Protokół Nr 1/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 28.01.2021 r.

 

Lista członków Rady Nadzorczej biorących udział w indywidualnym zbieraniu głosów:

Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba
Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda, Bogumiła Baran, Waldemar Żak, Marta Brożyna, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Zbigniew Ławniczak, Elżbieta Szabała.

W związku z nadal obowiązującymi przepisami nakazującymi radykalne ograniczenia kontaktów, Prezydium RN postanowiło, że najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Prezydium RN po dyskusji i przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, ustaliło datę posiedzenia plenarnego rady na 28 stycznia 2021 r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) korekty planu gospodarczo – finansowego SM Czuby na 2020 r.
  b) wyrażenia zgody na montaż latarni fotowoltaicznej przy ul. Watykańskiej
  c) wprowadzenie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Radości 1, 3, Romantyczne 17, 19 w nieruchomości 20 ES w osiedlu Skarpa.
 2. Zapoznanie rady z odpowiedzią zarządu w związku z wnioskiem prezydium z dnia 14.12.2020 r.
 3. Zatwierdzenia planów pracy Rady Nadzorczej i komisji na 2021 r.
 4. Rozpatrzenie pisma mieszkańców budynku przy ul. Sasankowej 3 w oś. Ruta.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 21.12.2020 r.
 6. Sprawy wniesione.

Prezydium zatwierdziło materiały do realizacji porządku obrad, wzór karty do głosowania i ustaliło, że głosowania zostaną przeprowadzone w sprawach wskazanych w porządku obrad RN w pkt 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5.

Prezydium RN upoważniło Sekretarza RN Pani Danuty Przybyś – Ziemby, Przewodniczącego RN Andrzeja Turskiego oraz Przewodniczącego Komisji Kulturalno- Oświatowej Waldemara Żaka do przeprowadzenia czynności skrutacyjnych dotyczących głosowań przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nad sprawami ujętymi w porządku obrad posiedzenia plenarnego rady w dniu 28 stycznia 2021 r.
Komisja skrutacyjna w ustalonym składzie dokonała przeliczenia oddanych w dniu 28.01.2021 r głosów i stwierdziła, że na 21 członków rady uprawnionych do głosowania przeprowadzonego w trybie indywidualnego zbierania głosów, w głosowaniu udział wzięło 21 członków.

1) W głosowaniu w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego na 2020 r. – oddano 21 głosów w tym:
– za korektą planu – 15 głosów,
– przeciw korekcie planu – 6 głosów
– wstrzymało się od głosowania – 0 głosów

2) W głosowaniu w sprawie wyrażenia zgody na montaż latarni fotowoltaicznej przy ul. Watykańskiej – oddano 21 głosów w tym:
– za wyrażeniem zgody – 15 głosów,
– przeciw wyrażeniu zgody – 4 głosy
– wstrzymało się od głosowania – 2 głosy

3) W głosowaniu w sprawie wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Radości 1, 3, Romantycznej 17, 19 w nieruchomości 20 ES w osiedlu Skarpa – oddano 21 głosów w tym:
– za wprowadzeniem odpisu – 16 głosów,
– przeciw wprowadzeniu odpisu – 2 głosy
– wstrzymało się od głosowania – 3 głosy

4) W głosowaniu w sprawie przyjęcia odpowiedzi Zarządu SM Czuby na wniosek prezydium z dnia 14.12.2020 r. – oddano 21 głosów w tym:
– za przyjęciem – 10 głosów,
– przeciw przyjęciu – 6 głosów
– wstrzymało się od głosowania – 5 głosów

5) W głosowaniu w sprawie przekazania wniosku o przeprowadzenie kontroli działalności spółdzielni do komisji rewizyjnej – oddano 21 głosów w tym:
– za przekazaniem – 14 głosów,
– przeciw przekazaniu – 6 głosów
– wstrzymało się od głosowania – 1 głos

6) W głosowaniu w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodności struktury organizacyjnej SM Czuby (w tym Zarządu i Administracji Ogólnej) za lata 2019 – 2020 z stanem zatwierdzonym przez RN (porównania stanu zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych) – oddano 21 głosów w tym:
– za przeprowadzeniem kontroli – 16 głosów,
– przeciw przeprowadzeniu kontroli – 4 głosy
– wstrzymało się od głosowania – 1 głos

