Protokół NR 9/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 16.09.2021 r.

Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Zbigniew Gontarz, Jerzy Kaczmarski,
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Ewa Kosiak, Edward Dudek Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda Bogumiła Baran, Waldemar Żak, Marta Brożyna, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Zbigniew Ławniczak, Elżbieta Szabała.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
St. specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
St. insp. d/s analiz ekonomicznych – Elżbieta Jedlińska

Ad. 1
Przewodniczący RN poinformował ,że Prezydium Rady Nadzorczej na posiedzeniu 24.08.2021 r. postanowiło, że we wrześniu posiedzenie plenarne RN oraz ewentualne obrady komisji odbędą się w sposób tradycyjny w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6.
Członkowie Prezydium nie wnioskowali o organizację posiedzeń komisji Rady Nadzorczej przed posiedzeniem plenarnym w dniu 16 września 2021 r.

Rada Nadzorcza, jednomyślnie – 21 za zadecydowała, że posiedzenie odbędzie się według następującego porządku obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat wyników przeprowadzanej w SM Czuby w dniach od 22 marca 2021 r. do 12 sierpnia 2021r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, lustracji pełnej obejmującej działalność Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r.
  b) zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r.
  c) rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 12/37/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 17.08.2021 r w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do RN.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.08.2021 r.
 6. Sprawy wniesione.

Ad. 2

Lustratorzy Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Józef Furtak i Bolesław Rykwa przeprowadzający w dniach od 22 marca 2021 r. do 12 sierpnia 2021 r. w SM „Czuby” lustrację pełną obejmującą całokształt prowadzonej działalności przez Spółdzielnię za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawili poniższą informację

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W LUBLINIE
20-601 Lublin, ul. T. Zana 38 tel./fax 81- 525-91-49

L.dz. 48/2021

Lublin, dnia 14 września 2021 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
Ul. Watykańska 6 20-538 Lublin

W wyniku zawartej w dniu 16 marca 2021 r. Umowy Nr 6/2021 i Aneksu do Umowy z dnia 23 czerwca 2021 r. pomiędzy Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie w dniach od 22 marca 2021 roku do 12 sierpnia 2021 roku została przeprowadzona przez Związek lustracja pełna obejmująca całokształt prowadzonej przez Spółdzielnię działalności za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku, tj. za cały okres od poprzedniej lustracji.
Lustracją Spółdzielni objęte zostały zagadnienia ujęte w protokole lustracji, a wynikające z postanowień Trybu i Zasad przeprowadzania lustracji organizacji spółdzielczych uchwalonych przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 7 lipca 2020 r., tj.:

 1. Informacje wstępne dotyczące Spółdzielni.
 2. Podstawy prawne i organizacja Spółdzielni.
 3. Organy samorządowe Spółdzielni, ich organizacja i działalność.
 4. Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni i zasady wynagradzania.
 5. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni.
 6. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami oraz realizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie odrębnej własności lokali.
 7. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
 8. Gospodarka remontowa Spółdzielni.
 9. Działalność inwestycyjna.
 10. Działalność oświatowo-kulturalna.
 11. Rachunkowość, sprawozdawczość finansowa i zagadnienia ekonomiczno- finansowe.
 12. Dodatkowe zagadnienia zbadane w trakcie lustracji.
 13. Informacje końcowe.

Ustalenia lustracji zawarte w protokole wynikają z faktów zawartych w dokumentach przedłożonych lustratorom oraz wyjaśnień złożonych przez Prezesa Zarządu, Zastępców Prezesa Zarządu, Kierowników badanych Administracji Osiedli i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
Lustratorzy sporządzili protokół, który został bez zastrzeżeń podpisany przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 16 sierpnia 2021 r.
Protokół lustracji wraz z niniejszą syntezą ustaleń lustracyjnych stanowi integralną całość.
Poprzednia lustracja pełna Spółdzielni została przeprowadzona przez lustratorów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie i obejmowała okres jej działalności od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.
Ustalenia lustracji zostały przedłożone Zarządowi i Radzie Nadzorczej przez Związek Rewizyjny (pismo Związku Rewizyjnego z dnia 21 stycznia 2019 r. L.dz. 2/2019).
Nie były formułowane wnioski polustracyjne.
Przeprowadzone w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w latach 2018 – 2020 kontrole z zewnątrz nie wykazały uchybień.
Przeprowadzona obecnie lustracja pełna działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” – jak wynika z treści protokołu – wykazała, co następuje:

1. Statut Spółdzielni
W okresie objętym badaniem lustracyjnym, tj. w latach 2018 – 2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” swoją działalność prowadziła:

