Protokół NR 8/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 24.08.2021 r.

 

Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Zbigniew Gontarz, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie: Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda,Bogumiła Baran, Waldemar Żak, Marta Brożyna, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik,Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Zbigniew Ławniczak, Elżbieta Szabała.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
– specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
– st. insp. d/s analiz ekonomicznych – Elżbieta Jedlińska

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że w dniu 19 sierpnia 2021 r. Zarząd złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt: dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM Czuby w Lublinie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że w wyniku dyskusji na posiedzeniu 23.08.2021 r członkowie komisji uznali, że wobec niedotrzymania statutowego terminu, uchwała nie może być podjęta na obecnym posiedzeniu. Jednocześnie zaakceptowali potrzebę zmian w regulaminie i podkreślili konieczność przygotowania ich treści przez Komisją GZM Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej przychylając się do zdania Komisji Rewizyjnej uznali, większością głosów 12 za, przy 4 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania, że uchwała nie może być podjęta na obecnym posiedzeniu  i odrzucili wniosek o uzupełnienie porządku obrad.
Rada Nadzorcza większością głosów 16 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania zadecydowała, że posiedzenie odbędzie się według porządku obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja ze spotkania Prezydium z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w SM Czuby w ramach realizacji Uchwały Rady Nadzorczej Nr 14/5/2021.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r.
  b) zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN odbytego 28.06.2021 r. i 5.07.2021 r.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do RN.
 6. Sprawy wniesione.

Przed realizacją porządku obrad przewodniczący podziękował Zarządowi za szybką reakcję na nieformalną prośbę o udostępnienie regulaminów organizacyjnego i pracy. Materiały zostały dostarczone w taki sposób aby członkowie mogli się z nimi zapoznać przed dzisiejszym posiedzeniem.

Ad 2.
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że w dniu 9 sierpnia 2021 r odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w SM Czuby w Lublinie. Informacje o tym spotkaniu są zawarte w protokole Prezydium RN z dnia 9.08.2021 r.

Uzupełniając te informacje podkreślił, że przedstawiciele związków powtórzyli zarzuty, skierowane do Rady Nadzorczej, o łamaniu Kodeksu Pracy poprzez wymaganie od Zarządu aby zawierał z pracownikami umowy o pracę na czas określony. Powtórzyli także zarzut o dyskryminacji pracowników Spółdzielni ze względu na wiek i nierówne traktowanie funduszy osobowych (a więc i płac) administracji osiedlowych i administracji ogólnej.

Członkowie Prezydium nie zgodzili się z na tak wyartykułowane zarzuty i wyjaśnili, że Rada Nadzorcza oczekiwała od Zarządu informacji o strukturze wiekowej pracowników administracji ogólnej. W sytuacji kiedy okazało się, że pracownicy pobierający świadczenia emerytalne stanowią połowę wszystkich zatrudnionych, członkowie rady poprosili o przedstawienie działań w celu poprawy tej sytuacji.

Deklaracja Zarządu o zawieraniu umów na czas określony z pracownikami ponownie zatrudnianymi po przejściu na emeryturę, jest wyłączną decyzją Zarządu i została przedstawiona Radzie Nadzorczej w styczniu 2020 r. (Protokół RN nr 1/2020). W ramach wyjaśnień w sprawie dyskryminacji pracowników, członkowie RN zdementowali informacje o takich działaniach zarówno jeśli chodzi o formy zatrudnienia jak i place. Podkreślili jednocześnie fakt, że o funduszu osobowym administracji ogólnej decyduje rada nadzorcza a o funduszach osiedlowych Rady Przedstawicieli Nieruchomości poszczególnych osiedli.

Na koniec relacji przewodniczący RN poinformował członków rady, że zadał przedstawicielom związków zawodowych pytanie czy w roku 2021 została przeprowadzona regulacja płac dla pracowników administracji ogólnej? W odpowiedzi dostaliśmy informację, że w związku z nieprzyznaniem przez RN funduszu na podwyżkę wynagrodzeń, przeprowadzona została jedynie regulacja „inflacyjna kosztem innych składników”.

