadzeniu dyskusji podjęło decyzję, że posiedzenie grudniowe odbędzie się w formie zbierania głosów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem – członka Rady Nadzorczej z osiedla Błonie z dnia 29 listopada 2021 r. dot. rozpatrzenia skarg i pism jakie wpłynęły do Rady Nadzorczej oraz odpowiedzią na powyższe pismo wraz z wyjaśnieniami zawartymi w protokole Prezydium RN z dnia 7 grudnia 2021 r. Do przedstawionych w odpowiedzi wyjaśnień nie zgłosili uwag.

Uznali za właściwą decyzje Prezydium RN dotyczącą nie umieszczenia w porządku RN wniosku „o zobowiązanie Zarządu do nie zatrudniania członków rodzin i znajomych, tylko wyłaniania pracowników w drodze konkursu” i zawieszenia go do czasu zaproponowania precyzyjnych rozwiązań w tej sprawie (definicja „członek rodziny” oraz „znajomy”).
Członkowie Rady Nadzorczej przyjęli do stosowania ustalenie aby Prezydium w materiałach do realizacji ustalonego porządku obrad posiedzenia RN przesyłało przygotowane materiały i ewentualne wnioski przekazywane przez poszczególnych członków RN. Opinie poszczególnych członków RN dołączane (przekazywane) do stawianych wniosków nie będę powielane i przesyłane do pozostałych członków RN, będą dostępne do wglądu podczas posiedzeń rady a także w archiwum dokumentów rady.

W związku z końcem kwartału Rada Nadzorcza potrzebowała zająć się analizą wyników gospodarczo – finansowych SM Czuby za III kwartał 2020 r. oraz oceną pracy członków zarządu za IV kwartał 2021 r. Prezydium RN po dyskusji i wysłuchaniu informacji o przygotowywanych dokumentach ustaliło datę posiedzenia plenarnego rady na 20 grudnia 2021 r. Aby zachować, wypracowaną we wrześniu, procedurę oceny wyników gospodarczo-finansowych oraz wniosku premiowego dla członków zarządu ustalono:

I. następujący porządek obrad posiedzenia w dniu 20.12.2021 r. i 28.12.2021 r.

 1. Analiza działalności gospodarczo – finansowej za III kwartał 2021 r.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 13 w nieruchomości 03 ES w os. Skarpa.
  b) wprowadzenia do planu utrzymania mienia spółdzielni ujętego w planie gospodarczo- finansowym SM Czuby na rok 2022 remontu parkingu przy ul. Biedronki (dz. nr 33/3, obr.30, ark. 2) w osiedlu Łęgi.
  c) zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.
 3. Informacja Zarządu na temat proponowanych działań dotyczących nieruchomości Watykańska 6, 8, 10 w osiedlu Ruta.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN odbytego 16.11.2021 r.
 5. Ocena pracy członków Zarządu – propozycje wysokości premii za IV kwartał 2021 r.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do RN.
 7. Sprawy wniesione.

II. Prezydium RN upoważniło Sekretarza RN Pani Danuty Przybyś – Ziemby, Przewodniczącego RN Andrzeja Turskiego oraz Przewodniczącego Komisji Kulturalno- Oświatowej Waldemara Żaka do przeprowadzenia czynności skrutacyjnych dotyczących głosowań przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nad sprawami ujętymi w porządku obrad posiedzenia plenarnego Rady w dniu 20 grudnia 2021r. Prezydium upoważniło również wymienione osoby do przygotowania karty do głosowania w sprawie premii dla członków Zarządu na podstawie propozycji członków RN co do wielkości wnioskowanej premii, umieszczonych na kartach do głosownia z dnia 20 grudnia 2021 r. Głosowanie w sprawie premii dla członków Zarządu za IV kwartał 2021 ustalono na dzień 28 grudnia 2021 r.

III. Prezydium przygotowało karty do głosowania w dniu 20.12.2021 r.
Prezydium RN po zapoznaniu się z wynikami głosowań zawartymi w protokole z czynności skrutacyjnych dotyczących głosowań przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nad sprawami ujętymi w porządku obrad posiedzenia rady z dnia 20.12.2021 r. tj:

1) W głosowaniu w sprawie: przyjęcia analizy gospodarczo – finansowej za III kwartał 2021 r. – oddano 21 głosów w tym:

– za przyjęciem analizy – 15 głosów
– przeciw przyjęciu – 3 głosy
– wstrzymało się od głosowani 3 głosy

2) W głosowaniu w sprawie: wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 13 w nieruchomości 03 ES w osiedlu Skarpa – oddano 21 głosów w tym:

– za przyjęciem uchwały – 20 głosów
– przeciw przyjęciu uchwały 1 głos
– wstrzymało się od głosowania – 0 głosów

3) W głosowaniu w sprawie: wprowadzenia do planu utrzymania mienia spółdzielni ujętego w planie gospodarczo-finansowym SM Czuby na rok 2022 remontu parkingu przy ul. Biedronki (dz. nr 33/3, obr.30, ark. 2) w osiedlu Łęgi – oddano 21 głosów w tym:.

– za przyjęciem uchwały – 18 głosów
– przeciw przyjęciu uchwały – 1 głos
– wstrzymało się od głosowania – 2 głosy

4) W głosowaniu w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – oddano 21 głosów w tym:.

– za przedstawionymi zmianami – 14 głosów
– przeciw przedstawionym zmianom – 5 głosów
– wstrzymuję się od głosu – 2 głosy

5) W głosowaniu w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16.11.2021 r. – oddano 21 głosów w tym:.

– za przyjęciem – 15 głosów
– przeciw przyjęciu – 4 głosy
– wstrzymało się od głosowania – 2 głosy

6) Wnioski w sprawie premii za IV kwartał 2021 r dla Członków Zarządu.

Zgłoszono 21 wnioski premiowe.
Wnioski zawierały cztery wielkości procentowe to jest: „15%”; „10%”; „5%” lub „0”

 

Wnioski w sprawie premii za IV kwartał 2021 r .
dla:

Liczba wniosków o premię w wysokości:

15%

10%

5%

0%

Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego

0

5

6

10

Z-cy prezesa ds. finansowych Adama Ziółka

0

5

6

10

Z-cy prezesa ds. eksploatacyjnych Bożeny Zielińskiej

0

5

6

10

 

Przygotowało karty do głosowania w dniu 28.12.2021 r.

Prezydium RN po zapoznaniu się z wynikami głosowań zawartymi w protokole z czynności skrutacyjnych dotyczących głosowań przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za IV kwartał 2021 z dnia 28.12.2021 r. tj.:

1) W głosowaniu za przyznaniem Prezesowi zarządu premii za IV kwartał 2021 r.:
– w wysokości 10 % – 3 głosy
– w wysokości 5% – 8 głosów
– wysokości 0% – 10 głosów

2) W głosowaniu za przyznaniem Zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi premii za IV kwartał 2021 r.:
– w wysokości 10 % – 3 głosy
– w wysokości 5% – 8 głosów
– wysokości 0% – 10 głosów

3) W głosowaniu za przyznaniem Zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych Bożenie Zielińskiej premii za IV kwartał 2021 r.:

– w wysokości 10 % – 3 głosy
– w wysokości 5% – 8 głosów
– wysokości 0% – 10 głosów

realizując ustalony porządek posiedzenia podjęło poniżej przedstawione decyzje i uchwały

Ad. 1
Analiza działalności gospodarczo – finansowej za III kwartał 2021 r.
Członkowie RN po zapoznaniu się z przedstawioną analizą działalności gospodarczo – finansowej za III kwartał 2021 r. zawierającą zestawienia:

 1. Zestawienia kosztów i przychodów za III kwartał 2021 r. – Tabela A
 2. Działalność eksploatacyjna za III kwartały 2021 r. Załącznik nr 1
 3. Eksploatacja za III kwartały 2021 r. SM Czuby z kosztami zarządzania – załącznik do tabeli Nr 1
 4. Fundusz remontowy za III kwartały 2021 roku ( zestawienie zbiorcze )) SM Czuby – Tabela Nr 2
 5. Działalność kulturalno – oświatowa za III kwartały 2021 r. – Tabela Nr 3
 6. Wykonanie utrzymania mienia spółdzielni za III kwartały 2021 r. – Tabela Nr 4
 7. W ramach remontu, konserwacji i utrzymania mienia Spółdzielni wg stanu na dzień 30.09.2021 r. wykonano niżej podane roboty

większością głosów – 15 za, przy 3 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się od głosowania przedstawioną analizę działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2021 r. przyjęło.

Ad. 2
A) wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 13 w nieruchomości 03 ES w osiedlu Skarpa.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

1) projektem uchwały

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….. r.