7) W głosowaniu w sprawie kontroli za rok 2020 w zakresie: liczba osób zatrudnionych SM Czuby (w tym ponownie zatrudnionych po przejściu na emeryturę), rodzaj zawartych umów, zgodność posiadanych kompetencji z wymogami określonymi dla zajmowanych stanowisk – oddano 21 głosów w tym:
– za przeprowadzeniem kontroli – 15 głosów,
– przeciw przeprowadzeniu kontroli – 5 głosów
– wstrzymało się od głosowania – 1 głos

8) W głosowaniu w sprawie powołania komisji doraźnej w składzie Grażyna Kasprzak i Tomasza Buda do przeprowadzenia kontroli zgodności struktury organizacyjnej SM Czuby (w tym Zarządu i Administracji Ogólnej) za lata 2019 – 2020 z stanem zatwierdzonym przez RN (porównania stanu zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych). Komisję powołuje się na czas do 28.02.2021 r. – oddano 21 głosów w tym:
– za powołaniem – 12 głosów,
– przeciw powołaniu – 7 głosów
– wstrzymało się od głosowania – 2 głosy

9) W głosowaniu w sprawie powołania komisji doraźnej w składzie Marta Brożyna i Krzysztof Piekniak do przeprowadzenia kontroli za rok 2020 w zakresie: liczba osób zatrudnionych w SM Czuby (w tym ponownie zatrudnionych po przejściu na emeryturę), rodzaj zawartych umów, zgodność posiadanych kompetencji z wymogami określonymi dla zajmowanych stanowisk. Komisję powołuje się na czas do 28.02.2021 r. – oddano 21 głosów w tym:
– za powołaniem – 11 głosów,
– przeciw powołaniu – 7 głosów
– wstrzymało się od głosowania – 3 głosy

10) W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej i komisji na 2021 r. – oddano 21 głosów w tym:
– za zatwierdzeniem – 17 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 3 głosy
– wstrzymało się od głosowania – 1 głos

11) W głosowaniu w sprawie rozpatrzenia zaskarżenia mieszkańców w sprawie utworzenia dodatkowego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej w okolicy budynku przy ul. Sasankowej 3 – oddano 21 głosów w tym:
– za utrzymaniem w mocy uchwały RPNO – 12 głosów,
– za uchyleniem uchwały RPNO – 6 głosów
– wstrzymało się od głosowania – 3 głosy

12) W głosowaniu w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21.12.2020 r. oddano 21 głosów w tym:
– za przyjęciem – 19 głosów,
– przeciw przyjęciu – 1 głos
– wstrzymało się od głosowania – 1 głos

13) W głosowaniu w sprawie skierowania wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Zarządu i Administracji Ogólnej w latach 2019 – 2020 .- oddano 21 głosów w tym:
– za przyjęciem wniosku – 16 głosów,
– przeciw przyjęciu wniosku – 4 głosy
– wstrzymało się od głosowania – 1 głos

Ad 1
A)
Uchwała w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego na 2020 r.

Członkowie prezydium po przeanalizowaniu korekty projektu planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2020 r. postanowili przedłożyć do uchwalenia proponowaną korektę plan gospodarczo finansowy SM „Czuby” w Lublinie na 2020 r.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z:

1) projektem uchwały

Uchwała Nr ……………
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………

w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2020 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się korektę planu gospodarczo-finansowego na 2020 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w związku ze zmianami kosztów działalności eksploatacyjnej w osiedlach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

2) Zestawieniami:

Plan działalności eksploatacyjnej za 2020r. – korekta Tabela Nr 1
Plan funduszu remontowego za 2020 r. – korekta ( zestawienie zbiorcze) Tabela Nr 2
Plan działalności kulturalno – oświatowej na 2020 r. – korekta SM Czuby – DK i Fun. K.O
Plan utrzymania mienia spółdzielni na 2020 r, korekta Tabela Nr 4
Plan remontów mienia spółdzielni 2020r. Korekta

3) Informacją do korekty planu gospodarczo-finansowego SM „CZUBY” na 2020 r.

większością głosów –15 za , przy 6 głosach przeciwnych przyjęła uchwałę Nr 1/63/2021 z dnia 28.01.2021 r w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2020 r.

