Protokół NR 7/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 5.07.2021 r.

Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie: Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda, Bogumiła Baran,Waldemar Żak, Marta Brożyna, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Zbigniew Ławniczak, Elżbieta Szabała

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
St. specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek


Ad. 1

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że w dniu 24 czerwca 2021 r. Pan Zbigniew Ławniczak złożył wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 5 lipca 2021 w oparciu o treść art. 35 § 41 ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648). Wniosek o zwołanie posiedzenia zawierał żądanie umieszczenia w porządku obrad punktów dotyczących odwołania Przewodniczącego i jednego z Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz powołania do pełnienia tych funkcji innych członków RN.

W konsekwencji złożonego wniosku porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie :
  a) odwołania Pana Andrzeja Turskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  b) odwołanie Pana Zbigniewa Gontarza z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ,
  c) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ,
  d) wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 28.06.2021 r.
  Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji
  jednomyślnie – 21 głosami za.

 

Ad. 2
Przewodniczący RN poddał pod głosowanie:
I. Wiosek o przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego RN.
Za przyjęciem do realizacji powyższego wniosku głosowało 17 członków RN, przeciw przyjęciu 1 członek, wstrzymało się od głosowania 3 członków.
II. Do przeprowadzenia czynności skrutacyjnych dotyczących głosowań w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego RN powołać Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie: Grażyna Kasprzak, Edward Dudek i Dariusz Jaremek.

Za powołaniem do Komisji Mandatowo Skrutacyjnej Grażyny Kasprzak głosowało 21 członków RN, Edwarda Dudka 21 członków , Dariusza Jaremka 21 członków RN.
W dyskusji na temat powodów, dla których zostały skierowane wnioski o odwołanie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego RN oraz oceny pracy członków RN zgłoszonych do odwołania udział wzięli: Zbigniew Ławniczak, Edward Dudek , Waldemar Żak. Elżbietą Szabała , Marta Brożyna, Tomasz Buda, Danuta Przybyś – Ziemba, Elżbieta Janiak, Ewa Kosiak, Zbigniew Gontarz i Andrzej Turski.
Komisja Mandatowo – Skrutacyjna po zakończeniu dyskusji rozdała karty do tajnego głosowania .
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał zebranych z poniżej przedstawionym protokołem:

Protokół
z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Wybrana w dniu 5 lipca 2021 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie:

 1. Grażyna Kasprzak
 2. Edward Dudek
 3. Dariusz Jaremek

ukonstytuowała się w sposób następujący:

 1. Przewodniczący Komisji – Dariusz Jaremek
 2. Sekretarz Komisji – Grażyna Kasprzak
 3. Członek Komisji – Edward Dudek

Po sprawdzeniu listy obecności Komisja stwierdza, że na 21 członków Rady Nadzorczej uprawnionych do głosowania bierze udział 21 członków.


I. W głosowaniu w sprawie odwołania Andrzeja Turskiego z Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Czuby – oddano 20. głosów, w tym:

– za odwołaniem – 6 głosów,
– przeciw odwołaniu – 13 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 1 głos

W związku z tym Andrzej Turski nie został odwołany z Przewodniczącego Rady Nadzorczej

II. W głosowaniu w sprawie odwołania Zbigniewa Gontarza z Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Czuby – oddano 20 głosów, w tym:

– za odwołaniem – 5 głosów,
– przeciw odwołaniu – 14 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 1 głos

W związku z tym Zbigniew Gontarz nie został odwołany z Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono.

Ad. 3
Do protokołu z posiedzenia plenarnego RN odbytego w dniu 28.06.2021 r. zgłoszono poniżej przedstawione uwagi:

Przewodniczący RN poinformował, że Pani Elżbieta Szabała skierowała do prezydium pismo w brzmieniu:

Lublin, dnia 2 lipca 2021 r.

 

Prezydium Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie

 

Szanowne Prezydium
Domagam się, aby Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, jaka odbyła się w dniu 28 czerwca br. został sporządzony zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, t.j. z rozdziałem VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
a/ numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
b/ listę obecności,
c/ porządek obrad,
d/ zgłoszone wnioski,
e/ wyniki przeprowadzonych głosowań nad wnioskami z podaniem liczby głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”,
f/ stwierdzenia powzięcia uchwał oraz ich pełną treść wraz z uzasadnieniem, jeśli jest ono wymagane odpowiednimi przepisami,
g/ oświadczenia złożone do protokołu,
h/ podpis przewodniczącego i sekretarza.