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 13 w nieruchomości 03 ES w osiedlu Skarpa.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 39/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 22.10.2021 r
– Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Od dnia 1 kwietnia 2022 roku wprowadza się dodatkowy odpis na fundusz remontowy dotyczący przebudowy instalacji gazowej w wysokości 25 zł miesięcznie za lokal w budynku przy ulicy Gościnnej 13.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

2) uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Skarpa


Uchwała Nr 39/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 22.10.2021 r.


w sprawie: przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 13.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do wniosku przedstawiciela nieruchomości ES 03 z dnia 5.10.2021 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa*’ postanawia o wprowadzeniu z dniem 1.03.2022 r. dodatkowego odpisu na funduszu remontowym „przebudowa instalacji gazowej” w wysokości 25.00 zł /miesiąc/lokal w budynku przy ulicy Gościnnej 13.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

większością głosów – 20 za, przy 1 głosie przeciwnym podjęła uchwałę nr 30/79/2021 z dnia 20.12.2021 r. w wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 13 w nieruchomości 03 ES w osiedlu Skarpa w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 2
B)
wprowadzenia do planu utrzymania mienia spółdzielni ujętego w planie gospodarczo-finansowym SM Czuby na rok 2022 remontu parkingu przy ul Biedronki (dz. nr 33/3, obr.30, ark. 2) w osiedlu Łęgi.

Zgodnie z wnioskiem przyjętym przez RN w dniu 26 czerwca 2021 oraz spełnieniem warunku o wprowadzeniu do planu utrzymania mienia spółdzielni na rok 2022 remontu parkingu pry ul Biedronki w chwili powstania oszczędności w związku z przetargiem na budowę parkingu przy ul Rucianej, Rada Nadzorcza większością głosów – 18 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 31/2//2021
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29.12. 2021 r.

w sprawie: wprowadzenia do planu utrzymania mienia spółdzielni ujętego w planie gospodarczo-finansowym SM Czuby na rok 2022 remontu parkingu przy ul. Biedronki (dz. nr 33/3, obr.30, ark. 2) w osiedlu Łęgi.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Postanawia, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do planu utrzymania mienia spółdzielni ujętego w planie gospodarczo-finansowym SM Czuby na rok 2022 remontu parkingu znajdującego się na działce nr 33/3 (obr.30, ark. 2) przy ul. Biedronki w osiedlu Łęgi.

§ 2

Wartość robót według wstępnego szacunku wynosi ok. 190 000 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 2
C)
zmiany w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM „CZUBY” w Lublinie.
W związku z decyzją aby grudniowe posiedzenie odbyło się w formie zbierania głosów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w Regulaminie porządku domowego zaproponowano zmiany porządkowe zgłoszone przez Zarząd. Nie uwzględniono postulatów zawartych w pismach mieszkańców ulicy Husarskiej i uchwał RPNO Błonie i Widok.

Przedstawienie propozycji zmian wynikających z pisma:
1) z dnia 11.10.2021 r mieszkańców budynku Husarska 6 dot. § 20 pkt 4 i 5 stworzenia możliwości sadzenia kwiatów na trawnikach bez ich grodzenia,
2) z dnia 21.10.2021 r , przedstawiciela nieruchomośći EB w tej samej sprawie w piśmie
3) z dnia 6.12.2021 r. wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Błonie oraz zmiany dyskutowanej na posiedzeniach RPNO dot. kompleksowego sprzątania klatek schodowych w budynkach osiedla „Błonie” a także Widok pozostawiono do opracowania Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji

Rada Nadzorcza większością głosów – 14 za, przy 5 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 29/15/2021
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 20.12.2021 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„Administracja osiedla obowiązana jest zapewnić usuwanie usterek w częściach wspólnych budynków i urządzeniach z nimi związanych”.

2) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz sanitarno – porządkowym pomieszczeń na pojemniki do składowania odpadów komunalnych”,

3) § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4) konserwacja, i naprawa lub wymiana:
– dźwigów osobowych,
– urządzeń i sieci hydroforowych,
– instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, bez termostatycznych zaworów grzejnikowych i bez grzejników wymienionych przez lokatora,
– urządzeń pomiarowych mediów rozliczanych przez spółdzielnię,
– instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej do trójnika na pionie mieszkaniowym a przypadku braku trójnika do zaworu odcinającego ( zawór odcinający pozostaje własnością właściciela lokalu),
– instalacji kanalizacyjnej od pierwszej studzienki przed budynkiem poprzez poziomy w piwnicy do trójników na pionach mieszkaniowych,
– instalacji gazowej od kurka (zaworu) głównego w budynku do zaworów (kurków) odcinających urządzenia gazowe,
– instalacji elektrycznej od złącza kablowego do zabezpieczeń przedlicznikowych dla poszczególnych mieszkań a w przypadku umiejscowienia tych zabezpieczeń w piwnicy – do licznika energii elektrycznej,
– instalacji wentylacyjnej w budynku”,

4) § 7ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) urządzeń i przyborów sanitarnych, wodociągowych i gazowych w mieszkaniu (wanny, zlewozmywaki, umywalki, miski ustępowe, płuczki, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, kuchnie gazowe, automaty spłukujące, termostatyczne zawory grzejnikowe, kurki gazowe odcinające kuchenkę gazową,”

5) § 7ust 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) przewodów (podejść) instalacji kanalizacyjnych na odcinku od pionu (tj. z bocznym odgałęzieniem trójnika pionu) do urządzeń sanitarnych oraz udrożnianie przewodów i syfonów od urządzeń sanitarnych (wanien, zlewozmywaków, umywalek, misek ustępowych itp.,)”

6) § 7ust 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3) przewodów i uzbrojenia instalacji wodociągowych (lokalówek) wody zimnej i ciepłej na odcinku od trójnika pionu do punktów czerpalnych w mieszkaniu łącznie z zaworami odcinającymi oraz śrubunkami przyłączeniowymi wodomierzy a w przypadku braku trójnika od zaworu odcinającego łącznie z zaworem (bez wodomierza),”

7) § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5. Za skutki i ewentualne straty wynikłe z tytułu dokonanych przeróbek, winę w stosunku do Spółdzielni i osób trzecich ponosi mieszkaniec dokonujący tych przeróbek.”

8) § 8 ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4) dopuszcza się montaż klimatyzatorów tylko na loggiach lub balkonach, w lokalach nie posiadających balkonów miejsce i sposób montażu klimatyzatora winien być uzgodniony indywidualnie”,

9) § 10 otrzymuje brzmienie:
„W piwnicach nie wolno instalować żadnych dodatkowych gniazd i punktów świetlnych lub punktów poboru wody”.

10) § 14 ust. 6 i 7 otrzymuje brzmienie:
„ 6. Właściciele (użytkownicy) lokali mieszkalnych, użytkowych i innych w przypadku wystąpienia awarii instalacji usytuowanych w szachtach lub przechodzących przez stropy mają obowiązek umożliwić rozbiórkę ścian szachtów, rozkucie stropów (posadzek, sufitów) w zakresie umożliwiającym wykonanie naprawy lub wymiany instalacji”.
„ 7. Właściciele (użytkownicy) lokali są zobowiązani wykonać w swoich lokalach „ okienka” rewizyjne w ścianach szachtów instalacyjnych – o wymiarach pozwalających na swobodną możliwość wykonania wymiany wodomierzy oraz dokonywania inspekcji stanu technicznego zlokalizowanych tam instalacji”.

11) § 15 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych oraz odczytu wskazań tych urządzeń lub ich wymiany;”

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu Spółdzielni.

 

Załącznik
do uchwały Nr 29/15/2021
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia 20.12.2021 r.

 

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
obowiązujący w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej
“CZUBY” w Lublinie

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia własnego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – zwanej dalej „Spółdzielnią” oraz mienia pozostającego w jej zarządzie, zapewnienie czystości, ładu i porządku w budynkach i ich otoczeniu, podnoszenie estetyki osiedli oraz zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców.
 2. Do przestrzegania postanowień regulaminu obowiązani są członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego oraz lokalu o innym przeznaczeniu, właściciele lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu niebędący członkami Spółdzielni, osoby zamieszkujące lub przebywające w lokalu za przyzwoleniem ich właścicieli, np.: współmałżonkowie i inni członkowie rodzin, osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu, inne osoby przebywające w lokalu oraz najemcy (podnajemcy) lokali zwani dalej „mieszkańcami”.
 3. Mieszkańcy są powiadamiani przez Spółdzielnię o wszelkich sprawach dotyczących ogółu mieszkańców budynku/nieruchomości/osiedla poprzez wywieszanie ogłoszeń odpowiednio na stronie internetowej Spółdzielni, na tablicach osiedlowych, tablicach informacyjnych w klatkach schodowych, na drzwiach wejściowych do klatek schodowych (np. terminy odczytów urządzeń pomiarowych, podzielników ciepła, przeglądów technicznych oraz w innych sprawach nie dotyczących indywidualnie poszczególnych mieszkań i ich mieszkańców). Spółdzielnia nie ma obowiązku indywidualnego powiadamiania o zamiarze dokonywania w/w czynności.
 4. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do dzierżawców gruntów i najemców lokali użytkowych należących do Spółdzielni.