B)
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na montaż latarni fotowoltaicznej przy ul. Watykańskiej

Członkowie prezydium po przeanalizowaniu poniżej przedstawionej uchwały:

UCHWAŁA NR 40/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 26.11.2020 r.

w sprawie: wykonania doświetlenia parkingu przy ul. Watykańskiej – terenie stanowiącym mienie Spółdzielni.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 11Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta wnioskuje do Zarządu S.M. CZUBY w Lublinie o zamontowanie lampy ulicznej zasilanej z paneli fotowoltaicznych i prądnicy wiatrowej w celu doświetlenia parkingu przy ul. Watykańskiej stanowiącego mienie Spółdzielni (za kioskiem spożywczym) i deklaruje dofinansowanie w wysokości 10.000 zł z ogólnoosiedlowego funduszu remontowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

postanowili do Rady Nadzorczej skierować uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr …./2021
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” Lublinie
z dnia…………..

w sprawie: wyrażenia zgody na montaż latarni fotowoltaicznej przy ul. Watykańskiej.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 w związku z § 103b ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustawienie latarni zasilanej panelem fotowoltaicznym i prądnicą wiatrową na terenie parkingu przy ul. Watykańskiej na działce nr 52/8.
Koszt ustawienia latarni wynosi 15.200,00 zł.
Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków:
– osiedlowego funduszu remontowego osiedla „Ruta” – 10.000,00 zł
– utrzymanie mienia spółdzielni – 5.200,00 zł
Koszty ustawienia latarni zostaną uwzględnione przy korekcie planu gospodarczo finansowego na rok 2021.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni SM Czuby.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza większością głosów – 15 za, przy 4 głosach przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania przyjęła uchwałę Nr 2/17/2021 z dnia 28.01.2021 r w sprawie wyrażenia zgody na montaż latarni fotowoltaicznej przy ul. Watykańskiej w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C) Wprowadzenie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy w osiedlu Skarpa.

Członkowie prezydium po zapoznaniu się z uchwałą:

Uchwała Nr 1/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 18.01.2021 r.

w sprawie: przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Radości 1, 3, Romantycznej 17, 19

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do wniosku przedstawiciela nieruchomości ES 20 z dnia 8.01.2021 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o wprowadzeniu z dniem 1.05.2021 r. dodatkowego odpisu na funduszu remontowym „przebudowa instalacji gazowej” w wysokości 25,00 zł /miesiąc/lokal w budynkach przy ulicy Radości 1,3, Romantycznej 17,19.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

postanowili skierować do Rady Nadzorczej uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….. r.

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Radości 1, 3, Romantycznej 17, 19 w nieruchomości 20 ES w osiedlu Skarpa.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 1/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 18.01.2021 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Od dnia 1 maja 2021 roku wprowadza się dodatkowy odpis na fundusz remontowy dotyczący przebudowy instalacji gazowej w wysokości 25 zł / miesięcznie za lokal w budynkach przy ulicy Radości 1, 3, Romantycznej 17, 19.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza większością głosów – 16 za, przy 2 głosach przeciwnym i 3 wstrzymujących się od głosowania przyjęła uchwałę Nr 3 /7/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Radości 1, 3, Romantycznej 17, 19 w nieruchomości 20 ES w osiedlu Skarpa w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 2
Prezydium rady po zapoznaniu się z:

1) pisemnym wyjaśnieniem – odpowiedzią Zarządu na wniosek Prezydium z dnia 14.12.2020 r.

 1. Zarząd funkcjonuje w strukturze zatwierdzonej uchwały Rady Nadzorczej na dany rok. Zarząd nie przekracza zatwierdzonego limitu zatrudnienia. Tylko w przypadku długotrwałej nieobecności pracownika zatrudnia się na zastępstwo osobę do czasu powrotu nieobecnego pracownika.
  W przypadku nieobecności pracownika powyżej 32 dni ZUS wypłaca zasiłek chorobowy.
 2. Pracownicy wykonujący dodatkową pracę, zastępując czasowo nieobecnych otrzymują większą premię – w ramach zatwierdzonego funduszu płac.
 3. Zarząd nie zwalniał i nie zwalnia tzw. fachowców. W miejsce odchodzących na emeryturę pracowników zarząd zatrudnia osoby posiadające wykształcenie wymagane na danym stanowisku pracy, a tam gdzie wymagane są specjalne uprawnienia, zatrudnia się osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
 4. Zasady polityki kadrowej i płacowej leżą w gestii zarządu w ramach zawartego ze związkami zawodowymi „układu zbiorowego pracy” i „Kodeksu pracy”.
 5. Zasady wynagradzania pracowników określa „układ zbiorowy pracy” zatwierdzony przez Związki Zawodowe i Państwową inspekcję pracy. Związki zawodowe w swojej opinii /w załączeniu/ nie wniosły uwag a Państwowa Inspekcja Pracy w protokole pokontrolnym z 2019 roku nie wniosła zastrzeżeń.
  Premia w SM „Czuby” ma charakter uznaniowy. Premia przyznawana jest na wniosek bezpośredniego przełożonego – w ramach limitu funduszu płac zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, opiniowana przez prezesa pionowego. Zatwierdzona przez prezesa zarządu na odpowiednich formularzach, przy przyznawaniu premii uznaniowej pod uwagę brane są: bardzo dobre wykonywanie obowiązków, kreatywność, inicjatywa, zaangażowanie, obecności w pracy, zastępstwa nieobecnych pracowników itp.
 6. Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracownik na obowiązek przy opuszczaniu miejsca pracy uzyskać zgodę przełożonego. W przypadku wyjścia służbowego wpisuje się do książki „Ewidencja wyjść w godzinach służbowych” określając cel i czas pobytu. W przypadku wyjść w celach prywatnych obowiązany jest uzyskać zgodę przełożonego i prezesa pionowego oraz wypełnić „wniosek w sprawie odpracowania czasu prywatnego wyjścia z pracy”. W przypadku urlopu wypełnia się kartę urlopową. W Spółdzielni na początku roku opracowuje się plan urlopów zatwierdzony przez Zarząd.