Po tej informacji Zarząd wyjaśnił, że istotnie w roku 2021 dokonano podwyżki płac zasadniczych pracowników administracji ogólnej średnio o 5% wykorzystując w tym celu środki przeznaczone na premie.

Ad 3
a) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej SM Czuby na 2022 r.

Przewodniczący wskazał, że w materiałach na dzisiejsze posiedzenie został umieszczony projekt uchwały wraz z załącznikiem w sprawie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r.

 

Uchwała nr ……………
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia……………………

 

w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej SM Czuby w Lublinie na 2022 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

struktura2021

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przekazała, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2021 r większością głosów postanowiła nie rekomendować Radzie Nadzorczej podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r. w przedstawionej wersji. Przekazała również pytania z dyskusji członków komisji nad tymi materiałami.

Prezes Zarządu poinformował, że w przedłożonej strukturze organizacyjnej zostało zmniejszone zatrudnienie o 2.5 etatu tj.
– o 0,5 etatu w dziale ds. adm. i pracow. (zaopatrzenie)
– o 0,5 etatu w sekcji ekonomicznej,
– o 0,5 etatu sekcji księgowością inwestycyjnej i kredytowej,
– o 0,5 etatu w sekcji prawnej,
– o 0,5 etatu na stanowisku ds. windykacji.

Ponadto Zarząd udzielił odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez Komisję Rewizyjną a także uwagi z bieżącej dyskusji zgłaszane przez: Elżbietę Szabała, Zbigniewa Gontarza, Tomasza Budę, Martę Brożyna, Bogumiłę Baran, Andrzeja Turskiego, Krzysztofa Piekniaka, Jerzego Kaczmarskiego Danutę Przybyś-Ziembę i Waldemara Żaka.
Po przeprowadzonej dyskusji pozostały pytania bez, satysfakcjonujących członków Rady Nadzorczej, odpowiedzi:

– jakie są zasady tworzenia komórek administracyjnych tj. działów, sekcji i samodzielnych stanowisk. Jaki dokument stanowi o grupowaniu pracowników w komórkach, dlaczego w jednej sekcji jest kierownik a w innej nie,
– ile osób nabędzie prawa emerytalne w 2022 r. i w jakiej wysokości dla tych osób zostały zabezpieczone środki finansowe na odprawy emerytalne,
– czy liczba prowadzonych przez Spółdzielnię inwestycji oraz liczba mieszkań w Spółdzielni z zaciągniętym kredytem daje podstawy do zatrudniania trzech osób sekcji księgowości inwestycyjnej i kredytowej,
– czy zasadne jest aby w jednym dziale zatrudnione były zatrudnione osoby zajmujące się sprawami pracowniczymi, administracyjnymi i zaopatrzenia,
– dlaczego sekcja ekonomiczne nie jest umiejscowiona w strukturze w pionie finansowym? Czy jest potrzeba utrzymywania w tej sekcji nadal nieobsadzonego 0,5 etatu,
– w jakim czasie sporządzane były zakresy czynności dla pracowników i kiedy ostatnio były weryfikowane?

Przewodniczący RN poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez E. Szabałę

Proponuję nie uchwalać dziś Struktury zatrudnienia.


Wnioskuję o:
1. likwidację 0,5 etatu w Dziale Sekcji Ekonomicznej i utworzenie stanowiska ds. ekonomicznych, wykorzystując zaoszczędzone pieniądze na regulację płacy zatrudnionej na tym stanowisku osoby.
Nie ma potrzeby utrzymywania fikcyjnego stanowiska.
2. Likwidacji stanowiska ds. windykacji i spraw społecznych. Obowiązki tej osoby winny być przekazane do Działu Opłat i Windykacji.
3. Zlikwidowanie stanowiska Kierownika w Sekcji Księgowości Inwestycyjnej i kredytowej.
Nowy schemat organizacyjny Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej przed następnym jej posiedzeniem.