§ 2

W sprawach spornych wynikłych z korzystania z powierzchni wspólnego użytku i terenów osiedla, zainteresowani winni się zwracać do Administracji Osiedla lub Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

II. PRZEPISY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA LOKALI

§ 3

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mają obowiązek:
  a) złożyć stosowne oświadczenie w terminie siedmiu dni o zmianie ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu (lokalu),
  b) poinformować w terminie 7 dni Administrację Osiedla o zmianie sposobu użytkowania części lub całości lokalu, jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni,
  c) zwalniany lokal członek (użytkownik) zdaje w formie protokołu zdawczo – odbiorczego spisanego między nim a Administracją Osiedla,
  d) w przypadku długotrwałej nieobecności poinformować na piśmie Administrację Osiedla, podając adres i telefon kontaktowy osoby, która udostępni lokal w razie awarii.
 2. Administracja Osiedla ma prawo kontroli ilości zamieszkałych osób w mieszkaniu (lokalu).
 3. O terminie opróżnienia mieszkania (lokalu) osoby w/w winny powiadomić Administrację Osiedla co najmniej z wyprzedzeniem dwóch tygodni, celem umożliwienia przeprowadzenia kontroli stanu opróżnionego pomieszczenia i przygotowania protokołu zdawczo-odbiorczego.
 4. Kosztami remontu lub odnowienia pomieszczenia, mieszkania (lokalu) obciąża się zdającego to pomieszczenie. W przypadku wykonania prac przez Spółdzielnię, Spółdzielnia może koszty tego remontu potrącić z wkładu lub udziału członkowskiego o ile zainteresowany występuje ze Spółdzielni oraz kaucji w przypadku lokalu użytkowego. Przy braku takiej możliwości Spółdzielnia skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.
 5. Fakt zbycia lub nabycia lokalu winien być zgłoszony w spółdzielni przez nabywcę/zbywcę w terminie 14 dni.
 6. Lokale mogą być użytkowane jedynie na cele zgodne z ich przeznaczeniem.
 7. W lokalu mieszkalnym może być wykonywana tylko taka działalność gospodarcza, zawód, która nie zakłóca spokoju i porządku publicznego.

III. PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU, URZĄDZEŃ I INSTALACJI

§ 4

Administracja Osiedla obowiązana jest zapewnić usuwanie usterek w częściach wspólnych budynków i urządzeniach z nim związanych.

§ 5

Koszt wykonania napraw powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lokalu i jego urządzeń obciąża osoby dysponujące prawem do lokalu.

§ 6

Na Administracji Osiedla ciążą następujące obowiązki:
1) utrzymanie porządku i czystości w otoczeniu budynków oraz korytarzach piwnicznych, kondygnacjach technicznych, strychach według bieżących potrzeb. Sprzątanie przedsionków (wiatrołapów), kabin wind – jeden raz w miesiącu,
2) utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków oraz zapewnienie sprawnego działania urządzeń instalacji technicznych,
3) utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz sanitarno- porządkowym pomieszczeń na pojemniki do składowania odpadów komunalnych
4) konserwacja, naprawa lub wymiana:
– dźwigów osobowych,
– urządzeń i sieci hydroforowych,
– instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, bez termostatycznych zaworów grzejnikowych bez grzejników wymienionych przez lokatora,
– urządzeń pomiarowych mediów rozliczanych przez spółdzielnię,
– instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej do trójnika na pionie mieszkaniowym a przypadku braku trójnika do zaworu odcinającego ( zawór odcinający pozostaje własnością właściciela lokalu),
– instalacji kanalizacyjnej od pierwszej studzienki przed budynkiem poprzez poziomy w piwnicy do trójników na pionach mieszkaniowych,
– instalacji gazowej od kurka (zaworu) głównego w budynku do zaworów (kurków) odcinających urządzenia gazowe,
– instalacji elektrycznej od złącza kablowego do zabezpieczeń przedlicznikowych dla poszczególnych mieszkań a w przypadku umiejscowienia tych zabezpieczeń w piwnicy – do licznika energii elektrycznej,
– instalacji wentylacyjnej w budynku,
5) konserwacja, naprawy i remonty elementów konstrukcji budynku, pokrycia dachu, elewacji, konstrukcji balkonów, pomieszczeń wspólnego użytku w budynku, ciągów komunikacyjnych w budynku itp.
6) wymiana stolarki, względnie naprawa, w pomieszczeniach wspólnego użytku i w piwnicach,
7) malowanie klatek schodowych, wózkowni, pralni, suszarni i korytarzy piwnic,
8) naprawa nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników oraz tzw.” małej architektury”: murków, schodów, barierek itp.,
9) konserwacja zieleni osiedlowej,
10) konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i sportowych na terenie osiedla,
11) dostarczenie mieszkańcom do skrzynek pocztowych wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności Spółdzielni.

§ 7

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są utrzymać zajmowany lokal i inne przydzielone im pomieszczenia (garaże, pomieszczenia na wózki, piwnice itp.) oraz balkony, loggie i tarasy we właściwym stanie sanitarnym i technicznym poprzez wykonywanie napraw, wymian lub odnowień m.in.:
  1) urządzeń i przyborów sanitarnych, wodociągowych i gazowych w mieszkaniu (wanny, zlewozmywaki, umywalki, miski ustępowe, płuczki, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, kuchnie gazowe, automaty spłukujące, termostatyczne zawory grzejnikowe, kurki gazowe odcinające kuchenkę gazową,
  2) przewodów (podejść) instalacji kanalizacyjnych na odcinku od pionu (tj. z bocznym odgałęzieniem trójnika pionu do urządzeń sanitarnych oraz udrożnianie przewodów i syfonów od urządzeń sanitarnych (wanien, zlewozmywaków, umywalek, misek ustępowych itp.),
  3) przewodów i uzbrojenia instalacji wodociągowych (lokalówek) wody zimnej i ciepłej na odcinku od trójnika pionu do punktów czerpalnych w mieszkaniu łącznie z zaworami odcinającymi oraz śrubunkami przyłączeniowymi wodomierzy a w przypadku braku trójnika od zaworu odcinającego łącznie z zaworem,( bez wodomierza),
  4) gniazd i instalacji RTV, przewodów, osprzętu, tablic i zabezpieczeń instalacji elektrycznych w lokalach do zabezpieczeń przedlicznikowych a w przypadku umiejscowienia tych zabezpieczeń w piwnicy – do licznika energii elektrycznej.
  Powyższe dotyczy również instalacji elektrycznej w komórkach piwnicznych na odcinku od puszki rozgałęźnej do oprawy oświetleniowej,
  5) szaf wnękowych, szafek zlewozmywakowych, osłon lub ścianek zakrywających piony instalacyjne, podłóg (podłoże i posadzka), stolarki okiennej i drzwiowej, okuć, zamków w użytkowanym lokalu i pomieszczeniach przynależnych. Wymieniona stolarka okienna winna zapewnić infiltrację powietrza do pomieszczeń.
  W przypadku zakłócenia działania wentylacji grawitacyjnej należy zamontować nawietrzaki okienne zapewniające infiltrację powietrza w lokalu,
  6) balkonów lub loggi w zakresie:
  a) malowania tynków loggi i balkonów z naprawą tynku o pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu;
  b) naprawy lub wymiany izolacji przeciwwodnej, posadzek: cementowych, z płytek ceramicznych itp. wraz z ich uszczelnieniem przeciwwodnym;
  c) malowania od strony wewnętrznej płyt osłonowych, ścian i sufitów balkonów/loggi oraz malowania balustrad balkonowych i parapetów zewnętrznych z zachowaniem kolorystyki elewacji obowiązującej dla danego budynku;
  d) udrożniania odpływu wód opadowych z balkonów, tarasów, loggi poprzez oczyszczanie ze śmieci, liści, lodu, śniegu, itp.
  Naprawy wymagające odpowiednich uprawnień i kwalifikacji powinny być wykonane przez osoby uprawnione,
  7) malowanie ścian i sufitów w użytkowanym lokalu wraz z naprawą tynków oraz wszystkich innych elementów urządzeń i wyposażenia lokalu przeznaczonych do malowania.
 2. Poza wymienionymi naprawami osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są do likwidacji na swój koszt skutków zniszczeń powstałych z ich winy lub winy osób, którym udostępniły lokal oraz w związku z niewykonaniem ciążących na nich obowiązków.
 3. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków osób posiadających tytuł prawny do lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko na zlecenie tych osób, za odpłatnością poza opłatami eksploatacyjnym za użytkowanie lokalu. Odnosi się to również do najemców.
 4. W pomieszczeniach ogólnego użytku przechowywanie starych mebli i przedmiotów tworzących bałagan i zagrożenie oraz urządzanie warsztatów, klubów, siłowni itp. jest niedozwolone.
 5. Pomieszczenia wózkowni służą wyłącznie do przechowywania wózków dziecinnych, sanek, rowerów, nart itp.
 6. Wszelkie spory wynikłe z korzystania pomieszczeń wspólnych rozstrzyga Administracja Osiedla.