2) opinią związków zawodowych działających w SM CZUBY:

Opinia związków zawodowych

Lublin, dn. 16 grudnia 2020 r.

OPINIA
związków zawodowych działających w SM CZUBY

Związki zawodowe pozytywnie opiniują działania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w zakresie polityki płacowo – kadrowej dotyczącej pracowników spółdzielni.

Komisja Zakładowa
NSZZ Solidarność

3) Wnioskiem z dnia 13 stycznia 2021 r- . przedstawiciela RN z osiedla Błonie)

 

Prezydium Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie

 

Wnioskuję o umieszczenie w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej punktu o treści:

 1. Zobowiązanie Komisji Rewizyjnej RN do przeprowadzenia kontroli działalności Spółdzielni w zakresie:
  a/ ilości faktycznie zatrudnionych w Spółdzielni osób
  b/ wymaganych kwalifikacji zawodowych zatrudnionych w Spółdzielni pracowników, jakie mają doświadczenie w zakresie wykonywanej pracy
  c/ ustalenia stopnia pokrewieństwa zatrudnionych w Spółdzielni pracowników.
  d/ zasad i wysokości przyznawanych pracownikom premii
  e/ zasad i trybu awansowania pracowników
  f/ czasu pracy i ewidencji książki wyjść.
  g/ wykorzystanie urlopów.
  h/ ilości osób wykonujących drugie zatrudnienie i jego czasu pracy
  i/ ustalenia ilości osób, które nabyły prawa emerytalne.

Przedmiotową kontrolę Komisja Rewizyjna zobowiązana jest przeprowadzić w okresie od 15 lutego 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r.
W przypadku trwającej pandemii i ograniczeń w kontaktach termin kontroli zostanie przesunięty.
Przedmiotowy wniosek jest skutkiem otrzymania pisma informującego członków Rady Nadzorczej o nieprawidłowościach w tym zakresie. Bez wątpienia pismo przesłał pracownik Spółdzielni dobrze zorientowany w tym, co się w sprawach pracowniczych dzieje, a nie członkowie Spółdzielni. Kontrola jest więc konieczna.

po dyskusji prezydium postanowiło, przedstawić do zaopiniowania członkom rady poprzez głosowanie:

 1. Odpowiedź zarządu na wniosek prezydium z dnia 14.12.2020 r.
 2. Wniosek w sprawie szerokiej kontroli działalności spółdzielni (zawarty w piśmie przedstawiciela RN z osiedla Błonie) przekazać do komisji rewizyjnej dla określenia szczegółowego zakresu i terminu ewentualnej kontroli.
  Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Nadzorcza poddając pod głosowanie konkluzję sformułowaną przez komisję rewizyjną.
 3. Wniosek w sprawie powołania na okres do 28 lutego 2021 r. dwóch dwuosobowych komisje doraźnych do kontroli dwóch wybranych zagadnień opisanych we wniosku prezydium, wniosku przedstawiciela RN z osiedla Błonie i wyjaśnieniach zarządu.
 4. Wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodności struktury organizacyjnej Spółdzielni SM Czuby (w tym Zarządu i Administracji Ogólnej) za lata 2019 – 2020 z stanem zatwierdzonym przez RN (porównania stanu zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych)
 5. Wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli za rok 2020 w zakresie: liczba osób zatrudnionych w Spółdzielni SM Czuby (w tym ponownie zatrudnionych po przejściu na emeryturę), rodzaj zawartych umów, zgodność posiadanych kompetencji z wymogami określonymi dla zajmowanych stanowisk.
 6. Wniosek o powołanie do komisji doraźnych osób ze składu komisji rewizyjnej nie będących członkami prezydium. Do komisji doraźnej zajmującej się „strukturą organizacyjną” Panią Grażynę Kasprzak i Pana Tomasza Budę, do komisji zajmującej się „zatrudnieniem pracowników w 2020 r ” Panią Martę Brożynę i Pana Krzysztofa Piekniaka.

