Protokół NR 5/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 27.05.2021 r.

 

Lista członków Rady Nadzorczej biorących udział w indywidualnym zbieraniu głosów :

Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda, Bogumiła Baran, Waldemar Żak, Marta Brożyna, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Zbigniew Ławniczak, Elżbieta Szabała.

W związku z nadal obowiązującymi przepisami nakazującymi radykalne ograniczenia kontaktów, Prezydium RN postanowiło, że najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Prezydium RN po dyskusji i przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów postanowiło:

1) Posiedzenia plenarnego Rady odbędzie się 27 maja 2021 r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Wnioski, ustalenia ze spotkanie z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w SM Czuby w ramach realizacji Uchwały Rady Nadzorczej Nr 14/5/2021.
 2. Wnioski, informacje ze spotkanie z osobami z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, przeprowadzającymi lustracje pełną SM Czuby za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 01 w osiedlu Widok.
 4. Rozpatrzenie pism – uwagi i propozycje
 5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenie Rady odbytego 26.04.2021 r.
 6. Sprawy wniesione.

2) Upoważnić Sekretarza RN Pani Danuty Przybyś – Ziemby, Przewodniczącego RN Andrzeja Turskiego oraz Przewodniczącego Komisji Kulturalno- Oświatowej Waldemara Żaka do przeprowadzenia czynności skrutacyjnych dotyczących głosowań przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nad sprawami ujętymi w porządku obrad posiedzenia plenarnego rady w dniu 26 kwietnia 2021 r.

3) Głosowania zostaną przeprowadzono w pkt 3, 4 porządku obrad posiedzenia w dniu 27.05.2021 r.

4) Zatwierdziło wzór karty do głosowania.

Komisja Skrutacyjna w ustalonym składzie dokonała przeliczenia oddanych w dniu 27.05.2021 r. głosów i stwierdziła, na 21 członków rady uprawnionych do głosowania przeprowadzonego w trybie indywidualnego zbierania głosów w głosowaniu udział wcięło 21 członków.

1) W głosowaniu w sprawie: zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 01 w osiedlu Widok – oddano 21 głosów w tym:
– za przyjęciem uchwały – 19 głosów,
– przeciw przyjęciu uchwały – 1 głos,
– wstrzymało się od głosowania – 1 głos

2) W głosowaniu w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2021 r – oddano 21 głosów w tym :
– za przyjęciem treści – 19 głosów,
– przeciw przyjęciu treści – 0 głosów
– wstrzymało się od głosowania – 2 głosy

Ad. 1
Do Zarządu 5.03.2021 r. wpłynęło wspólne pismo Związku Zawodowego „Budowlani” i Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” działających w SM „Czuby” Lublin, które w zasadniczej części skierowane jest do Rady Nadzorczej.

Przedstawiciele Związków napisali, że z „niepokojem obserwują działania Rady Nadzorczej skierowane przeciwko pracownikom Spółdzielni”. Określi je jako „NIEDOPUSZCZALNE” i „ZAKAZANE”. Zauważyli „ZDECYDOWANIE I STANOWCZO”, że praktyki stosowane przez RN są dyskryminujące, wskazują odpowiednie przepisy prawa i deklarują obronę praw pracowników przed Sądem Pracy.

To drugie pismo Związków Zawodowych kierowane do Rady Nadzorczej. W pierwszym jednozdaniowym piśmie z 16 grudnia 2020r. związki „pozytywnie zaopiniowały działania Zarządu”, w drugim piśmie z 5 marca wyraziły zdecydowaną opinię o działaniach Rady Nadzorczej i nie jest ona pozytywna.

Prezydium Rady po zapoznaniu się z pismem z 5.03.2021 r. zwróciło się do Rady Nadzorczej z prośbą o udzielenie upoważnienia do przeprowadzenia rozmów ze związkami zawodowymi. Rada Nadzorcza 26 kwietnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr 14/5/2021 w sprawie „upoważnienia Prezydium RN do przeprowadzenia rozmów ze związkami zawodowymi działającymi w SM Czuby w sprawie obserwowanych przez nie działań RN skierowanych przeciwko pracownikom Spółdzielni”.