 1. W okresie do 26 czerwca 2018 r. w oparciu o postanowienia Statutu uchwalonego w dniu 7 czerwca 2017 r. przez Walne Zgromadzenie, który został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy i wpisany do KRS Spółdzielni pod Nr 0000082134 w Dziale 1, w Rubryce 4, w poz. 11 wraz z jego jednolitym tekstem
 2. Od 26 czerwca 2018 r. w oparciu o postanowienia Statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie odbyte w częściach od 24 kwietnia do 29 maja 2018 r., który został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego i wpisany do KRS Spółdzielni Nr 0000082134 w Dziale 1, w Rubryce 4, w poz. 12 wraz z jego jednolitym tekstem
  Obowiązujący Statut uwzględnia postanowienia znowelizowanej w dniu 20 lipca 2017 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze, m.in. w zakresie członkostwa, udziałów i wpisowego.
 3. Walne Zgromadzenia obradujące w częściach od 7 maja do 4 czerwca 2019 r. dokonało zmian w Statucie.
  Uchwalone zmiany Statutu wraz z jego jednolitym tekstem zostały postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. wpisane do KRS Spółdzielni Nr 0000082134 w Dziale 1, w Rubryce 4, w poz. 13.
  Zmiany Statutu dokonane w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w 2018 roku i w 2019 roku były w terminie zgłoszone przez Zarząd Spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w Spółdzielni zostały uchwalone i zatwierdzone przez statutowo uprawnione organy.
W okresie objętym lustracją, organy statutowe Spółdzielni, tj. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd w oparciu o obowiązujące postanowienia ustaw spółdzielczych i postanowienia Statutu uchwaliły nowe regulaminy lub dokonały zmian w regulaminach istniejących:
Walne Zgromadzenie:
dokonało zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia w 2018 r. i w 2019 r.
Rada Nadzorcza:
m.in. uchwaliła nowe Regulaminy lub dokonała zmian treści w Regulaminach obowiązujących, tj.:
– wprowadziła zmiany w Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu,
– dokonała zmian w Regulaminie wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu Spółdzielni,
– dokonała zmian w Regulaminach Komisji Rady Nadzorczej,
– dokonała zmian w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
– uchwaliła Regulamin nabycia członkostwa, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
– dokonała zmian w Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo- budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usług i dostawy przeprowadzane w zasobach Spółdzielni,
– dokonała zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w Spółdzielni,
– dokonała zmian w Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
– dokonała zmian w Regulaminie dotyczącym zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni,
– dokonała zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w zasobach Spółdzielni,
– Zarząd Spółdzielni dokonał zmian w Regulaminie Organizacyjnym oraz w Regulaminie Pracy dostosowując jego treść do zmian wprowadzonych w Kodeksie Pracy.

3. Organy statutowe Spółdzielni tj.:

A. Walne Zgromadzenia odbyte w 2018 r. i w 2019 r. były zwoływane przez Zarząd Spółdzielni w częściach.
Analiza dokumentacji wskazuje, iż Walne Zgromadzenia odbyte w 2018 r. i w 2019 r. podejmowały uchwały i decyzje zgodne z postanowieniami obowiązującego Statutu.
W 2020 r. Walne Zgromadzenie nie odbyło się.
Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), termin ustawowy zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni może nastąpić w ciągu 6 tygodni od odwołania stanu epidemii.

B. Rada Nadzorcza – w okresie objętym lustracją – wykazywała dużą aktywność. Zgodnie z zakresem swoich kompetencji zajmowała się najistotniejszymi sprawami dotyczącymi działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”, a w szczególności sprawami ekonomicznymi oraz wypełnianiem funkcji kontrolno-nadzorczej.
Rada Nadzorcza w latach 2018 – 2020 odbyła 38 protokołowanych posiedzeń, na których podjęła łącznie 85 uchwał.
Podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały były prawidłowe pod względem formalnym i merytorycznym, a ich realizacja przez Zarząd Spółdzielni była systematycznie kontrolowana przez Radę Nadzorczą.

C. Zarząd Spółdzielni – w okresie objętym lustracją – zajmował się sprawami, które nie były zastrzeżone do kompetencji innych organów oraz właściwie reprezentował Spółdzielnię na zewnątrz.
Lustracja nie wykazała nieprawidłowości czy uchybień w funkcjonowaniu Zarządu Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni – w okresie objętym lustracją – odbył 158 posiedzeń, na których podjął łącznie 1 017 uchwał.
Podjęte przez Zarząd Spółdzielni uchwały i decyzje były zgodne z postanowieniami Statutu i Regulaminu Zarządu.
D. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli – w okresie objętym lustracją – działały w oparciu o postanowienia Statutu Spółdzielni i Regulamin oraz przyjętych na poszczególne lata planów pracy.
Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu badanych Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, tj. Osiedla „Skarpa” i Osiedla „Poręba”
Dokumentacja z prac organów statutowych Spółdzielni, tj.:
– Walnych Zgromadzeń odbytych w 2018 r. i w 2019 r.,
– Rady Nadzorczej w latach 2018 – 2020,
– Zarządu w latach 2018 – 2020,
– Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w latach 2018 – 2020, była prowadzona właściwie i w sposób prawidłowy przedstawia treść ich obrad i podjęte uchwały.
Dokumentacja jest przechowywana w Spółdzielni zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach poszczególnych organów.

4. Obowiązująca w Spółdzielni struktura organizacyjna wraz z określoną ilością 197,14 etatów na koniec 2020 r. zapewniała warunki właściwej realizacji zadań statutowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby”.
Postanowienia obowiązującego Regulaminu pracy, bhp i ppoż. oraz Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy były zgodne z obowiązującymi przepisami, a także były przestrzegane w okresie objętym lustracją tj. w latach 2018 – 2020.
Dokumentacja osobowa pracowników zatrudnionych w Spółdzielni była prowadzona prawidłowo.

5. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni jest uregulowany.
Spółdzielnia w swoim władaniu na koniec 2020 roku posiadała ogółem 106,62 ha gruntów, w tym:
– prawo własności do 91,33 ha,
– prawo wieczystego użytkowania do 15,29 ha.
Dokumentacja prowadzona przez Spółdzielnię w tym zakresie jest prawidłowa.

6. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe były prowadzone i dokumentowane prawidłowo. Spółdzielnia prowadziła w sposób prawidłowy przewidziane prawem rejestry członków i użytkowników lokali.
Zmiany stanu ilościowego członków Spółdzielni były dokonane w latach 2018 – 2020 zgodnie z postanowieniami znowelizowanej w dniu 20 lipca 2017 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze, a także zgodnie z postanowieniami Statutu.