Domagam się więc, aby moje Oświadczenia wygłoszone na posiedzeniu Rady i złożone do Protokołu znalazło się w pkt. 3a po słowach : ..po wysłuchaniu oświadczenia na temat braku podstawy prawnej do podjęcia powyższej uchwały, przedstawionego przez Przedstawiciela Osiedla Błonie – Elżbietę Szabałę w treści protokołu.
To samo dotyczy pkt. 3b Oświadczenie winno zostać zamieszczone w tym punkcie po słowach; ….” Po wysłuchaniu Oświadczenia przedstawionego przez członka RN z Osiedla Błonie – Elżbietę Szabałę.”
Już dawno Prezydium winno egzekwować od sporządzającej za Was protokół Pani Ani Korzonek , aby był zgodny z w/w § 28 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Elżbieta Szabała

Do wiadomości:
1. Członkowie Rady Nadzorczej
2. Regionalny Związek Rewizyjny SM w Lublinie; ul. Zana 38

Przewodniczący zwrócił się do członków RN z pytaniem czy są uwagi do protokołu z posiedzenia plenarnego RN odbytego w dniu 28.06.2021 r.

Poddał pod głosowanie zgłoszone propozycje zmian do zapisów:

1. Do Ad. 3 a) budowy parkingu w osiedlu Ruta

Po zdaniu:

„Oświadczenie do pkt 3 a porządku obrad posiedzenia RN z dnia 28.06.2021 r. złożone przez przedstawiciela osiedla Błonie w RN stanowi załącznik do niniejszego protokołu”

należy umieścić złożone przez panią Elżbietę Szabałę „ Oświadczenie do pkt 3 a do porządku obrad posiedzenia w dniu 28.06.2021 r”. w brzmieniu

Zwracam Państwu uwagę, że § 87 ust. 1 pkt.3 Statutu Spółdzielni nie stanowi podstawy prawnej do podjęcia uchwały w sprawie budowy parkingu na osiedlu „Ruta”

Przepis ten mówi:
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
Zacytuję fragment wyroku SO w Warszawie z 5.06.2013 r.
„Art. 46 Prawa spółdzielczego określa zakres kompetencji Rady Nadzorczej. Z niego nie wynika, by mogła ona decydować o sprawach finansowych i majątkowych spółdzielni. Tylko w pewnym zakresie została wyposażona w możliwość podejmowania uchwał majątkowych spółdzielni, ale jedynie w przedmiocie takich zagadnień, jak obciążanie lub nabywanie nieruchomości , a zaskarżona uchwała dotyczy procesu budowlanego. Czym innym jest nabycie nieruchomości, a czym innym budowa nowych nieruchomości.

Rada nadzorcza nie jest organem właściwym do wyrażania zgody na realizację nowych inwestycji budowlanych…”

Nie rozumiem, dlaczego ciągle w tej Spółdzielni łamie się prawo, albo nakłania do łamania przepisów.

Rozumiem, że parking na osiedlu Ruta jest potrzebny, a Spółdzielnia posiada środki na jego realizację, więc niech uchwałę w tej sprawie podejmie organ, do tego uprawniony, czyli Walne Zgromadzenie, a nie Rada Nadzorcza na podstawie przepisu, który nie daje jej do tego prawa.

Za wprowadzeniem powyższej zmiany głosowało 19 członków RN , 1 członek RN przeciw wprowadzeniu.

2. Do Ad. 3 b) wymiany ekranów azbestowych w osiedlu Ruta.

Po zdaniu:
„Oświadczenie do pkt 3 b porządku obrad posiedzenia RN z dnia 28.06.2021 r. złożone przez przedstawiciela osiedla Błonie w RN
stanowi załącznik do niniejszego protokołu”.

należy umieścić złożone przez panią Elżbietę Szabałę „Oświadczenie do pkt 3 b do porządku obrad posiedzenia w dniu 28.06.2021 r”. w brzmieniu

Szanowni Państwo.
Zaproponowana nam do podjęcia Uchwała w sprawie remontu i wymiany azbestowych ekranów balkonowych w os. Ruta jest kuriozalna, zarówno z powodu swojej treści, przywoływanych przepisów, jak i interesu właścicieli lokali, a tym samym balkonów. Nadto wykracza poza kompetencje Rady Nadzorczej, dopóki nie podejmie takiej Uchwały Rada Przedstawicieli Nieruchomości.
Nie wiem, kto jest autorem tej uchwały i uzasadnienia do niej, ale na pewno nie jest to osoba kompetentna, skoro nie zna i nie rozumie przepisów, które przytacza.