Rada Nadzorcza większością głosów 16 za, przy 3 głosach przeciwnych, zaakceptowała wiosek E. Szabały dot. nie uchwalania na dzisiejszym posiedzeniu struktury zatrudnienia w Zarządzie Administracji Ogólnej Spółdzielni na 2022 r. Nowy schemat organizacyjny Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej przed następnym jej posiedzeniem.

Wobec akceptacji przez członków RN faktu zmniejszenia o 2,5 liczby etatów w  przedłożonej strukturze organizacyjnej, członkowie Rady Nadzorczej postanowili większością głosów – 16 za, przy 3  głosach przeciwnych podjąć uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 18/64/2021
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.08.2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia liczby etatów w planie zatrudnienia na 2022 r w Zarządzie i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, plan zatrudnienia na 2022 r. w Zarządzie i Administracji Ogólnej SM Czuby w Lublinie na 2022 r. w wysokości 50 etatów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Sprawa zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r. będzie przedmiotem obrad na kolejnych posiedzeniach.

Ad 3
b) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2022 r.

Przewodniczący wskazał, że w materiałach na dzisiejsze posiedzenie został umieszczony projekt uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2022 r.

Uchwała Nr ……………./2021
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………. r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2022 r. w wysokości 5.964.600 zł. (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych ) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

– Załącznik Nr 1 Plan kosztów zarządzania na 2022 r
– Załącznik Nr 2 Wysokość stawek kosztów zarządzania w przeliczeniu na m² lokali mieszkalnych i użytkowych

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że w wyniku dyskusji i głosowania członkowie komisji, zadecydowali aby Zarząd przygotował na posiedzenie plenarne zestawienie kosztów zarządzania w wersji w której koszty osobowe z narzutami (pozycja 1, zał. nr 1) byłyby na poziomie roku 2021. Jednocześnie zaproponowano aby dokładnie skalkulować oszczędności z tytułu likwidacji 2.5 etatu w strukturze organizacyjnej i wyliczoną kwotę przeznaczyć na podwyżki dla pracowników.

Zarząd przygotował wersję I kosztów zarządzania według wniosku Komisji Rewizyjnej (fundusz osobowy z narzutami na poziomie 2021) oraz wersję II z funduszem osobowym z narzutami zwiększonym o 3% wobec roku 2021. Zarząd wycofał wersję pierwotną z propozycją zwiększenia o 5% funduszu osobowego z narzutami.
Podczas dyskusji członkowie RN skupili się na analizie obu wersji bazując na załączniku 1 ponieważ kwoty z tego załącznika stanowią podstawę do kalkulacji kwot w załączniku 2.

Zał. Nr 1 wersja I Plan kosztów zarządzania na 2022 rok
Koszty osobowe z narzutami 4 146 300

Zał. Nr 1 wersja II Plan kosztów zarządzania na 2022 rok
Koszty osobowe z narzutami 4 270 700

Po wnikliwej dyskusji, w której głos zabierali wszyscy uczestnicy posiedzenia oraz pytaniach o  szczegółową kalkulację kosztów w poszczególnych pozycjach przeprowadzono głosowania za przyjęciem jednej z proponowanych wersji.

W głosowaniu za przyjęciem uchwały o kosztach zarządzania na 2022 rok z załącznikiem 1 w wersji I (kwota „razem” 5 757 300 zł) głosowało 6 osób za, 8 osób przeciw przy 4 głosach wstrzymujących.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały o kosztach zarządzania na 2022 rok z załącznikiem 1 w wersji I (kwota „razem” 5 881 700 zł) głosowało 6 osób za, 10 osób przeciw przy 4 głosach wstrzymujących.

W wyniku głosowania żadna z wersji nie została przyjęta. Przeprowadzono ponowną dyskusję aby ukazać, w których pozycjach należy uściślić informacje aby członkowie RN mieli poczucie pełnej wiedzy nad przedłożonymi kosztami zarządzania. Dyskusja doprowadziła do konkluzji, że brakuje dokładnej kalkulacji i wydatków w rubryce 3 i 9 załącznika nr 1.