Przewodniczący RN 28 kwietnia 2021r. przekazał Zarządowi zaproszenie na posiedzenie Prezydium z prośbą o pomoc w organizacji spotkania ze Związkami Zawodowymi oraz oficjalne zaproszenie dla obu związków na spotkanie prezydium w dniu 17 maja 2021 r.
Oba Związki Zawodowe na wspólnym posiedzeniu 5 marca 2021 r. a następnie 11 maja w odrębnych pismach sformułowały do Zarządu pisma, w których proszą o przesunięcie terminu spotkania na czerwiec.

Członkowie Prezydium po dyskusji postanowili:

 1. Uwzględnić prośbę Związków Zawodowych dot. przesunięcia terminu spotkania z RN do czasu podjęcia uchwały wyznaczającej przedstawicieli Związków Zawodowych do udziału w spotkaniu,
 2. Zobowiązać przewodniczącego RN do ponownego zaproszenie Związków Zawodowych na spotkanie z Radą Nadzorczą w trakcie lipcowego posiedzenia 2021.

Ad. 2

Lustratorzy Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie 22 marca 2021 r. w SM Czuby rozpoczęli lustrację pełną obejmującej okres działalności od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
W związku faktem trwającej pandemii, prezydium wystąpiło z propozycją by lustratorzy – przeprowadzający lustrację przybyli na posiedzenie prezydium w dniu 17.05.2021 r. a członkowie RN chcący przekazać lustratorom uwagi, pytania bądź sugestie w sprawie kontroli umieścili je w ”sprawach wniesionych” posiedzenia 26.04.2021 r. Zgłoszone uwagi i pytania zostaną przekazane lustratorom na posiedzeniu prezydium.

Lustratorzy – Prezes Zarządu Dyrektor Biura Związku Bolesław Rykwa i Zastępca Prezesa Zarządu Józef Furtak omówili aktualnie obowiązujące przepisy prawne, poinformowali, że lustracją zostaną objęte takie działy działalności SM Czuby jak: podstawy prawne i organizacja Spółdzielni, struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni i zasady wynagradzania, stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni i budynków, realizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie odrębnej własności lokali, gospodarka zasobami mieszkaniowymi, gospodarka remontowa, gospodarka finansowa, rachunkowość i sprawozdania finansowe.

Zgłoszone przez członka RN tematy skierowane do wyjaśnienia przez lustratorów dot. między innymi

 • zapisów Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej i ustalania opłat za wodę
 • uchwały z dnia 11.09.2018 r. w sprawie remontu nawierzchni asfaltowej na działce 52 w osiedlu Błonie ze środków mienia spółdzielni
 • nie podejmowania przez RN uchwał zatwierdzających stawek opłat eksploatacyjnych, (§87 pkt.1 ppkt 4 Statutu)
 • innego sposobu sporządzania protokołów z posiedzeń RN i RPNO
 • umieszczania na stronie internetowej spółdzielni skrótów sprawozdań Zarządu, informacji o działaniach Zarządu zamiast protokołów, braku protokołów i uchwał RPNO „Błonie”.
 • nie przedstawia RPNO i RN kalkulacji kosztów eksploatacji od niej zależnych.
 • przyjmowania na zajęcia przez Domy Kultury osób z terenu całego Lublina, nie zawierania umów z tymi osobami ,braku kalkulacji opłat na poszczególne zajęcia.
 • braku odpowiednich kwalifikacji przez pracowników zatrudnianych na stanowiskach technicznych
 • podejmowanie uchwał wykraczających poza zakres zwykłego zarządu nieruchomościami wspólnymi.
 • tworzenia wspólnych funduszy remontowych osiedli niezgodnie z art. 6 ust.3 w związku z art. 4 usm.
 • odmowy udostępnienia członkowi RN przepisów dot. wynagradzania pracowników
 • nie przeprowadzenia w 2020 r. Walnego Zgromadzenia
 • niewłaściwych działań Zarządu w sprawie budżetów obywatelskiego

zostały przez prezydium , zgodnie z przepisem § 92 ust. 1 Ustawy prawo spółdzielcze przekazane lustratorom.

Ad. 3
Podjęcie uchwały zmiany odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 01 w osiedlu Widok.