7. Dotychczasowy proces związany z ustanawianiem odrębnej własności lokali w Spółdzielni – jak wynika z ustaleń zawartych w protokole – przebiegał zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” było wyodrębnionych ogółem 6 187 lokali, w tym:
– 5 899 lokali mieszkalnych, co stanowiło 52,76% ogółu lokali mieszkalnych,
– 49 lokali użytkowych, co stanowiło 39,67% ogółu lokali użytkowych,
– 239 garaży, co stanowiło 38,10 ogółu garaży.

8. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi w latach 2018 – 2020 była prowadzona w 6 organizacyjnie wydzielonych Osiedlach. Była ona zgodna z wewnętrznymi unormowaniami prawnymi dotyczącymi organizacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”. Przeprowadzony w trakcie lustracji przegląd wybranych losowo Osiedli, tj. Osiedla „Skarpa” i Osiedla „Poręba” wykazał, iż są one utrzymane w czystości i właściwym stanie estetyczno-porządkowym oraz technicznym.
Otoczenie wokół budynków, dojścia do klatek, ciągi pieszo – jezdne, parkingi i place zabaw w zakresie ładu i porządku są utrzymane w należytej czystości.
W pomieszczeniach ogólnego użytku (klatki schodowe, korytarze i piwnice), jak też na terenach wokół budynków utrzymany jest porządek i czystość.
W altanach śmietnikowych ustawiane są pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci. Wokół altan śmietnikowych jest czysto.
Na tablicach na klatkach schodowych budynków mieszkalnych znajdują się niezbędne dla użytkowników lokali informacje i telefony do wykorzystania w sytuacjach awaryjnych. Sprawdzona w trakcie lustracji dokumentacja techniczna i administracyjna budynków Spółdzielni – o których mowa w protokole lustracji – wykazała, iż:
przeglądy techniczne:
a) roczne:
– szczelności instalacji gazowej oraz wentylacji,
– stanu technicznego budynków,
b) pięcioletnie:
– instalacji elektrycznej i piorunochronowej,
– sprawności technicznej i wartości użytkowej budynków mieszkalnych.
były wykonywane w Spółdzielni w zakresie i terminach zgodnie z wymogami art. 62 Prawa budowlanego przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
Książki obiektów budowlanych były prowadzone właściwie.
Wpisy były dokonywane przez osoby uprawnione i na bieżąco prowadzone zgodnie z postanowieniami art. 64 Prawa budowlanego.

9. Przeprowadzona analiza umów, jakie Spółdzielnia zawarła z firmami dostarczającymi media wykazała, iż umowy zostały zawarte prawidłowo i zapewniały należytą ochronę interesów Spółdzielni.

10. Analiza kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi – przeprowadzona w trakcie lustracji – wykazała, iż wzrost kosztów w okresie objętym lustracją jest na niewielkim poziomie.
Ustalone wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale w latach 2018 – 2020 były prawidłowe i wynikały z uchwalonych przez Radę Nadzorczą planów gospodarczych Spółdzielni na poszczególne lata.
W latach 2018 – 2020 na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi wystąpiły nadwyżki przychodów względem poniesionych kosztów, które zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zwiększyły przychody Spółdzielni w roku następnym.

11. Analiza dokumentów wskazuje, iż w latach 2018 – 2020 były prowadzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” działania windykacyjne, które były dostosowane do warunków Spółdzielni i były skuteczne.
W ocenie lustracji istnieje uzasadniona potrzeba kontynuowania w dalszym ciągu przez Spółdzielnię wszelkich dozwolonych prawem działań dla zwiększenia skuteczności windykacji tych należności.

12. Potrzeby remontowe Spółdzielnia ustalała na podstawie przeglądów stanu technicznego i infrastruktury technicznej zasobów w poszczególnych nieruchomościach oraz na podstawie wniosków zgłaszanych przez członków na Walnych Zgromadzeniach odbytych w częściach w 2018 r. i w 2019 r., a także na Zebraniach Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Bilanse potrzeb remontowych Spółdzielni były analizowane i zatwierdzane przez uprawnione organy statutowe.
Akumulowane środki finansowe pozwalały na ich wydatkowanie zgodnie z potrzebami w ramach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów remontowych z uwzględnieniem wpływów w poszczególnych nieruchomościach.
Z analizy dokumentów wynika, iż wydatki poniesione na remonty w Spółdzielni w latach 2018 – 2020 miały uzasadnienie potwierdzone uchwałami Rady Nadzorczej i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
W latach 2018 – 2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” na remonty zasobów poniosła wydatki na łączną kwotę 14 456 308,00 zł.
Największymi pozycjami wydatków na remonty były:
1) Remonty elewacji budynków mieszkalnych. Na ten cel Spółdzielnia wydała łączną kwotę 3 568 317,00 zł.
2) Remonty chodników, opasek odwadniających, remonty schodów i podestów przed budynkami. Na ten cel Spółdzielnia wydała łączną kwotę 2 512 697,00 zł.