§ 8

 1. Remonty w użytkowanych lokalach obejmujące: przebudowę wymianę stolarki okiennej, stawianie lub rozbieranie ścian działowych, przeróbki instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej centralnego ogrzewania itp. należy wykonywać zgodnie z przepisami prawa budowlanego uzyskując w zależności od specyfiki i rodzaju prac budowlanych odpowiednią zgodę lub pozwolenie od uprawnionych w tym zakresie organów administracji architektoniczno-budowlanych.
  Zamiar przeprowadzenia w/w prac remontowych należy zgłosić Administracji Osiedla i w zależności od ich rodzaju uzyskać zgodę na ich wykonanie. Koszty przeróbek nie są ewidencjonowane przez Spółdzielnię i obciążają użytkownika lokalu.
 2. Zabrania się przerabiania instalacji wentylacyjnej, montowania mechanicznych urządzeń wentylacyjnych w istniejących kanałach wentylacyjnych.
 3. Zabrania się pełnego uszczelniania otworów okiennych.
 4. Zabrania się przerabiania instalacji centralnego ogrzewania (w tym wymiany grzejników), elektrycznej i gazowej oraz zmiany kuchni gazowych na elektryczne (wszelkiego rodzaju) bez uzyskania pisemnej zgody Spółdzielni.
 5. Za skutki i ewentualne straty wynikłe z tytułu dokonanych przeróbek, winę w stosunku do Spółdzielni i osób trzecich ponosi mieszkaniec dokonujący tych przeróbek.
 6. Montaż klimatyzatora wymaga zgody Administracji Osiedla, wydanej po spełnieniu przez zainteresowanego poniższych warunków:
  1) zgoda współwłaściciela lokalu bezpośrednio sąsiadującego z miejscem montażu klimatyzatora (z uwagi na występujący szum wentylatora),
  2) przedstawienie propozycji lokalizacyjnej z dokładnym określeniem miejsca i sposobu jego montażu wraz z trasą i sposobem ułożenia przewodów połączeniowych,
  3) klimatyzator musi spełniać warunki podane w Polskiej Normie PN-B-02151- 02:1987, w której poziom hałasu przenikającego do mieszkań, a pochodzącego od urządzeń klimatyzatora nie może przekraczać 40dB w ciągu dnia, oraz 30 dB w ciągu nocy,
  4) dopuszcza się montaż klimatyzatorów tylko na loggiach lub balkonach, w lokalach nie posiadających balkonów , miejsce i sposób montażu klimatyzatora winne być uzgodnione indywidualnie,
  5) montaż klimatyzatora musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową i odpowiednimi atestami, profesjonalnie przez firmę specjalistyczną zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadą montażu tego typu urządzeń. Zabrania się odprowadzania skroplin bezpośrednio na posadzkę balkonu, loggii lub na elewację,
  6) odprowadzenie wody – skroplin do pojemników na skropliny systematycznie opróżnianych,
  7) nie dopuszcza się prowadzenia przewodów na elewacji budynku; Instalacji rozprowadzającej nie wolno chować w ściany zewnętrzne budynku. Przejścia przez ściany powinny posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną,
  8) zasilanie elektryczne podłączyć do instalacji lokalu,
  9) montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych),
  10) montaż klimatyzatora należy zgłosić do odbioru technicznego do odpowiedniej Administracji Osiedla w terminie 14 dni od momentu zamontowania,
  11) firma specjalistyczna dokonująca montażu powinna:
  – przedstawić odpowiednie świadectwa wyrobu na rurociągi,
  – poddać rurociągi łączące jednostki próbie szczelności po czym dokonać rozruchu klimatyzatora i sporządzić z obu tych czynności protokół,
  – po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia poddać badaniom stanu izolacji, a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
  12) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy:
  – osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu nie zgłosi montażu klimatyzatora do odbioru technicznego administracji,
  – zamontowany klimatyzator lub sposób jego montażu nie będzie spełniał warunków technicznych,
  – zamontowany klimatyzator stał się powodem naruszenia zasad współżycia społecznego mieszkańców,
  13) wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z awarii, pracy oraz sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu (np. zniszczenie struktury elewacji lub zabrudzenie elewacji i w związku z tym konieczna renowacja lub malowanie),
  14) dysponent lokalu zobowiązany jest na wezwanie Spółdzielni do dokonania demontażu zewnętrznej części klimatyzacji w przypadkach uzasadnionych względami prawnymi lub eksploatacyjnymi. W przypadku nie dostosowania się do powyższych zobowiązań Spółdzielnia zastrzega sobie prawo demontażu zewnętrznej części klimatyzacji w przypadkach uzasadnionych do czasowego lub bezterminowego demontażu zewnętrznej części klimatyzacji na koszt osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu,
  15) Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne występowanie w lokalu wilgoci, zagrzybienia lub alergii lokatorów.

§ 9

 1. Zabrania się bez zgody Administracji Osiedla umieszczania reklam na elewacji budynku oraz na terenie osiedla.
 2. Zabrania się montowania krat, żaluzji, rolet, paneli fotowoltaicznych, zabudowy balkonów i logii, w tym ramowego systemu przeszklonych ścianek.
 3. Zabrania się zmiany kolorystyki elewacji budynku, m.in. na balkonach i loggiach, spodów płyt balkonowych, ścian, balustrad, stolarki okiennej i balkonowej itp.

§ 10

W piwnicach nie wolno instalować żadnych dodatkowych gniazd i punktów świetlnych lub punktów poboru wody.

§ 11

 1. Zabrania się montowania jakichkolwiek (indywidualnych) anten na dachach budynków oraz elewacji, a także rozprowadzania kabli (przewodów) po elewacjach budynków lub po ścianach części wspólnych budynków.
 2. Samowolne wchodzenie na dachy budynków bez zgody Administracji Osiedla jest surowo zabronione.
 3. Zabrania się rozprowadzania roślin pnących po elewacji budynków.

§ 12

Na okres zimy osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (użytkownicy) obowiązani są do:
1) zapobiegania stratom ciepła, poprzez zamykanie drzwi wejściowych i okien w pomieszczeniach wspólnych oraz przynależnych,
2) usuwania zalegającego śniegu z parapetów zaokiennych i usuwanie powstałych przy nich sopli lodu oraz z balkonów, loggii, balkono-tarasów itp. łącznie z udrażnianiem odpływów wód opadowych,
3) zapewnienia odpowiedniego ogrzewania i przewietrzania lokali,
4) w sezonie grzewczym zabrania się trwałego otwierania okienek piwnicznych, okien na klatkach schodowych oraz w innych pomieszczeniach wspólnego użytku.

§ 13

Zabrania się zastawiania (meblami, półkami itp.) dojść do wodomierzy, gazomierzy, ciepłomierzy, podzielników kosztów, głównych zaworów wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych znajdujących się w mieszkaniach, lokalach użytkowych lub piwnicach. Spółdzielnia winna mieć dostęp do tych urządzeń o każdej porze.

§ 14

 1. Mieszkańcy mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Administracji Osiedla wszelkich awarii instalacji i urządzeń w osiedlu.
 2. W przypadku awarii urządzeń gazowych, elektrycznych, wod.-kan., c.o., c.w., należy ponadto powiadomić odpowiednie pogotowie techniczne.
 3. Korzystający z dźwigów osobowych (wind) winni przestrzegać instrukcji użytkownika tych urządzeń. Wszelkie zauważone usterki w działaniu wind winny być natychmiast zgłaszane do pogotowia dźwigowego lub do Administracji Osiedla.
 4. W przypadku przeprowadzania dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji należy udostępnić wszystkie pomieszczenia (w tym lokale mieszkalne) wskazane przez Administrację Osiedla.
 5. Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mają bezwzględny obowiązek stosowania zaleceń pokontrolnych wynikających z przepisów prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów.
 6. Właściciele (użytkownicy) lokali mieszkalnych, użytkowych i innych w przypadku wystąpienia awarii instalacji usytuowanych w szachtach lub przechodzących przez stropy mają obowiązek umożliwić rozbiórkę ścian szachtów, rozkucie stropów (posadzek, sufitów) w zakresie umożliwiającym wykonanie naprawy lub wymiany instalacji.
 7. Właściciele (użytkownicy) lokali są zobowiązani wykonać w swoich lokalach „okienka” rewizyjne w ścianach szachtów instalacyjnych – o wymiarach pozwalających na swobodną możliwość wykonania wymiany wodomierzy oraz dokonywania inspekcji stanu technicznego zlokalizowanych tam instalacji.

§ 15

Mieszkańcy (użytkownicy lokali) mają obowiązek udostępnić lokal pracownikom Spółdzielni lub osobom upoważnionym, w celu:
1) ustalenia przyczyny oraz usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody;
2) dokonania okresowego przeglądu stanu technicznego instalacji i urządzeń wynikającego z przepisów prawa budowlanego oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;
3) wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego;
4) kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych oraz odczytu wskazań tych urządzeń lub ich wymiany;
5) wyposażenia budynku (lokali) w dodatkowe instalacje;
6) sprawdzenia stanu bezpieczeństwa pożarowego.

IV. PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA PORZĄDKU, ESTETYKI DOMÓW I OTOCZENIA

§ 16

Wszystkie osoby bez względu na tytuł prawny do lokalu, użytkownicy, mieszkańcy obowiązani są przestrzegać higieny, porządku i czystości zarówno w mieszkaniach (lokalach) i pomieszczeniach oddanych do ich wyłącznego użytku jak i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (pralnie, suszarnie, korytarze piwniczne itp.) oraz na terenie całego osiedla, przeciwstawiając się wszelkim przejawom marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.

