Uchwała Nr 37 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.08.2011 r.

w sprawie: utworzenia placu zabaw w obrębie budynku przy ulicy Sympatycznej 2.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

W nawiązaniu do pisma z dnia 12.07.2011 r. mieszkańców i pisma z dnia 22.08.2011 r. przedstawiciela nieruchomości nr ES 017 dotyczących utworzenia placu zabaw w obrębie budynku przy ulicy Sympatycznej 2 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o zamontowaniu urządzeń zabawowych i ogrodzenia placu zabaw w ww. miejscu.

Koszt urządzenia placu zabaw zostanie pokryty z funduszu remontowego nieruchomości nr ES 017.

Nieruchomość nr ES 017 pokrywać będzie koszt corocznych przeglądów i konserwacji ww. placu zabaw.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Anna Król

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Grażyna Henkiel

Data opublikowania: 17:16, 8 maja 2016

Kategorie: 2011