UCHWAŁA Nr 11/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 25.06.2015 r.

w sprawie: remontu chodników w osiedlu „Skarpa”

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” ustala zakres wykonania remontu chodników w 2016 roku w osiedlu „Skarpa” zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. RPNO postanawia, że koszt ww. robót zostanie pokryty ze środków pozostałych na funduszu remontowym wspólnym osiedla i środków z podziału nadwyżki bilansowej za 2014 rok, wg podziału ustalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 18:02, 5 maja 2016

Kategorie: 2015