§ 17

 1. Utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych należy do obowiązków mieszkańców za wyjątkiem pomieszczeń wspólnego użytku wymienionych w § 6 pkt. 1.
 2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek osób posiadających tytuł prawny do ponad połowy lokali danej klatki schodowej, może podjąć uchwałę o zleceniu sprzątania klatki firmie zewnętrznej i wprowadzeniu stosownego składnika opłat eksploatacyjnych dla wszystkich mieszkań klatki schodowej, których uchwala będzie dotyczyła.
 3. Sposób sprzątania (dyżury lub zlecenia) w poszczególnych budynkach ustalają mieszkańcy między sobą.
 4. Pełniący dyżur obowiązany jest do zamiatania i mycia klatki schodowej i korytarzy z uwzględnieniem posadzek, ścian, okien, balustrad itp.
 5. Utrzymanie porządku w korytarzach piwnicznych bocznych – zamkniętych należy do obowiązku mieszkańców, którzy posiadają w danym korytarzu piwnicę.

§ 18

Celem utrzymania porządku w obrębie nieruchomości zabronione jest:
1) wyrzucanie przez okna i z balkonu śmieci, niedopałków itp.,
2) przechowywanie na klatce schodowej, korytarzach piwnicznych, kondygnacji technicznej, pomieszczeniach zsypowych itp. wszelkiego rodzaju przedmiotów i rzeczy,
3) wyrzucanie i wystawianie śmieci gdzie indziej aniżeli do specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemników. Jednocześnie należy pamiętać o segregacji śmieci i o nie zaśmiecaniu pomieszczeń śmietnikowych oraz każdorazowym zamykaniu klap od pojemników,
4) wyrzucanie do muszli klozetowej przedmiotów i odpadów, powodujących zapychanie kanalizacji,
5) czyszczenie obuwia, wózków dziecięcych, rowerów, sanek itp. na klatkach schodowych i korytarzach oraz ich przetrzymywanie w w/w miejscach,
6) rysowanie, pisanie, drapanie itp. ścian (elewacji) budynków,
7) niszczenie zieleni, łamanie drzewek, krzewów,
8) trzepanie dywanów, chodników, pościeli, ubrań oraz opróżnianie pochłaniaczy odkurzaczy na balkonach, loggiach i klatkach schodowych,
9) wysypywanie śmieci pochodzących z odpadów gospodarstwa domowego do koszy parkowych ustawionych przy budynkach, placach zabaw lub alejkach,
10) ustawianie samochodów na trawnikach, chodnikach uniemożliwiając przejście pieszym oraz dostęp do budynków, a w szczególności dojazdów do altan śmietnikowych i pomieszczeń zsypów, garaży oraz zastawianie placów manewrowych garaży,
11) przetrzymywanie motocykli, motorowerów i skuterów na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, w wózkowniach, pralniach i suszarniach itp. oraz na chodnikach,
12) samowolne nasadzenie drzew i krzewów oraz samowolne usuwanie drzew i krzewów na terenie osiedli.

§ 19

 1. Mieszkaniec, któremu przywieziono produkty żywnościowe, meble itp. winien natychmiast po rozładunku uprzątnąć zanieczyszczony teren.
 2. Trzepanie i czyszczenie dywanów, pościeli itp. może odbywać się wyłącznie na terenie i w miejscach do tego przeznaczonych (trzepaki) tylko w dni powszednie w godz. pomiędzy 7.00 -21.00.

§ 20

 1. Podlewanie kwiatów na balkonach, parapetach okiennych, loggiach, tarasach balkonowych, itp. winno odbywać się z umiarem, tak, aby woda nie przeciekała i nie spływała na niższe piętra budynku oraz nie zalewała ścian i nie niszczyła elewacji.
 2. Kwiaty w oknach, na parapetach, balkonach i loggiach winny być zabezpieczone przed wypadnięciem.
 3. Zabrania się sadzenia drzew i krzewów w gazonach balkonowo-tarasowych.
 4. Zabrania się tworzenia przez mieszkańców ogródków kwiatowych, warzywnych itp. na wspólnych trawnikach przydomowych.
 5. Zabrania się ogradzania przez mieszkańców jakichkolwiek części terenów zielonych (rabat kwiatowych, skupin krzewów, pojedynczych roślin itp.) na wspólnych terenach zieleni.
 6. Zabrania się tworzenia przez mieszkańców budowlanej architektury ogrodowej, punktów poboru wody do podlewania, dodatkowego podświetlenia zieleni itp. na wspólnych terenach zieleni.
 7. Koszty dewastacji elewacji budynku spowodowanych niewłaściwą eksploatacją gazonów, donic, skrzynek balkonowych oraz niewłaściwą pielęgnacją roślin balkonowych ponosi mieszkaniec (użytkownik) mieszkania do którego przynależy balkon, loggia, taras.

V. PRZEPISY W ZAKRESIE PRANIA I SUSZENIA BIELIZNY

§ 21

 1. Z pralek domowych należy korzystać w sposób możliwie najmniej zakłócający spokój sąsiadów.
 2. Z pralni i suszarni może korzystać każdy mieszkaniec w kolejności uzgodnionej z innymi mieszkańcami i osobą, która przyjęła na siebie obowiązek przechowywania kluczy.
 3. Z urządzeniami pralni należy obchodzić się z należytą starannością, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.
 4. W czasie prania należy pomieszczenie pralni wietrzyć, aby ściany, stolarka, sufit i gniazdka elektryczne nie były narażone na zawilgocenie.
 5. Rozciąganie sznurów pomiędzy drzewami w celu suszenia jest zabronione, suszenie na poręczach klatek schodowych jest także niedopuszczalne.
 6. Po zakończeniu korzystania z pralni i suszarni pomieszczenia te należy uprzątnąć.
 7. Z pralni i suszarni nie wolno korzystać w celach zarobkowych.
 8. Suszarnia służyć powinna do suszenia bielizny i nie wolno tam przechowywać żadnych przedmiotów (np. pralek, mebli, rowerów, itp.).
 9. Należy przyjąć zasadę, że korzystanie z pralni powinno trwać nie dłużej niż 2 doby.
 10. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za mienie użytkowników pozostawione w pralni bądź suszarni.

VI. PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW DOMU (OSIEDLA)

§ 22

 1. Zgodne współżycie wszystkich mieszkańców uzależnione jest wyłącznie od samych mieszkańców, przestrzegania przepisów w zakresie porządku publicznego, wzajemnej pomocy i nie zakłócania sobie spokoju.
 2. Zabrania się urządzania na klatkach schodowych, korytarzach i w piwnicach spotkań towarzyskich.
 3. Zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających oraz palenia papierosów na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach, w komórkach, w windach oraz innych pomieszczeniach wspólnego użytkowania.
 4. Zabrania się grillowania na balkonach, loggiach i trawnikach za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 5. Zabrania się stałego (ponad 14 dni) parkowania wszelkiego rodzaju przyczep, wraków samochodów  oraz samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. na parkingach i innych miejscach postojowych usytuowanych na terenie nieruchomości Spółdzielni.
 6. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci, jak hałasowanie, brudzenie ścian (rysowanie na ścianach) niszczenie urządzeń i instalacji, wybijanie szyb oraz niszczenie trawników, kwiatów, krzewów, drzew i urządzeń do zabaw odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 7. Za wyrządzone szkody rodzice i prawni opiekunowie będą obciążani kosztami naprawy wyrządzonych szkód.
 8. Korzystanie z urządzeń zabawowych przez dzieci do 7 lat powinno się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (rodziców lub opiekunów).
 9. Zabrania się głośnego nastawiania odbiorników radiowych, telewizyjnych, gramofonów, itp. oraz głośnej gry na instrumentach o natężeniu dźwięku zakłócającym spokój sąsiadom.
 10. W godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna (spoczynek nocny).
 11. Wykonywanie prac uciążliwych, wywołujących nadmierny hałas i zakłócanie spokoju współlokatorom, jak: remonty, wiercenie otworów itp. winno odbywać się w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 19.00.

§ 23

 1. Niedozwolona jest hodowla i przetrzymywanie zwierząt gospodarczych i ptactwa domowego w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnego użytku.
 2. Dopuszcza się posiadanie w mieszkaniach psa, kota oraz innych drobnych zwierząt nie zagrażających zdrowiu mieszkańców i nie zakłócających spokoju.
 3. Wszystkie psy na terenie osiedla oraz na klatkach schodowych, korytarzach lub innych miejscach wspólnego użytku należy prowadzać na smyczy i w kagańcu.
 4. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren, gdzie usytuowane są urządzenia zabawowe, sportowe, rekreacyjne.
 5. Właściciel psa obowiązany jest usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez psa w miejscach przeznaczonych do publicznego (wspólnego) użytku jak: ulice chodniki, parkingi, zieleńce, korytarze i klatki schodowe, kabiny dźwigów osobowych, korytarze piwniczne itp.
 6. Za zanieczyszczenia lub uszkodzenia klatek schodowych, zieleńców i innych urządzeń ogólnych przez psy i koty odpowiadają właściciele zwierząt.
 7. Właściciel psa obowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie.
 8. Niedozwolone jest celowe przetrzymywanie psów na balkonach.
 9. Zabronione jest umożliwianie zwierzętom (kotom i psom) załatwiania potrzeb fizjologicznych na balkonach.
 10. Zabrania się przetrzymywania i dokarmiania wszelkich zwierząt i ptaków w pomieszczeniach wspólnego użytku, w tym na korytarzach piwnicznych i klatkach schodowych.
 11. Zabronione jest dokarmianie ptaków i wykładanie pożywienia na balkonach, loggiach, parapetach, jak również w otoczeniu budynku, trawnikach, placach i skwerach za wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez Administrację Osiedla.

