UCHWAŁA NR 38/2023
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 29.11.2023 r.

w sprawie: uchwalenia Schematu Organizacyjnego Administracji Osiedla „Ruta” na 2024 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Regulaminu Rady Przedstawicieli Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” uchwala na 2024 r. Schemat Organizacyjny Administracji Osiedla „Ruta” zawierający 24,5 etatu tj.:
– pracownicy umysłowi – 5,5 etatu,
– konserwatorzy – 8 etatów tj. 2-hyraulików, 2- elektryków i 4 konserwatorów ogólnobudowlanych,
– gospodarze rejonów – 11 etatów tj. 10 gospodarzy rejonów + 1 konserwator zieleni,

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w §  1 ust.  5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Maria Małgorzata Kulik

Z-ca Przewodniczącej
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Andrzej Gębal

Data opublikowania: 13:29, 12 grudnia 2023

Kategorie: 2023