W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Nadzorcza postanowiła:

 1. Przyjąć odpowiedz Zarządu SM Czuby na wniosek prezydium z dnia 14.12.2020 r. – za przyjęciem 10 członków rady, przeciw przyjęciu 6 członków, wstrzymało się od głosowania 5 członków.
 2. Przekazać wniosek o przeprowadzenie kontroli działalności spółdzielni do komisji rewizyjnej – za przekazaniem głosowało 14 członków rady, przeciw przekazaniu 6 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek rady.
 3. Przeprowadzić kontrolę zgodności struktury organizacyjnej SM Czuby (w tym Zarządu i Administracji Ogólnej) za lata 2019 – 2020 z stanem zatwierdzonym przez RN (porównania stanu zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych) – za przeprowadzeniem głosowało 16 członków rady, przeciw przeprowadzeniu 4 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek rady.
 4. Przeprowadzić kontrolę za rok 2020 w zakresie: liczba osób zatrudnionych SM Czuby (w tym ponownie zatrudnionych po przejściu na emeryturę), rodzaj zawartych umów, zgodność posiadanych kompetencji z wymogami określonymi dla zajmowanych stanowisk – za przeprowadzeniem głosowało 15 członków rady, przeciw przeprowadzeniu 5 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek rady.
 5. Powołać na czas do 28.02.2021 r. komisję doraźną w składzie Grażyna Kasprzak i Tomasza Buda do przeprowadzenia kontroli zgodności struktury organizacyjnej SM Czuby (w tym Zarządu i Administracji Ogólnej) za lata 2019 – 2020 z stanem zatwierdzonym przez RN (porównania stanu zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych)- za powołaniem głosowało 12 członków rady, przeciw powołaniu 7 członków, wstrzymało się od głosowania 2 członków rady.
 6. Powołać na czas do 28.02.2021 r. komisję doraźną w składzie Marta Brożyna i Krzysztof Piekniak do przeprowadzenia kontroli za rok 2020 w zakresie: liczba osób zatrudnionych w SM Czuby (w tym ponownie zatrudnionych po przejściu na emeryturę), rodzaj zawartych umów, zgodność posiadanych kompetencji z wymogami określonymi dla zajmowanych stanowisk – za powołaniem głosowało 11 członków rady, przeciw powołaniu 7 członków wstrzymało się od głosowania 3 członków rady.
 7. Skierować wniosek (J Kaczmarskiego) do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Zarządu i Administracji Ogólnej w latach 2019 – 2020 .-za skierowaniem głosowało 16 członków rady, przeciw skierowaniu 4 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek rady.

Rada Nadzorcza w celu realizacji decyzji podjętych w trakcie przeprowadzonych w dniu 28.01.2021 r głosowań, stosując się do przepisu § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie:

„Decyzje Rady powinny mieć formę uchwał. W sprawach, w których Rada wykonuje uprawnienia kontrolno-nadzorcze, podejmuje ona uchwały w formie zaleceń i wniosków kierowanych do realizacji przez Zarząd Spółdzielni. W sprawach nie wymagających decyzji, Rada wyraża swoje stanowisko w formie opinii zapisanej do protokołu”.

podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5 / 1 /2021
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 28.01.2021 r.

w sprawie: decyzji Rady Nadzorczej dotyczących pisemnego wyjaśnienia Zarządu w sprawach zawartych we wniosku prezydium z 14 grudnia 2020, w opinii związków zawodowych działających w SM CZUBY oraz we wniosku E. Szabały.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 i 2 Statutu oraz § 4 ust.1 i § 15 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Przyjąć odpowiedź Zarządu SM Czuby, sporządzoną w odniesieniu do wniosku prezydium RN z dnia 14.12.2020 r.- skierowanego w związku z informacjami o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Spółdzielni oraz nieprawdziwości danych przekazywanych Radzie przez Zarząd.