VII. PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

§ 24

 1. W przypadku pożaru, nagłych awarii lub zagrożenia bezpieczeństwa w budynkach lub na terenie osiedla – użytkownicy obowiązani są zawiadomić o tym fakcie odpowiednie służby alarmowe i techniczne. Numery telefonów miejskich i własnych służb alarmowych i technicznych podane są w informacji wywieszonej na klatce schodowej.
 2. Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników instalacji elektrycznych poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, w piwnicach itp.) ze względu na grożące niebezpieczeństwo porażenia oraz możliwość uszkodzenia instalacji. Kosztami z tytułu konieczności naprawy urządzeń uszkodzonych w wyniku manipulacji obciążona zostanie osoba, która je spowodowała. W przypadku stwierdzenia tego typu uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić administrację Spółdzielni lub upoważnione do tego osoby.
 3. Zabrania się przechowywania w mieszkaniach, piwnicach, garażach i innych pomieszczeniach materiałów i przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych oraz żrących i cuchnących.
 4. Zabrania się zastawiania dróg pożarowych, wejść do klatek schodowych, wjazdów i wyjazdów z garaży, drogi do altan śmietnikowych i komór zsypowych.
 5. Używanie otwartego ognia, rozniecanie ognia, palenie papierosów lub innych materiałów w piwnicach jak i w klatkach schodowych oraz w windach jest surowo zabronione.
 6. Zabrania się montowania drzwi i krat zagradzających drogę ewakuacji.
 7. Niedozwolone jest użytkowanie w piwnicach pralek, lodówek, zamrażarek i innych urządzeń elektrycznych.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25

 1. Jeżeli użytkownik lokalu bądź osoby z nim zamieszkałe nie przestrzegają przepisów niniejszego Regulaminu, Spółdzielni przysługuje w stosunku do tych osób roszczenie o zwrot poniesionych w związku z tym kosztów, niezależnie od możliwości zastosowania w stosunku do użytkowników sankcji przewidzianych Statutem, do wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni włącznie.
 2. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Spółdzielnia uprawniona jest do kierowania odpowiednich wniosków z interwencją lub o ukaranie do właściwych organów.
 3. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu odpowiadają majątkowo za wszelkie szkody wyrządzone innym użytkownikom lokali na skutek zaniedbań własnych i osób wspólnie zamieszkałych oraz najemców ich lokali.
 4. Mieszkańcy są zobowiązani do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie nieruchomości z ich winy, a w przypadku naprawienia takiej szkody przez Spółdzielnię, do pokrycia kosztów jej usunięcia na pierwsze wezwanie Spółdzielni.

Ad. 3
Informacja Zarządu na temat proponowanych działań dot. nieruchomości Watykańska 6, 8, 10 w os. Ruta

Rada Nadzorcza zapoznała się poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Wnioskiem z dnia 04 grudnia 2021 r.

 

Mieszkańcy nieruchomości
Przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10
Kontakt [email protected]

( data wpływu 07 grudnia 2021 r. )

 

WNIOSEK
o uchylenie i zmianę uchwał organów statutowych SM „Czuby”

My, niżej podpisani mieszkańcy nieruchomości Watykańska 6, 8, 10 S.M. „Czuby” wnosimy o:

1. uchylenie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” z dnia 19.07.2021 r.
nr 31/2021 – w całości
nr 32/2021 – w części wynikającej z uchwały nr 31/2021

2. zmianę uchwał Rady Nadzorczej S.M. „Czuby”
nr 19/65/2021 z dnia 24.08.2021 r. – w części wynikającej z uchwały nr 31/2021 RPNO „Ruta”
nr 21/66/2021 z dnia 16.09.2021 r. – w części wynikającej z uchwały nr 31/2021 RPNO „Ruta”

3. rozpatrzenie wniosku w trybie pilnym, na grudniowym posiedzeniu Rady Nadzorczej

4. dopuszczenie do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym rozpatrywany będzie niniejszy wniosek, naszego przedstawiciela.

UZASADNIENIE

Pod koniec września br. Zarząd SM „Czuby” doręczył nam jednocześnie dwa pisma, oba datowane • 23 września br. Jedno zawiera informację o wysokości opłat eksploatacyjnych od dnia 1 stycznia 2022 r.; drugie, to „Informacja dotycząca konieczności wykonania napraw i wzmocnień ścian osłonowych typu SEG oraz termomodernizacji (docieplenia) budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10”, mająca stanowić – jak domniemamy – uzasadnienie wzrostu wysokości stawki opłaty na Fundusz remontowy.
Po przeprowadzonych analizach uznaliśmy za zasadne i konieczne zakwestionowanie wzrostu stawki opłaty na Fundusz remontowy z 0,75 pin do 1,98 pin od m2 powierzchni użytkowej.

W oparciu o art. 4 ust. 8 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1208 z późn. zm.), decyzję naszą możemy realizować bezpośrednio na drodze sądowej. W konsekwencji wystąpienia na drogę sądową, zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, od 01 stycznia 2022 roku będziemy ponosić opłaty na Fundusz remontowy w dotychczasowej wysokości, tj. 0,75 pin od m2 powierzchni użytkowej. Ciężar dowodu będzie spoczywał nie na nas, a na Spółdzielni. Spółdzielnia będzie musiała wykazać przed sądem nie tyle zasadność celu podwyżki stawki na Fundusz remontowy, co zasadność jej wysokości. Biorąc pod uwagę szereg uchybień i błędów w ustalaniu podwyżki, Spółdzielnia stoi na przegranej pozycji.

O konieczności naprawy budynków nie trzeba nas przekonywać, bo od wielu lat się o to upominamy. Wystąpienie na drogę sądową bardzo opóźni rozpoczęcie naprawy bloków naszej nieruchomości. W interesie Spółdzielni i naszym jesteśmy skłonni zaniechać drogi sądowej pod warunkiem:

 • pozytywnego rozpoznania naszego wniosku, oraz
 • spowodowania przez Radę Nadzorczą, w ramach swoich kompetencji, że Zarząd Spółdzielni podejmie merytoryczny dialog z mieszkańcami naszej nieruchomości, którego celem będzie szybkie wypracowanie konsensusu pozwalającego na sfinansowanie niekwestionowanej przez nas konieczności naprawy budynków.

Zwracamy też uwagę, że wstąpienie przez nas na drogę sądową, nasz niniejszy wniosek do Rady Nadzorczej stanie się bezprzedmiotowy. Pozwy, w razie konieczności, złożymy przed końcem bieżącego roku.

W dalszej części uzasadnienia wniosku wyjaśnimy dlaczego dopiero teraz występujemy do Rady Nadzorczej oraz wskażemy główne uchybienia w procesie ustalania nowej wysokości stawki na Fundusz remontowy naszej nieruchomości.

Dlaczego teraz?
Kwestionując zasadność wzrostu stawki opłaty na Fundusz remontowy z 0,75 pin do 1,98 pin oraz przedstawionych nam kosztów termomodernizacji i sposobu ich sfinansowania, zabiegaliśmy o spotkanie w tych sprawach z Zarządem Spółdzielni. W październiku br., w niezbyt przyjemnych okolicznościach, doszło do uzgodnienia z zastępcami Prezesa, że Zarząd określi możliwy termin spotkania i poinformuje nas o tym przez osobę, którą wskazaliśmy jako osobę do kontaktu z nami. Na miejsce spotkania proponowaliśmy wynajęcie sali gimnastycznej w jednej ze szkół na terenie Spółdzielni albo Dom Akcji Katolickiej. Pani Bożena Zielińska – Zastępca Prezesa, poinformowała, że Zarząd nie może zapłacić za wynajem sali i sugerowała spotkanie w siedzibie Zarządu ograniczone do 20 osób, jako reprezentacji mieszkańców naszej nieruchomości. Obecni podczas tych uzgodnień mieszkańcy zgodzili się, że jeśli nie uda się nieodpłatnie wynająć większej sali, to zgodzą się na spotkanie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w „okrojonym” składzie. Zarząd nie dotrzymał słowa i nie poinformował o terminie spotkania w sposób ustalony w październiku z mieszkańcami naszej nieruchomości. O terminie i miejscu spotkania poinformował mieszkańców nieruchomości wywieszając informację na drzwiach wejściowych do klatek schodowych. Oczekując na informację od Zarządu o terminie spotkania, uzyskaliśmy zgodę Proboszcza Parafii p.w. Świętej Rodziny na odbycie spotkania w Domu Akcji Katolickiej w terminie jaki wskażemy. Podczas zebrania mieszkańców nieruchomości przez aklamację zaakceptowano termin spotkania określony przez Zarząd Spółdzielni i odrzucono wskazane przez Zarząd miejsce spotkania ustalając, że miejscem spotkania będzie Dom Akcji Katolickiej. O decyzji mieszkańców Zarząd został poinformowany pisemnie w dniu 25 listopada br. Dzień później (piątek) pismem o znaku: PN/.10225/2021/10257, dostarczonym do skrzynek pocztowych mieszkańców, poinformował o odmowie udziału w spotkaniu z mieszkańcami w poniedziałek 29 listopada o godz. 18 tłumacząc się reżimem sanitarnym i z góry zakładając, że nie zostanie on zachowany. W godzinach porannych 29 listopada br. mieszkańcy pisemnie zaapelowali do Zarządu o refleksję i ponowili zaproszenie na spotkanie. Zaplanowane spotkanie obyło się bez udziału Zarządu. Reżim sanitarny został zachowany bez konieczności napominania kogokolwiek. Zebrani mogli m.in. wysłuchać relacji ze spotkania z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta Lublin, spotkań z prawnikami oraz wizyt w spółdzielniach mieszkaniowych o bogatym doświadczeniu sfinansowanie wykonania napraw i wzmocnień ścian osłonowych, to przed ustaleniem wysokości przedmiotowej stawki, nie pomniejszyła ona wskazanych w Informacji kosztów (936.523,98), co w sposób znaczący stawkę tę by obniżyło (w każdym z wariantów).
Nasze wątpliwości budzą również kwoty kosztów wskazanych w Informacji, a stanowiących podstawę ustalenia kwestionowanej podwyżki miesięcznej stawki na Fundusz remontowy. Dla przykładu – wg Informacji, koszty dla budynku Watykańska 6 wynoszą 262.021,31 zł, zaś wg kosztorysu inwestorskiego dla tego budynku wynoszą one 242.612,32 zł. (Lp. 3 – Wzmocnienie ścian osłonowych SEG 30).