Postanowiono, że:
– koszty z rubryki 3 (Koszty Rady Nadzorczej z narzutami, Walnego Zgromadzenia Członków) powinny być rozłożone na dwie kwoty czyli koszty RN i Walnego Zgromadzenia oddzielnie.
– koszty z rubryki 9 (Odprawy emerytalne, odprawy rentowe i inne) powinny być rozłożone na dwie kwoty czyli odprawy emerytalne i rentowe w jednej pozycji a inne (w tym wypadku nagrody jubileuszowe) w innej.

Zarząd dokonał modyfikacji rubryk z załącznika 1 a także przeprowadził dokładniejsze oszacowanie kosztów z rubryki 9 (sumaryczna kwota po korekcie to 290 850 zł).

Zał. Nr 1 wersja I po modyfikacji Plan kosztów zarządzania na 2022 rok
Koszty osobowe z narzutami  – 4 146 300,-
Koszty RN z narzutami, Walnego Zgromadzenia  – 406 000,-
Odprawy emerytalne, odprawy rentowe i inne  – 290 850,-

Zał. Nr 1 wersja II po modyfikacji Plan kosztów zarządzania na 2022 rok

Koszty osobowe z narzutami  – 4 270 700,-
Koszty RN z narzutami  – 386 000,-
Koszty Walnego Zgromadzenia  – 20 000,-
Odprawy emerytalne i rentowe  – 71 845,-
Nagrody jubileuszowe – 219 005,-

Przewodniczący RN zarządził głosowanie w sprawie ustalenia treści załącznika Nr.1 do uchwały w sprawie kosztów zarządzania na 2022 r.
Wyjaśnił, że w trakcie tego głosowania każdy z członków RN posiada jeden głos oddając go na jedną ze wskazanych powyżej wersji.

I. Przyjąć do uchwały w sprawie planów kosztów zarządzania na 2022 r zestawienie ujęte w Zał. Nr 1 wersja I po modyfikacji
Za przyjęciem powyższego załącznika głosowało 11 członków Rady Nadzorczej

II. Przyjąć do uchwały w sprawie planów kosztów zarządzania na 2022 r zestawienie ujęte w Zał. Nr 1 wersja II po modyfikacji.
Za przyjęciem powyższego załącznika głosowało 8 członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza większością głosów – 16 za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę Nr 19/65/2021 w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2022 r. z dnia 24.08.2021 r. w brzmieniu:

Uchwała Nr 19/65/2021

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.08.2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2022 r. w wysokości 5.758.150 zł.
(słownie : pięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych ) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik Nr 1 Plan kosztów zarządzania na 2022 r ( zestawienie ujęte w Zał. Nr 1 wersja I po modyfikacji)
Załącznik Nr 2 Wysokość stawek kosztów zarządzania w przeliczeniu na m² lokali mieszkalnych i użytkowych

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN

Przewodniczący przypomniał, że RN w celu wyjaśnienia zgłoszonych w toku dyskusji uwag i wątpliwości, czy w uchwałach RPNO dot. zmian planu rzeczowo finansowego funduszu remontowego powinny znaleźć się zapisy określające cel na jaki będą gromadzone środki, na jaki okres obowiązywać będzie zwiększona stawka, czy przedstawiciel nieruchomości bez uzgodnienia z mieszkańcami nieruchomości może kierować do RPNO wnioski rodzące skutki finansowe dla członków nieruchomości., oraz czy ma kompetencje do samodzielnych decyzji w sprawie wykorzystania funduszu remontowego nieruchomości a także czy skierowane do RPNO Widok pismo w powyższej sprawie nie powinno być wycofane postanowiła przyjęcie protokołu z posiedzenia RN odbytego w dniu 28.06.2021 r. przełożyć na kolejne posiedzenie.
Zapoznał zebranych z poniżej przedstawionym stanowiskiem prawnym

Lublin, dnia 17 sierpnia 2021 r.