§ 2

Przekazać wniosek w sprawie szerokiej kontroli działalności spółdzielni zawarty w piśmie Pani Elżbiety Szabały do komisji rewizyjnej dla określenia szczegółowego zakresu i terminu ewentualnej kontroli.

§ 3

Powołać na czas do 28 .02.2021 r. komisję doraźną RN w składzie Pani Grażyna Kasprzak i Pan Tomasz Buda do przeprowadzenia kontroli w zakresie zgodności struktury organizacyjnej SM Czuby (w tym Zarządu i Administracji Ogólnej) za lata 2019 – 2020 ze stanem zatwierdzonym przez RN (porównania stanu zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych)

§ 4

Powołać na czas do 28 .02.2021 r. komisję doraźną RN w składzie Pani Marta Brożyna i Pan Krzysztof Piekniak do przeprowadzenie kontroli w zakresie: liczby osób zatrudnionych w 2020 r. w SM Czuby (w tym ponownie zatrudnionych po przejściu na emeryturę), rodzaju zawartych umów, oraz zgodności kompetencji nowozatrudnionych z wymogami określonymi dla zajmowanych stanowisk.

§ 5

Skierować do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o przeprowadzenia kontroli wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Zarządu i Administracji Ogólnej SM Czuby w Lublinie w latach 2019 – 2020.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 3
Zatwierdzenia planów pracy Rady Nadzorczej i komisji na 2021 r.

Prezydium po przeanalizowaniu obowiązujących zapisów zawartych w statucie, regulaminie Rady Nadzorczej i regulaminach pracy komisji dot. zakresu działania rady, po przeanalizowaniu zadań zawartych w planie pracy Rady Nadzorczej i komisji na 2020 r., postanowiło przedłożyć do zatwierdzenia plan pracy Rady Nadzorczej i komisji na 2021 r. w niezmienionej treści.

PLAN PRACY
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
na rok 2021

Lp.

Temat

Uwagi

1.

Uchwalanie:
1. Planów gospodarczych i programów działalności:
a) struktury organizacyjnej SM Czuby ,
b) kosztów zarządzania ,
c) planu inwestycyjnego.
d) planu finansowo – gospodarczego SM Czuby,
e) korekty planu gospodarczo – finansowego.
2. Zasad podziału Walnego Zgromadzenia na części.
3. Zasad gospodarki finansowej spółdzielni.
4. Regulaminów wewnętrznych spółdzielni.
5. Planów pracy plenum Rady i komisji.
6. Stawek opłat eksploatacyjnych.
7. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
8. Ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały WZ.
9. Upoważnienie do nabycia nieruchomości oraz nabycia Zakładu, nieodpłatne przekazanie na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów

2.

Opiniowanie
1. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
a) wniosków z lustracji przeprowadzonych w SM „Czuby”,
b) oceny sprawozdania finansowego,
c) podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty,
d) absolutorium dla członków Zarządu,
e) zmian statutu,
f) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
g) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej ,
h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
i) przystąpienia do innych organizacji,
j) przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku,
k) odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
2. Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.

3.

Rozpatrywanie
1. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
2. Skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
3. Wniosków Zarządu, Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Rad Dzielnicy Czuby, komisji Rady.
4. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.

4.

Kontrola
1. Badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych.
2. Dokonywanie okresowej oceny wykonania zadań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem praw jej członków.
3. Sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
4. Ocena pracy członków zarządu.

5.

Składanie Walnemu Zgromadzeniu
a) sprawozdań zawierających wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
b) składanie sprawozdań ze swej działalności.

6.

Analiza
1. Windykacji należności czynszowych.
2. Przebiegu Walnego Zgromadzenia.
3. Procesu wymiany w budynkach SM Czuby instalacji gazowej, wodomierzy.
4. Wniosków zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
5. Kosztów zużycia ciepła.
6. Stawek opłat eksploatacyjnych.

 

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.01.2021 r.

PLAN
pracy Komisji Rewizyjnej
na rok 2021

Lp.

Temat

Uwagi

1.

Opiniowanie
1. Struktury organizacyjnej i liczby etatów Zarządu i Administracji Ogólnej.
2. Kosztów zarządzania,
3. Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
4. Rocznych sprawozdań składanych Walnemu Zgromadzeniu.
5. Realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.
6. Podziału nadwyżki bilansowej.
7. Absolutorium dla członków Zarządu.
8. Projektów regulaminów.
9. Odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
10. Wniosków kierowanych przez Zarząd.
11. Zasad podziału Walnego Zgromadzenia na części.