Kosztorys inwestorski jest kosztorysem scalonym, obejmującym naprawę i wzmocnienie ścian osłonowych oraz docieplenie. W kosztorysie dla budynku Watykańska 6 znalazła się pozycja dotycząca remontu schodów stalowych. Rozumiemy, że chodzi o zewnętrzne schody przy południowej ścianie budynku. Ponieważ kosztorys jest kosztorysem zespolonym, nie wiadomo czy remont schodów związany jest z naprawą i wzmocnieniem ścian osłonowych czy z dociepleniem budynku. Ważniejsze jednak jest to, że schody te związane są z kondygnacjami budynku, które wyłączone są z naszej nieruchomości, a więc koszty remontu tych schodów nie powinny w ogóle znaleźć się w tym kosztorysie.

Zważywszy na powyższe, wniosek nasz uważamy za zasadny a jednocześnie pozwalający na uniknięcie długiego sporu sądowego i rozwiązanie zaistniałego problemu w duchu wzajemnego zrozumienia i poszanowania.

Poniżej wskażemy jeszcze problem podnoszony przez mieszkańców naszej nieruchomości od wielu lat. W przedmiocie niniejszego wniosku do Rady Nadzorczej problem ten, choć dla nas bardzo ważny, postanowiliśmy jednak potraktować jako poboczny.

W Informacji dotyczącej termomodernizacji budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 wraz z wykonaniem napraw i wzmocnień- ścian osłonowych typu SEG, podpisanej przez Kierownika Administracji Osiedla „Ruta” czytamy m.in.:
„Od początku eksploatacji budynku na ścianach osłonowych typu SEG zaczęły się pojawiać nieregularne rysy, które z powodu przecieków deszczu do mieszkań wymagały corocznego uszczelniania kitami trwale plastycznymi.
Wada ta została rozpoznana przez Instytut Techniki Budowlanej jako wada systemowa ścian osłonowych.”
„Z powodu ciągłego pogarszania się stanu technicznego ścian osłonowych SEG zostało zlecone rzeczoznawcom z Instytutu Budownictwa Politechniki Lubelskiej w 2006 r. wykonanie ekspertyzy ocena stanu technicznego ścian osłonowych typu SEG budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10. Ekspertyza potwierdziła istnienie wady ścian osłonowych, (…)”
Do powyższego dodamy, że ekspertyza Instytutu Budownictwa Politechniki Lubelskiej w pkt. 8 – wnioski, pp. 4 – stwierdzono: „wady budynków przy ul. Watykańska 6, 8, 10 nie zostały spowodowane niewłaściwym użytkowaniem

W świetle powyższych stwierdzeń mieszkańcy nieruchomości uprawnieni są do oczekiwania wparcia ze strony Spółdzielni w poniesieniu kosztów naprawy budynków. Obejmując mieszkania mieszkańcy pozostawali w przekonaniu, że mieszkania są pełnowartościowe, tzn. pozbawione wad. Do działania w ramach rękojmi i gwarancji uprawniony i zobowiązany był Zarząd Spółdzielni. Za brak działania,

Główne uchybienia
Podważana przez nas uchwała RPNO „Ruta” nr 31/2021 podjęta została w dniu 19 lipca 2021 r. Zawiadomienie o posiedzeniu RPNO „Ruta” datowane jest 13 lipca 2021 roku . Nie licząc dnia zawiadomienia i dnia odbycia posiedzenia, przedstawiciele nieruchomości mieli 5 dni na przygotowanie się do posiedzenia, w tym sobotę i niedzielę oraz piątek, w którym administracja Spółdzielni, a zatem i Osiedla „Ruta” ma skrócony czas pracy. Nie bez znaczenia jest też fakt że, był to okres wakacyjno-urlopowy, a przedstawiciele nieruchomości są też w korzystaniu z zewnętrznych źródeł finansowania termomodernizacji.

czynni zawodowo W świetle powyższego należy stwierdzić, że przedstawiciel naszej nieruchomości miał ograniczone możliwości przygotowania się do posiedzenia, a tym bardziej skonsultowania się przed posiedzeniem z mieszkańcami nieruchomości.

Materiałami na posiedzenie RPNO „Ruta” związanymi z uchwałą w sprawie: miesięcznej stawki opłaty na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8, 10 – od dnia 01.01.2022 r. były:
1) projekt planu funduszu remontowego na rok 2022 Osiedla „Ruta”, oraz
2) „Informacja dotycząca termomodernizacji budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 wraz z wykonaniem napraw i wzmocnień ścian osłonowych typu SEG”, podpisana przez Kierownika Administracji Osiedla „Ruta” (dalej: „Informacja”).

Pierwszy z tych dokumentów nie zawiera wyodrębnienia poszczególnych nieruchomości, więc jest nieużyteczny w przedmiotowej sprawie, a ponadto opatrzony jest klauzulą „do użytku wewnętrznego”, rozumiemy, że RPNO. Skupimy się zatem na drugim dokumencie.

Poza uzasadnieniem konieczności naprawy i wzmocnienia ścian osłonowych budynków, Informacja wskazuje:

 • przewidywany zakres robót,
 • koszty wykonania przewidywanego zakresu robót (łączny i w rozbiciu na poszczególne budynki nieruchomości),
 • propozycję miesięcznej stawki opłaty na Fundusz remontowy nieruchomości niezbędnej do sfinansowania przewidywanego zakresu robót (w trzech wariantach),
 • kwotę posiadaną przez nieruchomość w bieżącym roku na Funduszu remontowym możliwą do wykorzystania na sfinansowanie przewidywanego zakresu robót (400 tys. pin).

§ 7 ust. 5 Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego stanowi, że podstawą do ustalenia wysokości miesięcznych odpisów na fundusz remontowy nieruchomości powinien być:
1) wyceniony plan robót remontowych,
2) powierzchnia lokali budynków.

Podejmując Uchwałę nr 31/2021, PRNO ograniczyła się wyłącznie do wyboru jednego z trzech wariantów miesięcznej stawki opłaty na Fundusz remontowy nieruchomości przedstawionej im w Informacji.
Z treści Uchwały nr 31/2021 RPNO „Ruta” jak i z protokołu posiedzenia nie wynika, aby RPNO weryfikowała:
a) przedstawione jej w Informacji koszty,
b) zaproponowane w Informacji stawki opłaty na Fundusz remontowy zgodnie z przywołanym wyżej postanowieniem Regulaminu (o powierzchni lokali nigdzie nie ma najmniejszej wzmianki).

Mimo iż iw Informacji wskazana została kwota 400 tys. pin posiadana przez nieruchomość na Funduszu remontowym, jak wyraźnie w Informacji zaznaczono – możliwa do wykorzystania na albo nieskuteczne działania Zarządu Spółdzielni, mieszkańcy naszej nieruchomości nie powinni być karani koniecznością poniesienia kosztów naprawy budynków we własnym zakresie.

W Informacji podpisanej przez Kierownika Administracji Osiedla, czytamy dalej:
„Przed wykonaniem termomodernizacji konieczne jest wykonanie napraw i wzmocnień ścian osłonowych typu SEG
„Prace te są niezbędne i nie mogą być dalej odwlekane w czasie. Z każdym rokiem stan budynków się pogarsza. Zaniechanie tych działań może doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej wskutek, której ucierpieć może wiele osób postronnych
W 100% zgadzamy się z tymi stwierdzeniami. Martwi nas natomiast wyrażenie troski jedynie o osoby postronne. Uważamy, że jako mieszkańcy budynków zagrożonym możliwością wystąpienia katastrofy budowlanej zasługujemy na szczególną troskę władz Spółdzielni.

