UCHWAŁA NR 5/2024
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 28.02.2024 r.

w sprawie: uzupełnienia składów Komisji przy Radzie Przedstawicieli Nieruchomości.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust.2 pkt.11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzana, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o uzupełnieniu składów Komisji przy Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” o następujące osoby:

  1. Dejner Tomasz – Komisja GZM
  2. Jakubowski Marek – Komisja Kulturalno- Oświatowa
  3. Kopyciński Andrzej – Komisja Rewizyjna

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Maria Małgorzata Kulik

Z-ca Przewodniczącej
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Andrzej Gębal

Data opublikowania: 14:23, 13 marca 2024

Kategorie: 2024