Stanowisko prawne

dotyczące podejmowania uchwał przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy.
Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych, w tym m.in. odpisu na fundusz remontowy.
Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia (kalkulacji) opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie:
Obciążenia poszczególnych lokali odpisami na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych są uchwalane przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli. Wysokość tych odpisów w zł/m² p.u. ustalana jest odrębnie dla każdej nieruchomości.
W ramach ustalonych stawek odpisów na fundusz remontowy mogą być wyodrębnione środki na zadania celowe, np.: docieplenia, ciągi piesze, wymiana stolarki okiennej itp., które określają „Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach” uchwalone przez Radę Nadzorczą.
Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego określa “Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w SM Czuby.
Z § 7 ust. 1-5 Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego spółdzielni  mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wynika, iż:

1.Podstawą do określenia potrzeb remontowych są protokoły przeglądów nieruchomości.

2. Dane zawarte w protokołach kontroli stanowią podstawę do sporządzenia zestawienia robot remontowych nieruchomości z podziałem na budynki.

3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do sporządzenia planu robót remontowych.

4. Plan robot remontowych nieruchomości powinien być sporządzany na okres co najmniej jednego roku.

5. Podstawą do ustalenia wysokości miesięcznych odpisów na fundusz remontowy nieruchomości powinien być:
1) wyceniony plan robót remontowych,
2) powierzchnia lokali budynków.
Stosownie do art. 4 ust. 64-8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. t.j. 2021 r.1208 z późn. zm.):

64 Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.

7. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1-2 i 4, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

 W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1-2 i 4, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Przepis ust. 7 zdanie drugie stosuje się 8.

 8. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni.
Podsumowując, żaden z wewnętrznych aktów prawnych Spółdzielni (Statut, regulaminy) nie określa wzoru uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla. Jednocześnie, z uwagi na treść w/w przepisów, w tym art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zalecane byłoby – przy podejmowaniu uchwał przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy – sporządzanie pisemnego uzasadnienia zmiany stawki ze wskazaniem potrzeb remontowych danej nieruchomości.

Rada Nadzorcza postanowiła:

 1. Przyjąć większością głosów 14 za, przy 1 głosie przeciwnym i 5 wstrzymujących się od głosowania protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego 28.06.2021 r.
 2. Nie wycofywać skierowanego do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok w dniu 28.06.2021 r. pisma, zawierające uwagi do uchwały RPNO Widok Nr 3/2021 z dnia 26.04.2021 r.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego 5.07.2021 r .został przyjęty większością 16 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania głosów –

Ad. 5.
Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji, której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2021 r. z poniżej wyszczególnionymi pismami skierowanymi do Rady Nadzorczej i Zarządu SM Czuby przez mieszkańców ul. Kawaleryjskiej 2, 4 i 6 z osiedla Błonie.

1. Z dnia 5 lipca 2021 r. skierowane do Ryszarda Burskiego prezesa Zarządu SM Czuby w Lublinie i do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja Turskiego dot.
wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec sposobu załatwienia przez kierownika administracji osiedla Błonie p .U. Ćwiklińską we współpracy z Z-cą Prezesa p. B. Zielińską, sprawy
nieprawnego zorganizowania przez rodziców „boiska” na trawniku i codziennej, wielogodzinnej na nim gry w piłkę nożną dzieci, od strony naszych balkonów – pomiędzy prostopadle stojących do siebie części bloku”

2. Z dnia 19 lipca 2021 r. skierowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzej Turski dot.
„ stanowczego sprzeciwu mieszkańców bloku przy ul. Kawaleryjskiej 4 dotyczącego uciążliwego zakłócania spokoju publicznego przez dzieci hałasujące, grające codziennie w piłkę na trawniku pod naszymi balkonami i braku załatwienia sprawy oczekujemy niezwłocznego rozwiązania problemu.
„ niezwłocznego, skutecznego przywrócenia terenu zielonego – trawnika – pod naszymi balkonami, zgodnie z zaplanowanymi w tym miejscu trawnikami przez spółdzielnię, administrację i mieszkańców”
„egzekwowania od wszystkich mieszkańców osiedla „błonie” korzystania przez ich dzieci z przeznaczonych dla dzieci i młodzieży miejsc do zabawy i gry w piłkę, zgodnie z obowiązującymi mieszkańców domów wielogodzinnych przepisami prawa”

3. Z dnia 18 sierpnia 2021 r. skierowane do Rada Nadzorcza SM Czuby dot. „ prośba do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie o zaskarżenie decyzji uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie w Lublinie z dnia 17 sierpnia 202 l r.,
na podstawie paragrafu 8 punkt 33 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie z dnia 15 .06. 2019 r., dotyczącej przeprowadzenia referendum w sprawie
utrzymania istniejącego trawnika między blokami nr 2 i nr 4 przy ul. Kawaleryjskiej lub utworzenia na nim placu zabaw dla dzieci szkolnych.