Po pierwsze, podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy w pierwszej kolejności do kompetencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”. Wynika to z §103b ust. 1 pkt. 1 i 3 i 14 Statutu.
Nadto wskazana podstawa prawna § 87 ust. 1 pkt. 1 i 4 nie upoważnia Rady Nadzorczej do podjęcia uchwały tej treści.
Przepis ten mówi: Do zakresu działania RN należy :
Pkt. 1 Uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej, a pkt. 4 podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych.
Z treści uchwały nie wynika, jakiego planu gospodarczo-finansowego ta uchwała ma dotyczyć. Czy ma być to korekta planu na 2021 r. , czy już plan na 2022r. Nie mówi ta uchwała i o stawkach opłat eksploatacyjnych.
Ponadto tytuł uchwały pozostaje ze sobą w sprzeczności. Albo remont, albo wymiana azbestowych ekranów. Nie da się remontować ekranów wymienianych.
Brednie są zawarte i w treści § 1 tej uchwały.
Najwyraźniej autor uznał nas za kompletnych głupków, skoro okłamuje nas co do treści § 1 ust. 4 Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego.

Paragraf ten ma brzmienie:
„Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie ustala, że osoby, którym przysługuje tytuł do lokali pokrywają koszt wymiany ekranów balkonowych wraz odmalowaniem balustrad balkonowych, stanowiących część wspólną nieruchomości, w jednakowej wysokości przypadającej na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu niezależnie od zakresu prac wykonanych na poszczególnych balkonach – zgodnie z § 1 ust. 4 Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego oraz § 6 ust 5 Regulaminu Porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM CZUBY
.

§ 1 ust. 4 Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego mówi:
2. Ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków na fundusz remontowy musi być zgodny z art.6 ust.3 usm.
§ 6 ust. 5 Regulaminu porządku domowego mówi:
Na Administracji Osiedla ciążą następujące obowiązki:
3. konserwacja, naprawy i remonty elementów konstrukcji budynku, pokrycia dachu, elewacji, konstrukcji balkonów, pomieszczeń wspólnego użytku w budynku, ciągów komunikacyjnych w budynku itp.

W żadnego z przytaczanych przepisów nie wynika treść proponowanej nam uchwały.
Chciałabym, aby mi autor tej uchwały wyjaśnił, co wspólnego ma powierzchnia mieszkania do balustrad balkonów. Zazwyczaj wszystkie balkony są jednakowej wielkości, więc koszt ich remontu winien być taki sam dla wszystkich lokali. Dlaczego ktoś, kto ma mieszkanie duże ma płacić więcej za remont balkonu, niż właściciel mieszkania małego?

Proszę, aby autor uzasadnienia do tej uchwały po pierwsze –
Przedstawił mi pismo architekta narzucającego osłony balkonów ze szkła lub tworzywa sztucznego, jak i balustrady ze stali nierdzewnej i podstawę takiego działania?
To kolejne kuriozum. Projektant jest obowiązany zaprojektować dany remont zgodnie z wymogami inwestora. Dopiero pod jego wymogi może proponować warianty zastosowanych materiałów.
Jeśli zleciliście opracowanie projektu, to mieliście obowiązek uzgodnić z właścicielami lokali, jakie chcą mieć osłony. Balkon jest prywatną własnością właściciela lokalu, a jedynie konstrukcja stanowi części wspólne.

Zasady tworzenia funduszu remontowego są nam znane, natomiast proszę mi wskazać, z jakiego przepisu wynika, że z „ koszty remontów części wspólnych pokrywa się i rozlicza niezależnie od rodzaju i zakresu robót. Nic wspólnego nie ma ta uchwała z § 108 ust. 2 Statutu mówiącym o tworzeniu funduszy celowych.

Znowu uprawiane przez Was bezprawie chcecie załatwić rękami Rady Nadzorczej?