Rada Nadzorcza większością głosów – 19 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzykującym się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 15/78/2021
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.05.2021 r.

w sprawie: zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 01 w osiedlu Widok

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 3/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 26.04.2021 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się wysokość odpisu na fundusz remontowy z 0,83 zł / m2 na 1,40 zł/m2 w nieruchomości EW 01 przy ulicy Szmaragdowej 46 od 1 września 2021 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 4

Rozpatrzenie pism – uwagi i propozycje

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami:

1) z dnia 13.04.2021 r. Zarządu Spółdzielni – informacją o trudnej sytuacji kadrowej w związku z pandemią ( od marca 2020 r. 83 pracowników chorowało naCovid-19-i przebywało w izolacji, na zwolnieniach lekarskich bądź na kwarantannie).

2) z dnia 20.04.2021 r. Zarządu Spółdzielni ( przekazane członkom RN poza protokołem prezydium z dnia 12.04.2021 r.) Uwagi do Protokołu Prezydium Rady Nadzorczej z dnia 12.04.2021 r

W odpowiedzi na pismo Zarządu Spółdzielni z dnia 20.04.2021 r., Rada Nadzorcza przedstawioną na piśmie przez przewodniczącego opinię na temat braku współpracy Zarządu z RN, uznała za właściwą. W opinii zostały zawarte przykłady podejmowanych przez Zarząd działań i zachowań potwierdzających barak współpracy z RN oraz odniesienia do nieprawdziwych sformułowania w przekazywanych członkom RN pismach.

Oto niektóre z nich:
Protokół jest dokumentem Prezydium napisanym i podpisanym przez jego członków. Pisanie uwag do protokołu Prezydium RN, a nie odnoszenie się do spraw w nim zawartych, wydaje się dość niezręczne.

Zarząd nie mógł spotkać się z odmową umieszczenia wyjaśnień Zarządu w protokole Prezydium RN z 12 kwietnia 2021 r. gdyż pismo jest datowane na 20 kwietnia, a członkowie Prezydium podpisali protokół dzień wcześniej, tj. 19 kwietnia.

Zawarte w piśmie tabele zostały wydrukowane w układzie niezgodnym z wzorem z Uchwały RN (Nr11/2/2021). Nie było zgody Prezydium na zmianę wzoru tabel, bo Prezydium nie ma prawa ingerować w treści uchwał przegłosowanych przez Radę Nadzorczą.

Nie było posiedzenia Prezydium 30 marca 2021, posiedzenia Prezydium odbyły się 22 marca 2021 (protokół nr 5) i 12 kwietnia 2021 (protokół nr 6).
Informacja, że wszyscy pracownicy są zatrudnieni na czas nieokreślony (wyjąwszy zatrudnionych na zastępstwo) została potwierdzona przez Panią Kierownik Działu Kadr. Dopiero po Jej wyjściu, Zarząd „odkrył”, że dwie osoby z Działu Opłat i Windykacji obecnie są zatrudnione na czas określony.

Zarząd przyjął specyficzną strategię „współpracy” z Radą – skupiania jej uwagi na sprawach pobocznych, aby odsunąć zainteresowanie zasadniczymi faktami. A oto przykłady:
Jeśli poruszana jest sprawa podwyżki wynagrodzenia Zarządu i zawyżania kwot w kolejno przedkładanych RN dokumentach, to skupia się na pracownicy, która zdaniem Zarządu samowolnie wzięła dokument z zawyżonymi kwotami z biurka Prezesa. Być może wtedy RN nie będzie dociekać skąd i dlaczego taki dokument na biurku Prezesa się znalazł?

Jeśli RN wyraża sprzeciw w związku z zaproponowaną uchwalą o zakupie programu komputerowego od jednoznacznie wskazanej firmy, to Zarząd skupia się na fakcie odstąpienia od transakcji ze względu na pandemię – „przecież nic się nie stało, bo zakupu nie dokonaliśmy”. Być może, przy takim wyjaśnieniu, RN nie będzie dociekać dlaczego wskazano konkretną firmę ignorując regulaminowy zapis o konieczności przeprowadzenia przetargu?

