UCHWAŁA NR 50/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 20.12.2021 r.

w sprawie: modernizacji osiedlowej sieci cieplnej w budynkach obsługiwanych przez H-1 i H-2 w osiedlu „Ruta”.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt.12 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

W związku z rozpoczęciem przez LPEC modernizacji osiedlowej sieci cieplnej i konieczności zlikwidowania osiedlowych grupowych hydroforni H-1 i H-2, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o rozpoczęciu prac adaptacyjnych pomieszczeń i wyposażeniu je w indywidualne zestawy hydroforowe w budynkach wysokich – obsługiwanych dotychczas przez przeznaczone do likwidacji osiedlowe, grupowe hydrofornie H-1 i H-2.

§ 2

Prace adaptacyjne pomieszczeń i wyposażenie je w indywidualne zestawy hydroforowe winny być realizowane sukcesywnie w miarę postępu prac przy modernizacji osiedlowej sieci cieplnej przez LPEC
i likwidacji grupowych hydroforni, a koszty tych prac będą obciążały fundusze remontowe poszczególnych nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 13:35, 28 grudnia 2021

Kategorie: 2021