Kuriozalne jest, że indywidualne rozliczanie mieszkań nie znajduje uzasadnienia w przepisach.? Najwyraźniej autor nie zna przepisów, albo usiłuje zrobić z nas głupków. Odsyłam do art. 4 ust. 2 usm.
Z jednej strony są obowiązki zarządcy, ale z drugiej prawa współwłaścicieli nieruchomości i lokali. Których nieruchomości to dotyczy? Czy nieruchomości posiadają środki finansowego na forsowany zakres robót? Zmiana balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej? Czy wymiana balustrad jest konieczna, czy wystarczy wymienić płyty azbestowe? Czy przedstawiciel Nieruchomości zbierał od mieszkańców deklaracje w tej sprawie?

PODPIS-SZABAŁA

 

 

 

 

Za wprowadzeniem powyższej zmiany głosowało 19 członków RN , 1 członek RN przeciw wprowadzeniu.

4. Do Ad. 4 Rozpatrzenie wniosku Pani Elżbiety Szabała z dnia 13 stycznia 2021 r.dot. zobowiązania Komisji Rewizyjnej RN do przeprowadzenia kontroli działalności Spółdzielni

Członkowie RN większością głosów 18 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania postanowili, treść wniosku Pani Elżbiety Szabały pozostawić w wersji zaproponowanej przez w/w, bez zmiany naniesionej czcionką pochyłą.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu wniosku z dnia 13 stycznia 2021 r. skierowanego do prezydium Rady Nadzorczej przez przedstawiciela osiedla Błonie w RN dot. zobowiązania Komisji Rewizyjnej RN do przeprowadzenia kontroli działalności Spółdzielni w zakresie wyszczególnionym we wniosku.:
a/ ilości faktycznie zatrudnionych w Spółdzielni osób
b/ wymaganych kwalifikacji zawodowych zatrudnionych w Spółdzielni pracowników, jakie mają doświadczenie w zakresie wykonywanej pracy
c/ ustalenia stopnia pokrewieństwa zatrudnionych w Spółdzielni pracowników.
d/ zasad i wysokości przyznawanych pracownikom premii
e/ zasad i trybu awansowania pracowników
f/ czasu pracy i ewidencji książki wyjść.
g/ wykorzystanie urlopów.
h/ ilości osób wykonujących drugie zatrudnienie i jego czasu pracy
i/ ustalenia ilości osób, które nabyły prawa emerytalne.

postanowili odroczyć termin rozpatrzenia wniosku do czasu kiedy będzie możliwe bezpieczne przeprowadzenie czynności kontrolnych. Komisja Rewizyjna podejmie decyzje o wszczęciu wnioskowanej kontroli po zniesieniu kolejnych ograniczeń epidemicznych.

Rada Nadzorcza wniosek Komisji Rewizyjnej przyjęła jednomyślnie – 20 za, – realizację wniosku pozostawiając w gestii Komisji Rewizyjnej.

 

5. Do Ad. 8 Rozpatrzenie pism skierowanych do RN do pkt 2

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 21 za postanowiła, że zamiast tekstu umieszczonego w projekcie protokołu w brzmieniu :
2) pismem SM Czuby z dnia 06.04.2021 r. skierowanym do Telewizja Polska S.A. o. w Lublinie- informacją, że ze względu na obowiązujące obostrzenia z powodu pandemii koronawirusa, nie weźmie udziału w programie organizowanym przez TVP Lublin w dniu 7.04.2021 r. w sprawie konfliktu mieszkańców budynków przy ul. Dziewanny 1 i 5 w Lublinie., oraz przekazaną do odczytania w toku programu informacją – wyjaśnieniem dlaczego żądania mieszkańców z budynku przy ul. Dziewanny 5 o udostępnienie im tego parkingu nie mogą być przez spółdzielnię spełnione, należy umieścić treść pisma Zarządu Spółdzielni w całości tj.

Lublin,dn.06.04.2021 r.
Znak PE/2959/21
Telewizja Polska S.A.o. w Lublinie
Ul Raabego 2; 20 -080 Lublin

Ze względu na obowiązujące obostrzenia z powodu pandemii koronawirusa, Spółdzielnia Mieszkaniowa CZUBY w Lublinie nie weźmie udziału w programie organizowanym przez TVP Lublin w dniu 7.04.2021 r. w sprawie konfliktu mieszkańców budynków przy ul. Dziewanny 1 i 5 w Lublinie. Dlatego też przekazujemy niniejszą informację z prośbą o jej odczytanie.

