UCHWAŁA NR 31/2023
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 26.07.2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 24/2009 z dnia 24.09.2009 r w części dotyczącej uporządkowania sprawy ustawienia lub likwidacji ławek na terenie osiedla „Ruta”

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt.11 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Pkt. 1 uchwały nr 24/2009 otrzymuje brzmienie: „Ustawianie ławek bądź ich demontaż przy budynku może być realizowany na pisemny wniosek 50% mieszkańców budynku, którego wniosek dotyczy”.

§ 2

Pkt. 2 uchwały Nr 24/2009 z dnia 24.09.20029 pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Maria Małgorzata Kulik

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Urszula Ćwiklińska

Data opublikowania: 15:42, 9 sierpnia 2023

Kategorie: 2023