2.

Rozpatrywanie
1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
2. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Zarząd Spółdzielni, prezydium Rady.
3. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
4. Skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
5. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.

3.

Ocena realizacji
1. Zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni.
2. Windykacji należności czynszowych.
3. Sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.
4. Uchwał podejmowanych przez organa spółdzielni.

4.

Dokonywanie okresowej oceny
1. Wykonania planów gospodarczo – finansowych.
2. Zatrudnienia i funduszu płac.
3. Sytuacji finansowej spółdzielni.
4. Pracy członków Zarządu.

5.

Przeprowadzanie doraźnych kontroli na wniosek Rady Nadzorczej

 

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.01.2021 r.

Plan pracy
Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji
na rok 2021

Lp.

Temat

Uwagi

1.

Opiniowanie
1. Projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycyjnej.
2. Struktury organizacyjnej administracji osiedli.
3. Planów gospodarczych – finansowych, inwestycyjnych.
4. Koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.
5. Projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.
6. Innych inicjatyw podejmowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

2.

Rozpatrywanie
1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji .
2. Spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
3. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Zarząd Spółdzielni i prezydium Rady.
4. Skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji.
5. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli mieszczących się w zakresie działania Komisji.
6. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.

3.

Analiza
1. Gospodarki mieniem Spółdzielni,
2. Gospodarki mieszkaniowej , garażami, lokalami użytkowymi.
3. Kosztów inwestycyjnych.
4. Procedur wymiany w budynkach SM Czuby instalacji gazowej, I wodomierzy.
5. Kosztów zużycia ciepła.

4.

Ocena
1. Realizacji planu remontów i inwestycji.
2. Realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji.
3. Zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w SM Czuby.

 

Plan pracy komisji został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.01.2021 r.

Plan pracy
Komisji Kulturalno – Oświatowej
na rok 2021

Lp.

Temat

Uwagi

1.

Opiniowanie
1. Projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni.
2. Projektów uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich.
3. Projektów innych przepisów wewnętrznych spółdzielni.

2.

Rozpatrywanie
1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji .
2. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Zarząd Spółdzielni i prezydium Rady.
3. Skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji.
4. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli mieszczących się w zakresie działania Komisji.
5. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.

3.

Analiza
1. Przebiegu Walnego Zgromadzenia.
2. Działalności pracy Domów Kultury.
2. Działań poprawiających bezpieczeństwa mieszkańców.
3. Pozyskiwania środków na prowadzenie działalności Domów Kultury.

4.

Współpraca
Ustalenie wspólnej płaszczyzny działań w celu poszerzania oferty działalności kulturalno- oświatowej i sportowej z :
– Radnymi i przedstawicielami władz miasta Lublina,
– Stowarzyszeniem „Kultura Czubów”,
– Szkołami zlokalizowanymi na terenie dzielnicy,
– Placówkami kulturalno oświatowymi i Parafiami,
– Dzielnicowym VII Komisariatu Policji w Lublinie.

 

Plan pracy komisji został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.01.2021 r.

Rada Nadzorcza większością głosów – 17 za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania zatwierdziła plany pracy Rady Nadzorczej i komisji na 2021 r.

Ad. 4
Prezydium po zapoznaniu się z:

1) pismem mieszkańców

Mieszkańcy bloku
Ul. Sasankowa 3

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY

W nawiązaniu do uchwały nr 44/ 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r RPNO Ruta w związku z wyznaczeniem miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy naszym budynku Sasankowa 3 wyrażamy stanowczy sprzeciw.

W nieruchomości Sasankowa 1, 3, 5 są trzy miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Miejsc postojowych jest w naszej nieruchomości przy obecnym stopniu rozwoju motoryzacji uważamy bardzo mało. Wyodrębnione miejsce dla jednego z mieszkańców nie może być przez nas tolerowane. Uważamy, że byłaby to samowolka spółdzielni. Chorą osobę / w tym przypadku jest to żona / można podwieźć pod posesję i odjechać na parking ogólny / a takie miejsca w ciągu dnia są wolne do wyboru /. *

Rada Przedstawicieli Nieruchomości nie bierze pod uwagę zdania większości mieszkańców, którzy utrzymują daną nieruchomość i nią zamieszkują.
Nasz przedstawiciel w poprzednim głosowaniu w dniu 22.10.2020r wyraził też sprzeciw / podtrzymał naszą opinię którą on i my dobrze znamy /. Uważamy, że nasza prośba jest lekceważona a forsowana jest ta której nie popieramy a nie wiemy dlaczego.