4. Z dnia 19 sierpnia 2021 r. skierowane do Rada Nadzorcza SM Czuby dot.
Informacja do pisma z dniu 18.08.21 r.dot. poprawa – drugiego akapit pisma „Mieszkańcy nieruchomości z ulicy Kawaleryjskiej 2, 4, 6 zaskarżają decyzję – uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie w Lublinie z dnia 17 sierpnia 2021 r, dotyczącą przeprowadzenia referendum w sprawie utrzymania istniejącego trawnika ( wykonanie nasadzeń, drzew i krzewów ) pomiędzy blokami nr 2 i 4 przy ul. Kawaleryjskiej
„Decyzję Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie skarżymy na podstawie paragrafu 8 punktu 33 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie z dnia 15.06.2019 r.”

5. Z dnia 23 lipca wniosek mieszkańcy bloku ul Kawaleryjska nr 4, 2 i 6 skierowany do SM Czuby w Lublinie dot.:
„ My, niżej podpisani zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie miejsca do zabaw dla dzieci na działce pomiędzy blokami przy ul. Kawaleryjska 2 ; 4.”

Oraz po dyskusji postanowili:

1. Zarekomendować Radzie Nadzorczej, by zwróciła się do RPNO Błonie o uchylenie uchwały nr 12/37/2021 w sprawie przeprowadzenia referendum w nieruchomości EB 09 Kawaleryjska 2, 4, 6
,zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy Kawaleryjska 2 i 4 w związku z brakiem prawnych możliwości do rozpatrzenia zaskarżenia na bieżącym posiedzeniu.

2. W przypadku braku decyzji RPNO Błonie dot. uchylenia uchwały nr 12/37/2021 w sprawie przeprowadzenia referendum, Rada Nadzorcza w porządku obrad kolejnego posiedzenia powinna ująć pkt „ rozpatrzenia w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania członków SM „Czuby” od uchwały nr 12/37/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 17.08.2021 r”.

Pani Elżbieta Szabała złożyła wniosek w brzmieniu:
Wnioskuję o zobowiązanie Administracji Osiedla „Błonie” i Zarządu do wezwania mieszkańców, których dzieci zdewastowały trawnik przed budynkiem Kawaleryjska 4 do naprawienia szkody zgodnie z § 22 pkt. 6 i 7 Regulaminu porządku domowego, oraz § 25.

Przewodniczący RN zarządził głosowanie w sprawie:

 1. Wniosku zgłoszonego przez panią Elżbietę Szabała
  Za przyjęciem do realizacji wniosku zgłoszonego przez E. Szabała głosował 5 członków RN , przecie przyjęciu 11 członków, wstrzymało się od głosowania 3 członków.
 2. Wniosków Nr 1 i 2 Komisji Rewizyjnej
  Za przyjęciem przez RN wniosku nr 1 i 2 Komisji Rewizyjnej głosowało 18 członków RN , przeciw przyjęciu 1 członek RN.

Ad. 6.
Sprawy wniesione.

Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali na temat skutków – zniszczeń drzewostanu w osiedlach SM Czuby w wyniku gwałtownych opadów i burz jakie przeszły nad naszym województwem
Zastępca prezesa ds. eksploatacji Bożena Zielińska wyjaśniała; jak wielkie powstały szkody w drzewostanie w naszych osiedlach, kto będzie usuwał powalone drzewa i połamane gałęzie, czy mieszkańcy mogą kupić drewno, czy na stronie internetowej do końca tygodnia zostanie umieszczona informacji, że istnieje taka możliwość.

Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

Data opublikowania: 11:16, 28 września 2021

Kategorie: 2021