Informacja Zarządu Spółdzielni dotycząca konieczności wykonania napraw i wzmocnień ścian osłonowych typu SEG oraz termomodernizacji (docieplenia) budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 (dołączona do informacji o wysokości opłat eksploatacyjnych od dnia 1 stycznia 2022 r.) w zasadzie powiela Informację Kierownika Administracji Osiedla „Ruta”. Porównując oba dokumenty, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że wyszły spod tej samej ręki. W tej sytuacji nie widzimy potrzeby do odnoszenia się do Informacji Zarządu, która jak już wcześniej wspomnieliśmy, ma rzekomo stanowić, wymagane ustawowo, uzasadnienie podwyżki miesięcznej stawki na Fundusz remontowy.

Do wniosku dołączono osiem kart
z 153 podpisami mieszkańców nieruchomości Watykańska 6, 8, 10
Wraz z załącznikami tj.

– Uchwałą nr 31/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Ruta z dnia 19.07.2021 r. w sprawie: miesięcznej stawki opłaty na fundusz remontowy nieruchomości przy ul Watykańskiej 4. 6,8.10 – od dnia 01.01.2022 r.

– Uchwałą NR 32/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osi z dnia 19.07.2021 r w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarczo-Finansowego osiedla „RUTA” na 2022 r.

– Uchwałą Nr 19/65/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.08.2021 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2022 r. z załączonym planem kosztów zarządzania na 2022 r.

– Uchwała Nr 21/66/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 16.09.2021 r w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2022.

2. Odpowiedź Zarządu na pismo przedstawiciela nieruchomości Watykańska 6, 8, 10 z dnia 14.09.2021

3. Pismo Zarządu z dnia 26.11.2021 r.

4 Stanowiskiem prezydium zawartym w protokole z 7.12.2021 r.

5. Informacją Zastępcy prezesa ds. finansowych dot. stosowania postanowień zawartych w art. 4 oraz art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – (obowiązku pokrywaniu przez mieszkańców kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz zasad tworzenia fundusz remontowy na remonty zasobów mieszkaniowych oraz ich wydatkowania)

6. Uchwałą NR 3/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 20.02. 2014 r. w sprawie: rozliczenia zadania termomodemizacji 28 budynków mieszkalnych w osiedlu „Ruta” z załączonymi zestawieniami dot. Końcowego rozliczenia kosztów dociepleń ścian budynków w osiedlu Ruta ( Lata 2000 – 2013)

7. Pismem przewodniczącego RN skierowanym do Zarządu z 8 grudnia 2021 r. z prośbą o zlecenie przygotowania opinii prawnej w sprawach poruszonych w piśmie-wniosku mieszkańców nieruchomości Watykańska 6, 8, 10.

8. Pismem przewodniczącego RN skierowanym do mieszkańców nieruchomości przy ul. Watykańskiej 6,8,10 w Lublinie z 10 grudnia 2021 r. z informacją, że Prezydium RN zdecydowało by przed rozpatrzeniem wniosku Zarząd przedstawił opinię prawną na temat możliwych do zastosowania procedur, oraz by członkowie RN uzyskali dostęp do dokumentów technicznych, które dały podstawy do podejmowania decyzji na temat czasu i zakresu prac związanych z termomodemizacją wraz z naprawą ścian osłonowych.

Rada Nadzorcza postanowiła , że rozpatrzeniem wniosku mieszkańców nieruchomości Watykańska 6,8,10 z osiedla Ruta, zajmie się na kolejnym posiedzeniu, po przedłożeniu przez Zarząd informacji żądanych w piśmie z dnia 10 grudnia 2021 r.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 16.11.2021 r.

Protokół z posiedzenia plenarnego RN odbytego w dniu 16.11.2021 r. został przyjęty większością głosów – 15 za, przy 4 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 5
Rada Nadzorcza zapoznała się z Raportem PKO Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowo Księgowe Biuro Rozliczeń Operacji Zespół Wierzytelności Mieszkaniowych z kontroli prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych przeprowadzonej w dniu 15 października 2021 r.

Ustalenia kontroli:
– Spółdzielnio wywiązała się z obowiązku powiadomienia swoich członków i osoby niebędące członkami spółdzielni o przypadającym na poszczególne lokale stanie zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego na dzień 31.12.2020 r.

– Prawidłowo dokonuje zwrotu dotacji budżetowej przyznanej przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy przy przekształceniu prawa do lokalu. Członkowie prawidłowo składają do Spółdzielni wnioski o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

– Prawidłowo sporządziła „Oświadczenie” o wniesionych przez członków wpłatach z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.,

Rekomendacje pokontrolne – brak uwag odnośnie kontrolowanego okresu (01.10.2020 r. – 30.09.2021 r.).
Członkom Zarządu na podstawie zapisów zawartych w Zasadach wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 56 /7/2014 w dniu 24.06.2014 r. przyznawana jest premia kwartalna. Zgodnie § 5 może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne.

Przyznanie premii następuje na ostatnim posiedzeniu w kwartale po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 28.12.2021 r Rada Nadzorcza podjęła decyzje w sprawie premii za IV kwartał 2021 roku dla członków Zarządu. Przyznała premie:

 1. Prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego kwartalnie. Za przyznaniem premii w wysokości co najmniej 5% głosowało 11 z 21 członków RN.
 2. Zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego kwartalnie. Za przyznaniem premii w wysokości co najmniej 5% głosowało 11 z 21 członków RN.
 3. Zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych Bożenie Zielińskiej w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego kwartalnie Za przyznaniem premii w wysokości co najmniej 5% głosowało 11 z 21 członków RN.

Ad. 6
Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej

W związku z podjętą w dniu 7.12.2021r. decyzją dot. odbycia posiedzenia RN w dniu 28.12.2021 r. w formie – zbierania głosów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Rada Nadzorcza postanowiła skierowaną przez członka zamieszkałego w osiedlu Błonie z dnia 9.11.2021r. skargę na Zarząd Spółdzielni – po (przekazaniu wraz załączoną korespondencją do wiadomości członków RN w protokole prezydium z dnia 7.12.2021 r. – rozpatrzyć na kolejnym posiedzeniu:

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami umieszczonymi w protokole prezydium z dnia 7.12.2021 r. – skierowanymi do jej wiadomości:

1) Odpowiedzią Kierownika Administracji osiedla Błonie z dnia 24.11.2021 r. skierowaną do członka zam. przy ul. Husarskiej 6 na pismo z dnia 8 .11.2021 r. z wyjaśnieniem, że wszystkie roboty remontowe wykonywane na poszczególnych nieruchomościach są realizowane na podstawie stosownych uchwał organów samorządowych wraz z przeprosinami za błędnie podany numer budynku przy ul. Husarska.

2) Pismem z dnia 2 grudnia 2021 r., członka zam. w osiedlu Ruta – opinią dot. „ Grabienie liści jest zbędne ( poza chodnikami )

Rada Nadzorcza do mieszkańcy kl. V i VI ul. Husarska 6 w osiedlu Błonie wystosowała odpowiedz następującej treści:

„Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w odpowiedzi na pismo mieszkańców kl. V i VI budynku przy ul. Husarskiej 6 z dnia z dnia 11.10.2021r . w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni dot. zmiany zapisów § 20 pkt 4 i 5 w celu stworzenia możliwości sadzenia kwiatów na trawnikach bez ich grodzenia, uprzejmie informuje:
W związku z decyzją aby grudniowe posiedzenie odbyło się w formie zbierania głosów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu na posiedzeniu w 20.12.2021 r. zgłoszonych zmian do Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni wprowadziła do regulaminu zmiany porządkowe zgłoszone przez Zarząd. Nie uwzględniono postulatów zawartych w pismach mieszkańców ulicy Husarskiej i uchwał RPNO Błonie i Widok.

Zaopiniowanie propozycji zmian wynikających z pisma:
1) z dnia 11.10.2021 r. mieszkańców budynku Husarska 6 dot. § 20 pkt 4 i 5 stworzenia możliwości sadzenia kwiatów na trawnikach bez ich grodzenia,
2) z dnia 21.10.2021 r. , przedstawiciela nieruchomości EB w tej samej sprawie w piśmie
3) z dnia 6.12.2021 r. wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Błonie oraz zmiany dyskutowanej na posiedzeniach RPNO dot. kompleksowego sprzątania klatek schodowych w budynkach osiedla „Błonie” a także Widok pozostawiono do opracowania Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji.
Podjętą przez Radę Nadzorcza uchwałę nr 29/16/2021 z dnia20.12.2021 r. w sprawie zmian do Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni przesyłamy w załączeniu”.

Ad. 7
Sprawy wniesione

Zgłoszone, przez członków Rady Nadzorczej, na kartach głosowań z dnia 20.12,2021 pytania zostały przekazane do Zarządu i prezydium w celu przygotowania odpowiedzi.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 09:07, 10 lutego 2022

Kategorie: 2021