13. Wyłanianie zewnętrznych wykonawców robót remontowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”w latach 2018 – 2020 było dokonywane z zachowaniem formy przetargowej.
Przebiegi przetargów, wybór oferentów i szczegółowe określenie zakresów robót remontowych były w Spółdzielni udokumentowane prawidłowo zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Zawarte przez Zarząd Spółdzielni w latach 2018 – 2020 umowy na realizacje robót remontowych – o których mowa w protokole lustracji – zawierały postanowienia zabezpieczające w pełni interesy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

14. W Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w latach 2018 – 2020 działalność oświatowo-kulturalna była prowadzona przez cztery Domy Kultury mające swoje siedziby w Osiedlach: „Skarpa”, „Ruta”, „Łęgi” i „Błonie”.
Jak wynika z treści dokumentów, wszystkie cztery Domy Kultury prowadziły bardzo bogatą działalność edukacyjną, artystyczną, oświatową, kulturalną i rekreacyjną na rzecz mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
Działalność prowadziły na rzecz wszystkich grup wiekowych, tj. dzieci, młodzieży i dorosłych. Domy Kultury prowadziły stałe i cykliczne formy pracy.
Lustracja ocenia pozytywnie tę działalność.

15. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” podlegała obowiązkowi poddawania sprawozdań finansowych do badania przez uprawniony do tej czynności Podmiot.
Wyboru podmiotów, zgodnie z postanowieniami Statutu, dokonywała Rada Nadzorcza. Podmioty badające sprawozdania finansowe za poszczególne lata wydawały opinie o sprawozdaniach finansowych bez uwag.
Sprawozdania finansowe po uwzględnieniu opinii biegłych zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia w obowiązującym trybie i terminie w 2018 r. i w 2019 r., a następnie przesłane drogą elektroniczną do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie w latach 2018 – 2020 posiadała prawidłowe wewnętrzne unormowania prawne dotyczące rachunkowości, kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.
a) Na podstawie badania lustracyjnego rachunkowości i sprawozdania finansowego za 2020 r. zostały sformułowane następujące stwierdzenia:

 1. Rachunkowość Spółdzielni prowadzona jest zgodnie z przyjętymi do stosowania w Spółdzielni zasadami polityki rachunkowości zgodnej z postanowieniami ustawy o rachunkowości i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. Sprawozdania finansowe sporządzane były na podstawie prawidłowo prowadzonych i zamkniętych na koniec roku ksiąg rachunkowych i rzetelnie odzwierciedlają stan majątkowy i finansowy Spółdzielni.
 3. Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni w okresie objętym lustracją była bardzo dobra. Spółdzielnia w latach 2018 – 2020 prawidłowo gospodarowała środkami finansowymi będącymi w jej dyspozycji
  i na bieżąco regulowała zobowiązania wobec budżetu i kontrahentów oraz posiadała bardzo dobrą płynność finansową.

b) Z ustaleń lustracji uwzględniających sprawozdanie badającego podmiotu (biegłego rewidenta) wynika, iż sprawozdania finansowe Spółdzielni za lata 2018, 2019 i 2020 sporządzone zostały na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, rzetelnie i jasno odzwierciedlają stan finansowy i majątkowy Spółdzielni.
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” za rok 2020, którego bilans wykazuje sumę 211 852 768,01 zł, zaś rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w kwocie 457 579,18 zł, może być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, a także może stanowić podstawę do udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za ich działalność w 2020 roku.

16. Rada Nadzorcza w piśmie z dnia 17 maja 2021 r. L.dz. RN/4345/2021 skierowanym do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie wniosła o dodatkowe zbadanie zagadnień w ramach przeprowadzanej lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
Po zapoznaniu się z dokumentami i materiałami udostępnionymi przez Spółdzielnię, a dotyczącymi zagadnień ujętych w piśmie Rady Nadzorczej, lustracja ustosunkowała się w protokole lustracji do zagadnień, które miały miejsce w okresie objętym badaniem lustracyjnym, tj. w latach 2018 – 2020.
Ustalenia lustracji zostały ujęte w 13 punktach zawartych w protokole lustracji na stronach 83-91.
W trakcie lustracji drobne uwagi lustratorów o charakterze organizacyjno-porządkowym były w trakcie lustracji omawiane z Prezesem Zarządu i Zastępcami Prezesa Zarządu i zostały uwzględnione.
Na podstawie ustaleń zawartych w protokole lustracji, należy stwierdzić, iż działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w badanym okresie tj. w latach 2018 – 2020 była prowadzona prawidłowo pod względem legalności, rzetelności i gospodarności.
Sytuacja ekonomiczna Spółdzielni jest dobra i pozwala na kontynuację działalności w zakresie eksploatacji i technicznego utrzymania zasobów.
Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie działając na podstawie art. 93 § 1a ustawy Prawo spółdzielcze przekazuje Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni następujące wnioski polustracyjne wynikające z ustaleń zawartych w protokole:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” jest w dobrej i stabilnej kondycji finansowej.
  W celu zapobieżenia skutkom inflacji, Spółdzielnia winna podjąć określone działania mające na celu zagospodarowanie wolnych środków m.in. poprzez zakup zintegrowanego systemu komputerowego.
 2. Spółdzielnia winna przygotować program działalności remontowej np. na najbliższe 3 lata z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych przez poszczególne nieruchomości.
 3. Kontynuować wymianę instalacji gazowej w poszczególnych osiedlach w zależności od jej stanu technicznego.

Związek Rewizyjny przypomina, iż stosownie do postanowień § 23 ust. 7 Trybu i Zasad Przeprowadzania Lustracji Organizacji Spółdzielczych uchwalonych przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 7 lipca 2020 r. (Uchwała Nr 10/2020), Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zamieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia informację o wnioskach wynikających z protokołu przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni.
Stosownie do art. 93 § 1 b, § 2 i § 4 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać Związkowi Rewizyjnemu i Walnemu Zgromadzeniu informację o realizacji wniosków polustracyjnych. Ponadto na żądanie członka Spółdzielni, Zarząd jest obowiązany udostępnić mu do wglądu protokół lustracji, wnioski polustracyjne oraz informację o ich realizacji.
Wnioski z przeprowadzonej lustracji przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Rada Nadzorcza Waszej Spółdzielni.