Parking w nieruchomości przy ul. Dziewanny 1 w Lublinie jest współwłasnością właścicieli lokali w budynku przy ul. Dziewanny 1. Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą nr LU1I/00242168/1. Właściciele lokali uchwałą nr 1/2021 z dnia 4 marca 2021 r. nie wyrazili zgody na korzystanie z ich parkingu przez innych mieszkańców osiedla.

Dlatego też żądania mieszkańców z budynku przy ul. Dziewanny 5 o udostępnienie im tego parkingu nie mogą być przez spółdzielnię spełnione, gdyż zgodnie z art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd nieruchomością wspólną wykonywany jest przez spółdzielnię jako zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali.

Spółdzielnia Mieszkaniowa CZUBY wielokrotnie wyjaśniała mieszkańcom budynku przy ul. Dziewanny 5 sprawę podziału osiedla na nieruchomości. Ostatnio na zebraniu z mieszkańcami w dniu 18.12.2018 r. oraz na spotkaniu w dniu 11.01.2019 r.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r. nakazała spółdzielniom wykonanie podziału na nieruchomości. Przygotowania trwały kilka lat. Ostatecznie nieruchomość przy ul. Dziewanny 5 została określona uchwałą nr 4/2006, a nieruchomość ul. Dziewanny 1 uchwałą nr 5/2006 – obie z dnia 09.05.2006 r. Taki podział zaakceptowała Rada Osiedla „Ruta”, podejmując uchwałę nr 12/2005 z dnia 10.02.2005 r.

Ww. uchwały o określeniu nieruchomości były dostarczone za pisemnym pokwitowaniem wszystkim mieszkańcom w obu nieruchomościach.
Zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych każda osoba uprawniona w ciągu 30 dni od daty doręczenia miała prawo zaskarżenia uchwały do sądu z powodu Jej niezgodności z prawem, jeśli naruszała ich interes prawny lub uprawnienia. Nie wpłynęły żadne zaskarżenia, więc uchwały weszły w życie.

Aktualnie spółdzielnia nie ma żadnych możliwości prawnych do dokonania zmian granic nieruchomości.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY” od lat zauważa problem związany z coraz większą liczbą samochodów na naszych osiedlach i braku miejsc parkingowych. Dlatego planuje w br. budowę ogólnodostępnego parkingu na ok. 250 miejsc przy ulicy Stokrotki/Rucianej (na części terenu niewykorzystywanego dotychczas przez mieszkańców) – w pobliżu budynków przy ul. Dziewanny i Stokrotki. Możliwość ta powstała po uchwaleniu przez Radę Miasta Lublin w listopadzie 2020 r. zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego przedmiotowy teren.

Ponadto rozważany jest projekt wykorzystania na parking placu z kostki brukowej – nieużywanego boiska do koszykówki znajdującego się pobliżu budynku Dziewanny 5.

Dzięki temu problem parkowania pojazdów w tej części osiedla może zostać rozwiązany, a przynajmniej znacznie złagodzony.

Do wiadomości:
– RN SM Czuby

6. Do Ad. 8 Rozpatrzenie pism skierowanych do RN pkt 3

Rada Nadzorcza większością głosów – 13 za, przy 5 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się od głosowania postanowiła treść tego punktu pozostawić bez zmian.
3) pismem Ldz. 5377/2021 z dnia 25.06.2021 r. Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie przekazanym do RN , w związku z pismem RN z dnia 17 maja 2021 r. w którym zostały przekazane przedstawicielom Regionalnego Związku Rewizyjnego SM w Lublinie, prowadzącym lustrację pełną w SM „Czuby”, z pytaniami i sugestiami zebranymi od członków Rady Nadzorczej.


