UCHWAŁA NR 34/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 30.09.2021 r.

w sprawie: zmiany planu wydatków remontowych na 2021 r. w nieruchomości przy ul. Różanej 6.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 1, 3, 12 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela nieruchomości przy ul. Różanej 6 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany planu funduszu remontowego na 2021 r. dla nieruchomości przy ul. Różanej 6 poprzez dodanie poz. „Wykonanie docieplenia stropodachu w nieruchomości przy ul. Różanej 6” i przeznacza na ten cel kwotę w wys. 45.000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta
Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 07:51, 4 listopada 2021

Kategorie: 2021