Ponadto lustratorzy udzielili odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania zgłoszone przez Dariusza Jaremka, Zbigniewa Gontarza, Elżbiety Szabała, Edwarda Dudka i Zbigniewa Ławniczaka a dot.
– ile czasu trwa windykacja należności od osoby niepłacącej czynszu do czasu uzyskania należnych środków np. w wyniku licytacji lokalu,
– co wpłynęło na wykazany w poprzednich latach, zysk w wysokości około 1.000 000zł,
– gdzie księgowane są odsetki naliczane od środków zgromadzonych na funduszu remontowym nieruchomości,
– co oznacza w zestawieniu z innymi spółdzielniami wykazany wskaźnik zaległości w wysokości 4,21%,
– jak kształtują się w innych spółdzielniach w strukturze organizacyjne proporcja pomiędzy pracownikami posiadającymi prawa emerytalne do pozostałych,
– jakie czynniki maja wpływ na poodejmowane decyzje o wyodrębnianiu się nieruchomości z Sp- ni,
– kiedy protokół z przeprowadzonej lustracji zostanie umieszczony na stronie internetowej spółdzielni

 

Ad. 3a

Zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej na 2022 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym projektem uchwały

Uchwała nr ……………
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia……………………

w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej SM Czuby w Lublinie na 2022 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

struktura-zarzadu-2022

 

 

oraz po dyskusji, w której członkowie RN: Elżbieta Szabla, Andrzej Turski, Dariusz Jaremek, Tomasz Buda, Marta Brożyna, Krzysztof Piekniak, Zbigniew Gontarz, Jerzy Kaczmarski zgłosili poniżej przedstawione wątpliwości i uwagi:

Nowa propozycja nie zawiera żadnych zmian w stosunku do struktury przedstawionej 24.08.2021 r. poza wpisaniem wszędzie „komórka” ,Czemu ma służyć nowe nazewnictwo ?
Dlaczego w przygotowanym projekcie nie uwzględniono propozycji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu a dot. zmieniany umiejscowienia w innym pionie sekcji analiz ekonomicznych lub rozdzielenia kadr od działu zaopatrzenia.
Nie zdefiniowano kiedy komórkę organizacyjną określamy mianem działu, kiedy sekcją, wieloosobowym stanowisk pracy, jednoosobowym stanowiskiem. Którymi z powyżej wymienionymi kieruje kierownik, którymi bezpośrednio Prezes lub Zastępca Prezesa.
Nie zdefiniowano, że podstawowymi komórkami organizacyjnymi są: Administracje Osiedli., działy zatrudniające co najmniej 6 osób., sekcje zatrudniające od 3 -5 osób. oraz jednoosobowe stanowiska pracy.
Dlaczego Regulamin Organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie zatwierdza Zarząd Spółdzielni a nie jak wynika to z przepisów zawartych w § 87 ust.1 pkt 7 i 31 oraz § 93 ust. 4 Statutu Rada Nadzorcza. Regulamin Organizacyjny to uchwała Rady Nadzorczej a struktura (schemat) organizacyjna jest załącznikiem do niej.
Dlaczego Zarząd Spółdzielni nie wyrażał zgody na udostępnienie członkom Rady Nadzorczej Regulaminu Organizacyjnego SM Czuby skoro zostały one udostępnione przez inne spółdzielnie na stronach internetowych.
Propozycja skierowana do Zarządu o przyjrzenie się zakresom czynności poszczególnych pracowników, ich uaktualnienie oraz „dociążenie” dodatkowymi pracami np. wykonywanymi przez odchodzących na emeryturę pracowników, nie została podyktowana chęcią poznania zakresów obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników zatrudnionych w Zarządzie i Administracji Ogólnej lecz chęcią zmniejszenia kosztów utrzymania a także przygotowaniem zmian do Regulaminu organizacyjnego.

Przewodniczący RN poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Panią Martę Brożyna w brzmieniu:

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do przygotowania w terminie do 31 marca 2022 r. projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym SM „Czuby” w Lublinie wraz ze (schematem) strukturą organizacyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2022.
Za przyjęciem do realizacji zgłoszonego wniosku głosowało 18 członków rady, 2 członków wstrzymało się od głosowania.

Ad. 3b
Zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego i struktury organizacyjnej S M na 2022 r.

Uchwała Nr ……………
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego i struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2022.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 7 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdza się plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na 2022 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Zatwierdza się strukturę organizacyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na 2022 rok stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załączniki

 1. Plan działalności eksploatacyjnej na 2022 r. SM „Czuby” Tabela Nr 1

 2. Plan funduszu remontowego na 2022 rok (zestawienie zbiorcze) Tabela Nr 2

 3. Plan działalności kulturalno – oświatowej na 2022 r. SM CZUBY ( DK i F K-O) Tabela Nr 3

 4. Plan utrzymania mienia spółdzielni na 2022 r. Tabela Nr 4

 5. PLAN REMONTÓW MIENIA SPÓŁDZIELNI 2022

Schemat organizacyjny SM Czuby

struktura-smczuby-2022

W dyskusji na temat przedstawionego powyżej projektu uchwały, w której głos zabrali: E. Szabała, Tomasz Buda, Jerzy Kaczmarski, Danuta Przyboś – Ziemba, Krzysztof Piekniak, członkowie RN zgłosili poniżej przedstawione wątpliwości i uwagi