Mieszkańcy Sasankowej 3 w ilości 52 % / reszta lokali mieszkalnych jest wynajmowana / są oburzeni uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta. Jesteśmy też zgodni, że jeżeli sprawa wskazanego mieszkańca którą on chce sobie załatwić będzie forsowana nagłośnimy ją medialnie.
Do pisma dołączamy podpisy mieszkańców.
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy.

Mieszkańcy Sasankowej 3

2) Informacją administracji osiedla Ruta dot. posiedzenia RPNO w dniu 22 października 2020 r.

3) uchwałą:

UCHWAŁA NR 30/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 22.10.2020 r.

w sprawie: utworzenia dodatkowego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej w okolicy budynku przy ul. Sasankowej 3

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt.11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” po rozpatrzeniu pisma Pana Edmunda Saka zam. przy ul. Sasankowej 3, postanawia o utworzeniu dodatkowego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej w okolicy budynku ul. Sasankowa 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

4) Informacją administracji osiedla Ruta dot. posiedzenia RPNO w dniu 21 grudnia 2020 r.

5) uchwałą


UCHWAŁA NR 44/2020
Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 21.12.2020 r.

w sprawie:  wyznaczenia dodatkowego miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej w rejonie budynku przy ul. Sasankowej 3.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 11, Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania ustala, co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” podtrzymuje swoją wcześniejszą uchwałę nr 30/2020 z dnia 22.10.2020 r. o wyznaczeniu dodatkowego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku ul. Sasankowa 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

4) opisem graficzny na mapce satelitarnej z geoportalu,

Prezydium rady po dyskusji biorąc po uwagę poniżej przedstawione okoliczności i obowiązujące przepisy tj.
– pismo nie zostało skierowane do RN,
– Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta zaskarżenie mieszkańców uchwały Nr 30/2020 r. z dnia 21.10.2020 r powinna przekazać do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej, a nie podejmować kolejnej uchwały,
– podjęcie decyzji w sprawie należy do kompetencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ( § 103 b)
– przepis § 87 ust. 1 pkt 36; Rada Nadzorcza może uchylić uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile jest niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni – żadna z tych przesłanek nie wystąpiła,

postanowiło skierować pod głosowanie RN projekt uchwały w sprawie utrzymania w mocy uchwały Nr 44/2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta z dnia 21.12.2020 r. w sprawie wyznaczeniu dodatkowego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku ul. Sasankowa 3.

Rada Nadzorcza większością głosów – 12 za, przy 6 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 4/33 /2021
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 28.01.2021 r.

w sprawie: odwołania od uchwały nr 44/2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta z dnia 21 grudnia 2020 r w sprawie utworzenia dodatkowego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej w okolicy budynku przy ul. Sasankowej 3

W związku z odwołaniem wniesionym w dniu 7 stycznia 2021 r. od Uchwały nr 44/2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta r. odmawiającej uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie utworzenia dodatkowego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej w okolicy budynku przy ul. Sasankowej 3 – działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 33 i 36 Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Utrzymać w mocy Uchwałę nr 44/ 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta w sprawie utworzenia dodatkowego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej w okolicy budynku przy ul. Sasankowej 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

 

Załącznik
do uchwały Nr 4/33/2021
Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie
z dnia 28.01.2021 r.

 

Uzasadnienie.

Do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków spółdzielni od uchwały nr 44/2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia dodatkowego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej w okolicy budynku przy ul. Sasankowej 3.

Rada Nadzorcza działając na podstawie postanawia podstawie § 87 ust.1 pkt 33 i 36 Statutu Spółdzielni nie znalazła podstaw prawnych do uchylenia zaskarżonej uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Ruta.

Rada Nadzorcza może uchylić uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile jest niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.
Wobec braku wyżej wymienionych przesłanek zaskarżenie uchwały na uwzględnienie nie zasługuje.

Ad. 5
Przyjęcie protokołu

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21.12.2020 r. został przyjęty większością głosów- 19 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 6
Zgłoszone przez członków rady pytania zostały przekazane do Zarządu i prezydium w celu przygotowania odpowiedzi.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 08:11, 3 marca 2021

Kategorie: 2021