Jeśli RN próbuje skontrolować realizację zaleceń i wzajemnych deklaracji ze stycznia 2020 roku w sprawie polityki kadrowej, to Zarząd skupia się na wskazaniu, że opóźnienie w przeprowadzeniu kontroli nie wynika z winy Spółdzielni, lecz z powodu nieprawnego żądania danych przez członków Komisji Doraźnej RN (pismo do członków RN z dnia 3 marca 2021). Być może podówczas, RN nie będzie zgłaszała do Zarządu pretensji za działania utrudniające (uniemożliwiające) pracę komisji?

RN uważa, że przyjęcie przez Zarząd przedstawionej strategii w kontaktach z Radą Nadzorczą nie sprzyja wzajemnemu porozumieniu i może świadczyć o próbie kierowania uwagi tego ważnego organu Spółdzielni na sprawy inne, niż te, którymi RN chce/powinna się zająć.

3) Zarządu z dn. 19.04.2021 r skierowanym do Rady Dzielnicy Czuby Północne
4) Zarządu z dn. 19.04.2021 r skierowanym do Rady Dzielnicy Czuby Południowe

Dot. VIII edycji Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.
W związku z trwającą pandemią, zakazem gromadzenia się i brakiem możliwości przeprowadzenia ustnych konsultacji, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie prosi o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag do projektów przygotowanych przez pracowników Spółdzielni do VIII edycji Budżetu Obywatelskiego.

Po analizie zapisów regulaminu oraz potrzeb remontowych terenów Gminy Lublin, znajdujących w sąsiedztwie naszych nieruchomości proponujemy zgłoszenie w ramach projektów dzielnicowych (o wartości do 350 tys. zł) zgłoszenie następujących remontów:
– remont pozostałej części ul. Kawaleryjskiej – osiedle Błonie (Czuby Północne),
– remont ul. Perłowej – osiedle Poręba (Czuby Południowe).

Ponadto w ramach projektu ogólnomiejskiego (o wartości do 1 min. zł):
– remont ciągu pieszego i budowa niezależnej ścieżki rowerowej w wąwozie CZUBY/LSM.

Proponujemy powyższe mając na uwadze konieczność pewnego kompromisu oraz wnioski i potrzeby zgłaszane przez naszych mieszkańców do Zarządu oraz Administracji Osiedli. W naszej ocenie mają one szansę na zdobycie odpowiedniej ilości głosów i realizację w przyszłym roku z budżetu miasta.
Podobnie jak w latach ubiegłych prosimy o pozytywną ocenę wypracowanych wspólnie projektów. Jednocześnie jesteśmy gotowi rozważyć Państwa sugestie lub propozycje innych pomysłów.

5) z dnia 5 maja 2021 r. członka zam. w budynku Dziewanny 5 skierowanym do Zarządu i wiadomości RN dot. braku realizacji wniosku o odwołaniu z RPNO Ruta przedstawiciela tej nieruchomości oraz prośby o umieszczeniu przy parkingach Dziewanny 5 tablic informujących o miejscach parkowania wyłącznie dla mieszkańców tego bloku.

Załączniki
– pismo dnia 4 maja 2021 r. skierowane do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Komisja Lustracyjna SM Czuby z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy użytkowania parkingów położonych przy ul. Dziewanny w obszarze działki 40/14.
– pismo mieszkańców do RZRSM w Lublinie z dnia2.01.2019
– pismo- odpowiedź RZRSM w Lublinie z dnia 18.03.2019 r.

6) Zarządu – odpowiedź na pismo z dnia 4.05.2021 r. dot. realizacji wniosku o odwołanie przedstawiciela nieruchomości z pełnionej funkcji.
„ Zebranie członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub użytkowego w danej nieruchomości może zostać zwołane niezwłocznie po zmianie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, które zniosą zakazy i pozwolą na zorganizowanie zebrania dla licznej grupy osób z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego”.

Ad. 5
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenie Rady odbytego 26.04.2021 r.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie odbytego w dniu 26.04.2021 r. został przyjęty większością głosów – 19 za , przy 2 wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 6.
Sprawy wniesione

Zgłoszone przez członków RN na kartach do głosowania w dniu 27.05.2021 r. uwagi i pytania zostały przekazane do Zarządu i prezydium w celu przygotowania odpowiedzi .

Na tym protokół zakończono.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

Data opublikowania: 10:58, 13 lipca 2021

Kategorie: 2021