Do projektu uchwały dołączono okrojoną ilość załączników, brak zestawiania budynków i terenów stanowiących mienie Spółdzielni oraz szczegółowej kalkulacji utrzymania budynków własnych,
RN powinna otrzymywać dokładne dane dot. obiektów i działek, które mają być remontowane:
Na dzisiejszym posiedzeniu nie powinna zatwierdzać zakresu rzeczowego remontów mienia spółdzielni, gdyż to RN powinna kwalifikować zadania do planu remontów mienia spółdzielni, a nie zatwierdzać propozycji zgłoszonych przez Zarząd,
Przyjęty przez zarząd sposób postępowania – wyznaczania zadań do wykonania ze środków mienia jest mało przejrzysty i nie uwzględniający pilnych prac do wykonania wskazanych przez osiedla.
W osiedlu Skarpa na przestrzeni ostatnich trzech lat zostały zaangażowane z mienia spółdzielni środki w wysokości 2 009 642 zł, a w planie na 2022 r. ujęto Remont nawierzchni ul. Sympatycznej (z wymianą krawężników) powierzchni za kwotę 69 000zł, w osiedlu Ruta zaangażowane środki w wysokości 1 438 150 zł, a w planie na 2022 r. ujęto budowę parkingu ul. Stokrotki 1 200 000 zł, w osiedlu Łęgi zaangażowano środki wysokości 449 024 zł, a w planie na 2022 r ujęto rozbudowa instalacji c.o. w lokalu użytkowym ul. Biedronki 5 000 zł,  a nie ujęto. Remontu parkingu przy ul. Biedronki (po byłym społecznym) koszt, którego wyceniono na 150 000zł. Nie ujęto w planie remontów mienia na 2022 r. żadnych prac w osiedlu Błonie, Poręba a w osiedlu Widok zaplanowano Remont płyty i balustrady antresoli ul. Bursztynowa 17- 12 000zL. Zaangażowane środki w planach mienia spółdzielni na przestrzeni 2019 – 2022 r w osiedlu Błonie – 129 372 zł, w osiedlu Widok – 119 478 zł, w osiedlu Poręba – 39.027 zł
Z przedłożonego projektu uchwały nie wynika ,że uchwała ta ma odniesienie do stawek opłat eksploatacyjnych ustalonych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli. Tabela nr 1 to plan działalności eksploatacyjnej osiedli + Koszty zarządzania , tabela nr 2 to plan funduszu remontowego osiedli , tabela nr 3 to plan działalności kulturalno – oświatowej ( Domy Kultury i fundusz kulturalni – oświatowy) , tabela Nr 4 plan utrzymania mienia.
Zaprezentowana opinia ,że na podstawie uchwały w brzmieniu przedstawianym powyżej w protokole, Rada Nadzorcza zatwierdza stawki opłat eksploatacyjnych na poszczególne nieruchomości zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 4 statutu, wymaga uzupełnienia § 1 uchwały poprzez dodanie drugiej części zadania w brzmieniu: „ – sporządzony na podstawie kosztów zarządzania na rok 2022 oraz uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli ustalających stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych nieruchomości”
Tak sformowany zapis § 1 uchwały, pozwali na wskazanie w informacji dot. zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych, kierowanej do członków spółdzielni podstawy ( dokumentu) do przyjętych nowych stawek opłat.

Przewodniczący RN zarządził głosowanie w sprawie zgłoszonych wniosków.

I. Uzupełnić plan mienia spółdzielni na 2022 r o Remont parkingu przy ul. Biedronki (po byłym społecznym) – koszt 150 000zł.

Wniosek wycofany przez wnioskodawcę w związku z wnioskiem nr II

II. Do sprawy uzupełnienia planu mienia spółdzielni na 2022 r. o Remont parkingu przy ul. Biedronki powrócić po przeprowadzeniu przetargów na ujęte w planie mienia prace remontowe, po ustaleniu
w jakiej wysokości zostały na ich realizację wykorzystane środki w drodze przeprowadzonych przetargów. Powstała rezerwę przeznaczyć na remont parkingu.

Za przyjęciem wniosku głosowało 19 członków RN, wstrzymał się od głosowania 1 członek

III. Nie zatwierdzać struktury organizacyjnej SM „Czuby” na 2022 rok .
Zatwierdzić na dzisiejszym posiedzeniu :
a) plan zatrudnienia w SM „Czuby” w Lublinie na 2022 rok w wysokości 202,25 etatów.
b) planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2022.

Za przyjęciem powyższych wniosków głosowało 18 członków RN, wstrzymało się od głosowania 3 członków RN.

Rada Nadzorcza większością głosów – 18 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 21/66/2021
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.09.2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2022.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na 2022 rok zawarty w tabelach nr 1 – 4 do niniejszej uchwały – sporządzony na podstawie kosztów zarządzania na rok 2022 oraz uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli ustalających stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych nieruchomości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załączniki

 1. Plan działalności eksploatacyjnej na 2022 r. SM „Czuby” Tabela Nr 1

 2. Plan funduszu remontowego na 2022 rok (zestawienie zbiorcze) Tabela Nr 2

 3. Plan działalności kulturalno – oświatowej na 2022 r. SM CZUBY ( DK i F K-O) Tabela Nr 3

 4. Plan utrzymania mienia spółdzielni na 2022 r. Tabela Nr 4

 5. PLAN REMONTÓW MIENIA SPÓŁDZIELNI 2022

Oraz uchwałę

Uchwała Nr 22/67/2021

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.09.2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2022.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 rok w wysokości 202,25 etatów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

IV. Zobowiązać spółdzielnie do założenia szlabanu na wjeździe pomiędzy budynkami Ułanów 14 i 16 w osiedlu Błonie.
Za przyjęciem głosowało 3 członków RN, przeciw 11, wstrzymało się od głosowania 6 członków.