7. Do Ad. 8 Rozpatrzenie pism skierowanych do RN do pkt 4

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się propozycji zapisu w brzmieniu:

4) RN skierowała do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok pismo w brzmieniu:

Rada Przedstawicieli Nieruchomości
Nieruchomości Osiedla Widok
w/m

W związku ze skierowaniem pod obrady Rady Nadzorczej w dniu 27.05.2021 r. przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok projektu uchwały w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 01 w osiedlu Widok oraz także podjętej przez RPNO uchwały Nr 3 / 2021 z dnia 26. 04. 2021 r w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 01 ul. Szmaragdowa 46
– Rada Nadzorcza postanowiła przekazać uwagi co do treści sformułowań zwartych w treści §§ 1 powyższych uchwał :

Zawarte w § 1 uchwały RPNO Widok sformowanie w brzmieniu
„ Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości ul. Szmaragdowa 46 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” wyraża zgodę na zmianę stawki odpisu na fundusz remontowy nieruchomości od dnia 01.09.2021 r. z 0,83 zł/m² na 1,40 zł/m²”
wydaje się niezgodne z stosowanym w takich wypadkach, obowiązkiem uzgadniania swoich działań z członkami (mieszkańcami) nieruchomości. Dotyczy to w szczególności wniosków kierowanych pod obrady rady, rodzących skutki finansowe dla członków nieruchomości. Przedstawiciel nieruchomości reprezentuje jej mieszkańców ale nie ma kompetencji do samodzielnych decyzji w sprawie wykorzystania funduszu remontowego.
Ponadto w § 1 projektu uchwały skierowanego do RN w brzmieniu
„Zmienia się wysokość odpisu na fundusz remontowy z 0,83 zł / m² na 1,40 zł/m²
w nieruchomości EW 01 przy ulicy Szmaragdowej 46 od 1 września 2021 roku ‘.

zabrakło określony termin do jakiego będzie obowiązywała podwyższona stawka odpisu oraz na jaki cel będą przeznaczone środki.

oraz drugą w brzmieniu:

„RN skierowała do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok pismo zawierające uwagi do uchwały RPNO Widok Nr 3/2021 z dnia 26.04.2021 r. „

po dyskusji, w której głos zabrali: Marta Brożyna, Edward Dudek, Zbigniew Ławniczak, Waldemar Żak, Elżbieta Szabała, Danuta Przybyś – Ziemba, Ewa Kosiak zgłoszono poniżej przedstawione uwagi i wątpliwości:

 1. Czy w uchwałach RPNO dot. zmian planu rzeczowo finansowego funduszu remontowego powinny znaleźć się zapisy określające cel na jaki będą gromadzone środki, na jaki okres obowiązywać będzie zwiększona stawka, czy przedstawiciel nieruchomości bez uzgodnienia z mieszkańcami nieruchomości może kierować do RPNO wnioski rodzące skutki finansowe dla członków nieruchomości., oraz czy ma kompetencje do samodzielnych decyzji w sprawie wykorzystania funduszu remontowego nieruchomości ?.
 2. Czy RPNO Widok podejmowała już wcześnie uchwały dot. zmian wysokości odpisów na fundusz remontowy stosując sformułowania zawarte w uchwale 3/2021 z dnia 26.04.2021 r. i czy uchwały innych RPNO nie zawierają w treści określeń, na które zwróciła uwagę RN?
 3. Czy Rada Nadzorcza ma kompetencje do zwracania uwag, ingerowania w treść uchwał podejmowanych przez RPNO ?
 4. Czy nie należałoby zobowiązać Zarządu Spółdzielni do opracowania jednolitego wzoru uchwały obowiązującego do stosowania przez wszystkie RPNO- wzoru w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego nieruchomości .
  RN w celu wyjaśnienia zgłoszonych w toku dyskusji uwag i wątpliwości, postanowiła większością głosów 17 za, oraz 2 wstrzymujących się od głosowania, przyjęcie protokołu z posiedzenia RN odbytego w dniu 28.06.2021 r. przełożyć na kolejne posiedzenie.

Ponadto zostały zgłoszone propozycje:

 1. Marta Brożyna – zaproponowała by Zarząd Spółdzielni zorganizował dla członków RN szkolenie z zakresu przepisów wprowadzonych w związku z pandemią a dot. funkcjonowania organów spółdzielni tj. RN, Walnego Zgromadzenia
 2. Zbigniew Ławniczak zaproponował by członkowie RN, którzy zgłaszają zarzuty pod adresem działań Zarządu, „sformułowane zarzuty doprowadzili do końca”.

 

 

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba
Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

Data opublikowania: 09:33, 27 sierpnia 2021

Kategorie: 2021