Wniosek Pani Elżbiety Szabały dot. zobowiązania Zarząd do przedstawienia Radzie:

 1. zestawienia budynków i terenów stanowiących mienie Spółdzielni,

 2. dokładnych danych dot. obiektów i działek, które mają być w przyszłym roku remontowane,

 3. podania bilansu otwarcia.

 4. zobowiązanie Zarządu do dostarczenia Radzie analizy działalności gospodarczej za I półrocze

stanowi załącznik do niniejszego protokołu (nie został poddany pod głosowanie)


Ad. 3c

Rozpatrzenie odwołania członków SM Czuby od uchwały nr 12/37/2021 RPNO Błonie z dnia 17.08.2021 r w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Przewodniczący RN przypomniał, że Rada Nadzorcza 24.08.2021 r. zapoznała się z pismami skierowanymi do Rady Nadzorczej i Zarządu SM Czuby przez mieszkańców ul. Kawaleryjskiej 2,4 i 6 z osiedla Błonie. tj.

– z dnia 5 lipca 2021 r. – sprzeciwem wobec sposobu załatwienia przez kierownika administracji sprawy nieprawnego zorganizowania „boiska” na trawniku

– z dnia 19 lipca 2021 r.- sprzeciwem dot. uciążliwego zakłócania spokoju przez dzieci grające w piłkę na trawniku i niezwłocznego przywrócenia terenu zielonego- trawnika,

– z dnia 18 sierpnia 2021 r. prośbą o zaskarżenie uchwały RPNO Błonie w Lublinie z dnia17 sierpnia 202 l r. dot. przeprowadzenia referendum w sprawie utrzymania trawnika między blokami nr 2 i nr 4 przy ul. Kawaleryjskiej lub utworzenia na nim placu zabaw,

– z dnia 19 sierpnia 2021 r. informacją do pisma z dniu 18.08.21 r.dot. poprawa – drugiego akapit pisma,

– z dnia 23 lipca 2021 r. wnioskiem o wydzielenie miejsca do zabaw dla dzieci na działce pomiędzy blokami przy ul. Kawaleryjska 2 ; 4.

– dnia 30 sierpnia 2021) nieprawidłowościami w podjętej przez RPNO Błonie uchwale z zapisami zawartymi w obowiązujących Zasadach i trybie przeprowadzania referendum w SM „Czuby”
w Lublinie

Przypomniał, że RN większością głosów – 18 za, przy 1 głosie przeciwnym przyjęła do realizacji wnioski Komisji Rewizyjnej w brzmieniu:

 1. Zarekomendować Radzie Nadzorczej, by zwróciła się do RPNO Błonie o uchylenie uchwały nr 12/37/2021 w sprawie przeprowadzenia referendum w nieruchomości EB09 Kawaleryjska 2,4,6, zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy Kawaleryjska 2 i 4 w związku z brakiem prawnych możliwości do rozpatrzenia zaskarżenia na bieżącym posiedzeniu.

 2. W przypadku braku decyzji RPNO Błonie dot. uchylenia uchwały nr 12/37/2021 w sprawie przeprowadzenia referendum, Rada Nadzorcza w porządku obrad kolejnego posiedzenia powinna ująć pkt „ rozpatrzenia w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania członków SM „Czuby” od uchwały nr 12/37/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 17.08.2021 r”.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez przewodniczącego RN – przewodniczącego RPNO Błonie oraz po dyskusji większością 3 wstrzymujących się od głosowania – 16 za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 23/34/2021
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.09.2021 r.

w sprawie: w sprawie rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr  12/37/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 17.08.2021 r w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 36 w związku z § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 19.08.2021 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 12/37/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 17.08.2021 r w sprawie przeprowadzenia referendum w nieruchomości EB 09 Kawaleryjska 2, 4, 6 dot. zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy Kawaleryjską 2 i 4 – Rada Nadzorcza postanowią uchylić uchwałę nr 12/37/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 17.08.2021 r

§2

Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do uchwały Nr /23/34/2021
Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 16.09.2021 r.

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały
nr 12/37/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 17.08.2021 r w sprawie
przeprowadzenia referendum w nieruchomości EB 09 Kawaleryjska 2,4,6 dot. zagospodarowania terenu
zielonego pomiędzy Kawaleryjską 2 i 4

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 36 postanowiła uchylić uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, z uwagi na brak w treści zaskarżonej uchwały pytania referendum oraz źródła finansowania. Jest niezgodne z zapisami § 4 ust 2 pkt. 1 i 4 Zasad i trybu przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie.

Ad. 4
Rozpatrzenie pism skierowanych do RN.

Rada Nadzorcza zapoznała się i rozpatrzyła pisma:

1) z dnia 23 sierpnia 2021 r. członków SM „Czuby” z osiedla Błonie – skargę na Administrację Osiedla „Błonie” oraz Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”, którzy bezprawnie uniemożliwiają nam przysłuchiwanie się posiedzeniom Rady.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze stanowiskiem prawnym w sprawie aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w kontekście organizacji zebrań organów samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie (stan prawny obowiązujący na dzień 09 września 2021 r.) do sygnatariuszy skargi wystosowała odpowiedz ( informację) następującej treści

„W związku ze złożoną przez Państwa skargą wniesioną w dniu 30 sierpnia 2021 r. (datowaną na 23 sierpnia 2021 r.) na „Administrację Osiedla „Błonie” oraz Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”, którzy bezprawnie uniemożliwiają nam przysłuchiwanie się posiedzeniom Rady” , Rada Nadzorcza SM Czuby pragnie poinformować, że z uwagą przeanalizowała argumenty zawarte w Państwa skardze. W myśl obowiązujących przepisów, odpowiedzialność za bezpieczne przeprowadzenie spotkań spoczywa na jej organizatorach. Członkowie Prezydium Rady Nadzorczej jak i Prezydiów Rad Przedstawicieli Nieruchomości poszczególnych osiedli, na każdym spotkaniu poprzedzającym posiedzenia plenarne, podejmują decyzje w sprawie trybu i formy obradowania.

Decyzje Prezydiów organów samorządowych SM Czuby w Lublinie, są podejmowane w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z późniejszymi zmianami. Do czerwca 2021 roku większość zebrań organów samorządowych odbywała się w trybie indywidualnego zbierania głosów. Obecnie mamy do czynienia z częstymi decyzjami o organizacji spotkań w sposób tradycyjny, z zachowaniem zalecanych wymogów sanitarnych. Taki tryb obradowania przyjmowany jest z złożeniem, że w zebraniach uczestniczą jedynie członkowie organów samorządowych; wynika to z obowiązującego prawa i warunków technicznych.
Członkowie Rady Nadzorczej pragną poinformować, że powrót do organizacji zebrań organów samorządowych z udziałem chętnych członków spółdzielni nastąpi natychmiast po pojawieniu się możliwości prawnych i technicznych. Jednocześnie dziękujemy za sygnał o potrzebie rozpropagowania szerszej informacji na temat obecnie stosowanych ograniczeń związanych z organizacją zebrań”.
Powyżej przedstawione stanowisko przyjęto większością głosów – 19 za, przy 1 głosie przeciwnym.

2) z dnia 09.08.2021 r. członka zamieszkałego przy ul. Hetmańskiej w Osiedlu Błonie , skierowanym do wiadomości RN – skargą na działalność kierownika i Administracji Oś. Błonie w zakresie „konserwacji zieleni”, celem zbadania sprawy i zajęcia stanowiska, oraz odpowiedzią z dnia 24.08.2021 r . Zarząd na powyższą skargę.

Rada Nadzorcza w odpowiedzi na skierowaną skargę wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w §103b ust.1 pkt 6 statutu spółdzielni oraz w § 4 ust.2 pkt 6 Regulaminu rad przedstawicieli nieruchomości osiedli i zasad ich wynagradzania, rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji należy do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
W związku z powyższym skierowaną skargę Rada Nadzorcza przekazuje do rozpatrzenia przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie Rady z prośbą o informacje w sprawie sposobu jej załatwienia.

Powyżej przedstawione stanowisko przyjęto większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

3) z dnia 16.08.2021 r. członka zamieszkałego przy ul. Szmaragdowej w Osiedlu „Widok”, skierowanym do wiadomości RN – zaskarżeniem uchwały nr 3/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 26.04.2021 oraz uchwały Rady Nadzorczej SM „Czuby” nr 15/78/2021 z dnia 27.05.2021 r. dot. zmiany wysokości opłaty na fundusz remontowy dla nieruchomości EW 01 ul. Szmaragdowa 46 – przyjętego wariantu wzrostu opłat na fundusz remontowy ilością metrów kwadratowych poszczególnych lokali mieszkalnych w nieruchomości, oraz odpowiedzią z dnia 16.08.2021 r . Zarząd na powyższe zaskarżenie

W odpowiedzi Rad Nadzorcza wyjaśnia ,że od uchwał, w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
Zgodnie z § 87 pkt 33 statutu spółdzielni do Rady Nadzorczej od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a takie w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

Zgodnie z § 10 ust. 5 statutu od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia podjęcia, a jeżeli Statut przewiduje jej doręczenie – od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Osobie niebędącej członkiem Spółdzielni przysługuje odwołanie jedynie do Sądu, w terminie 6 tygodni od daty doręczenia uchwały Rady Nadzorczej.

W związku z faktem, że zaskarżenie wpłynęło po prawnie ustalonym terminie Rada Nadzorcza informuje, że nie ma możliwości formalnych do jego rozpatrzenia chyba, że organ odwoławczy (Walne Zgromadzenie) rozpatrzy odwołanie na podstawie § 10 ust 7 statutu ), jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

Powyżej przedstawione stanowisko przyjęto większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania

Ad. 5
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.08.2021 r.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 24.08.2021 r. został przyjęty większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 6
Sprawy wniesione.

Postanowiono, że w porządku obrad kolejnego posiedzenia zostaną umieszczone pkt-y :

 1. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w Regulaminie pracy Zarządu SM „Czuby” w Lublinie,
  b) zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i
  budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.
  c) zmian w zasadach i trybie przeprowadzania referendum w SM „Czuby” w Lublinie.

 2. Analiza działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2021 r.

 3. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

 4. Ocena pracy członków Zarządu za III kwartał 2021 r. – wnioski w sprawie premii.

Na tym protokół zakończono

Sekretarz Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

Data opublikowania: 12:47, 23 listopada 2021

Kategorie: 2021